VMOK BØRNEFONDS UDDELINGER 2020

Til den årlige uddelingsrunde modtog fonden 55 ansøgninger og formåede at imødekomme 26 af de ansøgte projekter med hel eller delvis støtte – et sammenlagt beløb på 683.765 kr.

Næste ansøgningsfrist er den 31. oktober 2021.

Det er med stolthed og glæde at fondens bestyrelse kan præsentere dette års udvalgte ansøgere og projekter:

ADHD Foreningen, Odense

En landsdækkende, frivillig organisation med 12 lokalforeninger og ca. 6.300 medlemmer, der repræsenterer og arbejder for alle med ADHD. Foreningen har eksisteret over 30 år.

10.000 kr. i støtte til ADHD-foreningens familielejr 2021. 

Lejren er for udsatte børn med ADHD og deres familier, fortrinsvis enlige forsørgere med et eller flere børn med ADHD i alderen 6 – 12 år samt eventuelle søskende uden ADHD. En familielejr er et pusterum med positive ferieoplevelser i en sammenhæng, der er indrettet til netop at rumme mennesker med ADHD. Udover familiehygge og netværksdannelse med ligesindede er lejren en mulighed for at udbygge både de voksnes og børnenes viden om ADHD.

ADHD Foreningen har tidligere modtaget støtte til familielejre i 2015, 2016, 2017 og 2018

www.adhd.dk/adhd-foreningensfamilielejre

Den boligsociale helhedsplan i Værebro Park, Bagsværd

En helhedsplan, der understøtter skabelsen af inkluderende fælleskaber for udsatte beboere, som mangler netværk. Helhedsplanen er et samarbejde mellem lokale daginstitutioner, skole og bibliotek og bygger på, at alle børn og unge skal have mulighed for at komme i job og uddannelse i fremtiden.

10.000 kr. i støtte til Værebro Parks familieoplevelsesklub.

Klubben er for udsatte familier med børn, hvor man mødes med andre familier en gang om måneden. Viden og læring leges ind gennem spændende aktiviteter og skaber positive oplevelser i et fælleskab, som på sigt skal være med til at øge trivslen i familierne.

Børn og unges mærkesager, Horsens

En almennyttig forening, der har eksisteret i fire år og som ønsker at gøre en forskel for udsatte og sårbare børn og unge.

10.000 kr. i støtte til non/konfirmationsmenuer til udsatte familier i hele Danmark.

Frivillige tilbereder og pakker en tre-retters konfirmationsmenu til 100 – 115 familier. Maden og måltidet ses som et socialt omdrejningspunkt, der er medskabende til at fremme den almene livskvalitet for udsatte børn og unge. Visionen er at skabe oplevelser og lyspunkter for børnene og deres familier, at kombinere medborgerskab og frivillighed med konkrete opgaver og at arbejde i øjenhøjde, gensidighed og fælles handling.

www.bum-org.dk

Frelsens Hær, Esbjerg

Har arbejdet i byen i 125 år og oplever, at der stadig er et stort behov for hjælp og omsorg i Esbjerg.

31.500 kr. i støtte til julehjælp til udsatte børnefamilier.

Projektet handler om at forsøde julen hos udsatte familier, at børnene får en god og hyggelig juleoplevelse, der tilnærmelsesvis ligner den jul, som deres kammerater har. 

Frelsens Hær, Esbjerg har tidligere modtaget støtte til julehjælp i 2018.

www.fhjulehjælp.dk.

Forælder Fonden, København

Grundtanken er social-konservativ med princip om hjælp-til-selvhjælp, og at frivillige yder støtte til kriseramte familier. Fonden er til for enlige forsørgere og deres børn og hjælper med praktiske, juridiske, menneskelige og økonomiske problemer. Fonden har 42 ’førstehjælpslejligheder’, tre kollegier, personlig rådgivning og andre funktioner, som enlige forældre ikke kan få andre steder.

25.000 kr. i støtte til ’Børnepuljen’.

De enlige forældres anspændte økonomi betyder, at børnene ofte oplever tydelige afsavn i forhold til deres kammerater. Formålet med Børnepuljen er at yde store og små tilskud til eksempelvis elektronik, vintertøj eller julegaver. Socialfaglige ansatte samt frivillige i kontakt med familierne kan indstille børn til puljen.

Forælder fonden har tidligere modtaget støtte til Børnepuljen i 2019.

www.foraelderfonden.dk

Fonden Børnehjælpsdagen, København

En humanitær organisation, stiftet i 1904, der arbejder med at ruste anbragte børn og udsatte unge i Danmark til voksenlivet, så de har bedre mulighed for at få en uddannelse og blive selvforsørgende.

25.000 kr. i støtte til sommerfester for anbragte børn og deres plejefamilier. 

Børnehjælpsdagens sommerfester er en årlig tradition, som børnene og deres plejefamilier ser frem til. Traditioner er vigtige for anbragte børn. Der inviteres 1.200 – 1.300 plejebørn, som får lov at invitere deres plejefamilier og plejesøskende med, i alt ca. 4.400 mennesker. Sommerfesteren afholdes i hele landet.

Børnehjælpsdagen har modtaget støtte til sommerfester i 2015, 2016 og 2018.

www.bhd.dk

Læs for Livet, København

Foreningen, stiftet i 2012, indsamler bøger fra private, forlag, anmeldere, forfattere og mange andre, og donerer skræddersyede biblioteker på mellem 400 og 1000 bøger til børnehjem, døgninstitutioner, opvækstinstitutioner, krisecentre og ungdomspensioner, som arbejder med udsatte børn og unge. Bogudvalget gennemtænkes fagligt for variation i genrer og sværhedsgrader og tager udgangspunkt i børnene og de unges egne ønsker. Formålet er at skabe social forandring og at give anbragte børn og unge gode oplevelser og muligheder for bedre liv igennem adgang til appellerende litteratur og gode læseoplevelser.

36.000 kr. i støtte til projekt ’Julebogsdag’. 

Sammen med en gruppe anbragte unge pakker Læs for Livets frivillige julepakker med julebøger og julehygge til ca. 240 udsatte børn og unge på 20 forskellige institutioner i Danmark. 

Læs for livet har tidligere modtaget støtte til ’Julebogsdag’ i 2018

www.laesforlivet.dk

Flyv, Charlottenlund

En nystartet forening, baseret på frivilligt arbejde, der arbejder for at bidrage til gode oplevelser for børn anbragt på børnehjem. Børnene udfylder ønskesedler sammen med de voksne på børnehjemmet, så det sikres, at børnene får de oplevelser, som har værdi for dem. 

25.000 kr. i støtte til ’Flyvende fredag’ på opholdsstedet Paideia: koncert, workshop om modedesign, sushi og softice.

Over 2.200 børn bor på børnehjem i Danmark, primært som en konsekvens af forældrenes alkoholmisbrug, afhængighed af stoffer, alvorlige sindslidelser eller som følge af adfærdsproblemer i skolen. Den psykiske mistrivsel blandt anbragte unge er dobbelt så stor som for unge generelt. Tendensen er, at børnene sjældent kommer hjem. Flyvende fredag vil give børnene en god oplevelse, der kan styrke fællesskabet og give dem en følelse af, at deres ønsker bliver hørt.

www.projektflyv.dk

Treenighedskirken, Esbjerg

Har gennem flere år haft et samarbejde med Foreningen Grønlandske Børn i Esbjerg og har lavet flere tilbagevendende arrangementer, eksempelvis ture til Legoland, Street Food, filmaftener og julefest.

10.000 kr. i støtte til køb af julegaver til 50 børn i udsatte grønlandske familier.

På grund af corona-situationen er årets julefest aflyst. I stedet hjælper Treenighedskirken familierne med at søge om ’julekurve’ i lokale loger og indkøber gaver, som bliver bragt ud til børnene. 

Treenighedskirken har tidligere modtaget støtte til arrangement med FGB i 2018.

www.fgb.dk

GAME Denmark, København

En non-profit organisation, som siden 2002 har arbejdet for at udbrede gadeidræt og gadekultur med målet om at skabe varige sociale forandringer for børn og unge i udsatte boligområder. Unge frivillige ’Playmakere’ uddannes til at drive gadeidrætsaktiviteter for en yngre målgruppe af 8-16 årige, som eksponeres for rollemodeller og inkluderes i et aktivt fællesskab.

43.265 kr. i støtte til GAME Community: uddannelse og støtte af frivillige Playmakere.

GAME har over en længere periode rettet fokus på at inddrage idrætsuvante piger bl. a. ved at tilbyde en ny multisport-aktivitet, bygget på udviklede metoder for involvering af piger i idrætsfællesskabet. Den overordnede målsætning for 2021 er at tilbyde aktiviteter i 30 boligområder på tværs af 5 regioner med mere end 65 aktiviteter fordelt på forskellige boligområder og 200 unikke deltagende børn.

www.gamedenmark.org

FitforKids, København

En frivillig social forening, der siden 2007 har arbejdet med at udvikle og tilbyde et gratis børnevægttabsprogram målrettet socialt udsatte børn og deres familier. Programmet er forskningsbaseret og videnskabeligt dokumenteret og består af fem dele: kostvejledning, træning, forældre-coaching, motivationsprogram og sociale events. Hermed hjælper FitforKids overvægtige og inaktive børn og deres familier med at få et sundere liv, mere energi og bedre trivsel.

25.000 kr. i støtte til træningstøj og sko til børn fra ressourcesvage familier.

Størstedelen af børnene i FitforKids kommer fra socialt udsatte familier, der ikke har råd eller overskud til at give barnet bl. a. træningsudstyr. Det betyder, at nogle af børnene kommer til træning i bare tæer og cowboybukser.

BROEN, Guldborgsund

Stiftet i 2011, er en frivillig forening under BROEN Danmark, som har til formål at hjælpe socialt truede børn og unge i Guldborgsund kommune. Via aktivering i lokale foreninger, sports- og idrætsklubber skabes en hverdag, der er præget af livskvalitet, trivsel og tryghed. 

30.000 kr. i støtte til deltagelse i fritidsaktiviteter for udsatte børn.

BROEN, Guldborgsund støtter ca. 350 udsatte børn og unge således, at de kan deltage i en fritidsaktivitet. I gennemsnit koster det 3000 kr. at støtte et barn i et år. Arbejdet består i at koordinere processen omkring det enkelte barn og varetage praktiske gøremål, som at skaffe midler til kontingent og indkøbe udstyr sammen med børnene.

BROEN, Guldborgsund har tidligere modtaget støtte til samme formål i 2017.

www.broen-danmark.dk/guldborgsund

BROEN, Høje Taastrup

Foreningen hjælper børn og unge fra socialt udsatte familier til at deltage i idræts- og fritidsaktiviteter i tæt samarbejde med kommunen og lokale foreninger.

30.000 kr. i støtte til betaling af kontingent og udstyr til udsatte børn.

BROEN bygger bro for det udsatte barn til de gode fællesskaber i foreningerne sammen med andre børn og unge og voksne rollemodeller. Det fremmer barnets trivsel i hverdagen og modvirker negativ social arv. BROEN tilstræber, at så mange børn som muligt kommer ud i aktive fællesskaber og derefter tager sig en positiv rolle i samfundet.

BROEN, Høje Taastrup har tidligere modtaget støtte til samme formål i 2019.

www.broen-danmark.d  k/hoejetaastrup/

Pårørende Netværket – Misbrugsportalen, Bagsværd

Organisationen yder støtte og rådgivning til mennesker, som er berørt af misbrug og afhængighed. Tilbyder omfattende telefonisk rådgivning og samtaleforløb til pårørende af misbrugsramte – med særligt fokus på de mest udsatte: børnene og de unge.

30.000 kr. i støtte til virtuelle netværksmøder, temaoplæg og gruppeforløb.

Det ’virtuelle pårørendefællesskab’ forventes at nå ud til cirka 200 mennesker i udsatte familier, hvoraf halvdelen er børn under 18 år. Projektets sigte er at hjælpe målgruppen igennem nogle af de markante udfordringer, som den sociale distancering i forbindelse med Covid-19 har medført.

www.misbrugsramte-familier.dk

Ungdommens Røde Kors, København

Danmarks største humanitære ungdomsorganisation hjælper ca. 15.000 børn og unge gennem lokale indsatser i hele Danmark. Flere tusinde unge arbejder frivilligt for at gøre noget ved de sociale udfordringer, der findes for børn og unge i samfundet.

6.000 kr. i støtte til Netværk for studerende fanger.

Netværket for studerende fanger er et studietilbud til indsatte unge. En ung frivillig kommer med ind bag murene to gange om ugen for at hjælpe med studierne.

www.urk.dk

Bryd Tavsheden, København

Et rådgivningstilbud for børn og unge, som er udsat for fysisk eller psykisk vold. Arbejdet er bygget op om tre fokusområder: forebyggende, oplysende og rådgivende. Samtaler hjælper børn og unge med at sætte ord på volden. Samtaler kan enten være personlige i ’Basen,’ som åbnede i København i 2013, eller pr. telefon, facetime eller skype. 

35.000 kr. i støtte til rådgivningsarbejde samt kvalitetssikring og markedsføring.

Hvis man har været udsat for vold, og man ikke får bearbejdet overgrebene, har man større risiko for at få fysiske, psykiske og sociale vanskeligheder fremover. Samtalerne hjælper de unge til at perspektivere og reflektere over egne valgmuligheder med henblik på at modvirke, at volden bliver definerende for den unge.

Bryd tavsheden har tidligere modtaget støtte til ’Forandringssamtaler’ i 2017, 2018 og 2019.

www.brydtavsheden.dk

Folkekirkens Hus, Esbjerg

Huset, beliggende i centrum af Esbjerg, har til formål at yde diakonalt arbejde for sårbare og hjemløse unge i alderen 15-30 år. Der tilbydes gratis morgenmad, bad, tøjvask og mulighed for at smøre madpakker. Om eftermiddagen er der åben cafe med lektiehjælp, kreativt- og spisefællesskab. Huset har tilknyttet en socialpræst, en ungdomsgadepræst samt en kirke- og kulturmedarbejder. Resten drives af frivillige, pensionister såvel som gymnasieelever og universitetsstuderende.

37.500 kr. i støtte til indretning af kælderrum. 

Når der er mange brugere i huset, vender nogle af de unge med angstproblematikker om i døren, da de ikke kan overskue for mange mennesker i samme rum. Med indretning af tre kælderrum skabes der flere muligheder for at fordele de unge i huset, så der er plads til dem, der ikke kan være i en større forsamling.

Folkekirkens Hus har tidligere modtaget støtte til ’Åben cafe for sårbare unge’ i 2018.

http://www.folkekirkenshus-esbjerg.dk

WeShelter, Valby

En fond stiftet i 1893, som står bag væresteder og herberger, arbejder med frivillige og taler udsattes sag. Frivilligindsatsen arbejder for at involvere civilsamfundet i det sociale arbejde blandt udsatte grupper på både herberg, væresteder og i samarbejde med kommunale og private aktører.

30.000 kr. i støtte til møbelhjælp til unge hjemløse, som står til at flytte i egen bolig.

Frivillige indsamler og klargør brugte møbler og tøj til uddeling. Overgangen fra herberg til egen bolig kan være forbundet med udfordringer for de mange med få ressourcer. Møbler er vigtige for en god start i egen bolig. Møbler skaber hjem. Det er ikke nok blot at få et tag over hovedet. Boligen skal være et hjem for fremtiden.

www.weshelter.dk

Settlementet på Vesterbro, København

En frivilligdrevet organisation med 110 års erfaring i at hjælpe socialt udsatte. Via retshjælp og gældsrådgivning hjælpes mennesker ud af gæld og fattigdom. Mentorstøtte og skræddersyede praktikker i socialøkonomiske butikker sikrer socialt udsatte adgang til arbejdsmarkedet.

30.000 kr. i støtte til at forbedre børns vilkår i socialt udsatte familier.

Målgruppen er børnefamilier og enlige mødre, der står med en uoverskuelig gæld. Mange er ramt af andre problemer som fysisk eller psykisk sygdom, et liv på kontanthjælp eller pludselig social deroute. Mange har et sparsomt netværk, manglende uddannelse og nogle har misbrugsproblemer og lever i social isolation. Rådgiverne hjælper med alt fra huslejerestance og manglende forsørgelse til sundhedsbehandling og skilsmissesager.

www.settlementet.dk

Foreningen 5 Skoler, Tyrkiet

Stiftet i 2019, har bygget fem skoler for syriske børn i en flygtningelejr i Tyrkiet tæt på grænsen til Syrien. Børn, der før sad alene i kolde telte eller stod og stirrede ud over markerne, hvor deres forælde arbejder, er nu glade, nysgerrige og ivrige skolebørn. 5 Skoler har fem lønnede skolelærere og en projektleder, der driver skolerne.

50.000 kr. i støtte til ’Værdige hygiejneforhold’: oplysning om hygiejne, fordeling af hygiejne- og forebyggelsespakker samt opførelse af fem toiletter med håndvaske.

Dårlig hygiejne gør sig gældende for en stor del af 5 Skolers elever. De lugter, er beskidte, deres hår er filtret, og deres tænder viser tydeligt, at de aldrig bliver børstet. Projektet vil medvirke til bedre hygiejne, færre tandproblemer og et generelt øget selvværd. På længere sigt kan viden om bedre hygiejne redde liv og forebygge infektioner og sygdom. Undervisning i personlig hygiejne foregår ved 5 Skolers egen læge, som rådgiver, følger op og kvalitetssikrer, når han er på besøg i lejrene med jævne mellemrum.

www.5skoler.nu

Football for a New Tomorrow (FANT), Sierra Leone

En humanitær organisation, stiftet i 2012, der gennem oprettelse og drift af idrætsforeninger i det tidligere borgerkrigsramte Sierra Leone, skaber udvikling og forandring for børn og unge. Rollemodeller inspirerer og støtter børnene i hverdagen og skoler dem igennem foreningernes demokratiske principper. Desuden uddannes børnene i menneskerettigheder, heriblandt pigers rettigheder.

30.000 kr. i støtte til opførelse af seks nye håndboldklubber. 

Håndboldklubberne skal drives af kvinder både for at skabe jobs og rollemodeller, som vil kunne ændre unge pigers liv. FANTs mangeårige erfaring har vist, at det ofte er en udfordring at engagere pigerne i idrætsklubberne. En af FANTs trænere startede et håndboldhold, hvilket viste sig at være et godt værktøj til at aktivere piger. Håndboldklubberne vil skabe et forum, hvor kvinderne får en stemme i lokalsamfundet. Derudover uddannes kvinderne i at tage ejer- og lederskab og være rollemodeller for de unge piger i deres lokalsamfund.

FANT har tidligere modtaget støtte til ’A New Tomorrow’ i 2015 og ’Back to School’ i 2018.

www.fant.dk

Our Kenyan Children, Kenya

En forening hvis formål er at yde støtte til Global Hope Rescue and Rehabilitation Centre, et hjem for gadebørn i Ngong samt andre børne- og ungdomshjem i Kenya. 

26.500 kr. i støtte til reparation af 30 køjesenge og indkøb af 60 madrasser.

120 tidligere gadebørn sover fire i hver køjeseng under miserable forhold. Sengene er nedslidte og skal renoveres. Nogle senge har ingen madrasser, så børnene sover direkte på metalfjedrene, andre ligger på gulvet. Med projektet bliver der ikke flere sengepladser, men sovefaciliteterne bliver kraftigt forbedret. Arbejdet udføres af lokale håndværkere, og madrasserne indkøbes i Kenya.

www.ourkenyanchildren.org

Tanzibarn, Tanzania

Fungerer som støtteforening for tre udviklingsprojekter, der hjælper udsatte børn og deres familier i byen Usa River med henblik på at skabe økonomisk bæredygtighed hos de dårligst stillede.

18.000 kr. i støtte til seksualundervisning og ’family planning.’

Projektet er rettet specifikt mod socialt dårligt stillede piger i alderen 12-18 år. Omkostningerne ved at få et barn i en tidlig alder kan være helt uoverskuelige. Pigerne bliver smidt ud af deres uddannelser, får svært ved at få job og bolig, og ofte bliver de set ilde på af det omgivende samfund. Projektets formål er, via aktiviteter og seminarer, at oplyse unge piger omkring forebyggelse af graviditet.

www.tanzibarn.dk

Børns udvikling og uddannelse i Kenya (BUUKenya)

Støtter lokale ildsjæle i deres arbejde med børn og unge i Kenya igennem samarbejde med Marvel Junior Academy, hvor BUUKenya har sørget for en ny skolebygning og indkøbt klassesæt med lærebøger, så de fattige familier ikke skal kæmpe med udgifter til bøger.

25.000 kr. i støtte til køb af klassesæt af lærebøger til Marvel Junior Academy.

BUUKenya har tidligere doneret skolebøger, som nu er nedslidte og trænger til udskiftning. Marvel Junior Academy arbejder for at give lige muligheder til alle børn uanset baggrund. Skolen har derfor klassesæt til udlån. Tilbuddet øger muligheden for, at fattige familier kan have deres børn på skolen, hvor der leveres god og kærlig undervisning i små klasser, fremfor i det offentlige skolesystem, hvor en lærer kan have ansvaret for 80-100 børn.

BUUKenya har tidligere modtaget støtte til Udvidelse af skolen, 2015 – indkøb af lærebøger, 2016 – undervisningsforløb med safari, 2017, 2018 og 2019.

www.buukenya.com

Ubumi Prisons Initiative, Zambia

En dansk NGO, som i 14 år har arbejdet med menneskerettigheder, sundhed, ernæring og uddannelse i Zambias fængsler. Ubumi arbejder i 11 fængsler, som dækker ca. 7.400 indsatte. Gennem uddannelse og inddragelse af frivillige indsatte arbejdes der for at gøre de indsatte i stand til at bidrage positivt til eget og andres liv. Ubumi arbejder i krydsfeltet mellem udvikling og nødhjælp og skaber mere værdige forhold for fængslede og deres børn.

30.000 kr. i støtte til fødevarehjælp, forbedret hygiejne og børnesundhed.

Der er som udgangspunkt intet fokus på børns, unges og gravides specifikke behov ift. ernæring og omsorg i Zambias fængsler. Ubumi Prisons Initiative hjælper små og store børn, gravide kvinder og alvorligt syge i Zambias fængsler med mad, sundhed og uddannelse. Formålet er at bidrage til en markant forbedring af generel sundhed og levevilkår for ca. 12 små børn på 0-4 år, som er med mor i fængsel, ca. 70 store drenge i alderen 12-19 år samt ca. 10 gravide indsatte i Chipata fængslet. 

www.ubumi.dk

VMOK BØRNEFONDS UDDELINGER 2019

VMOK fonden modtog 62 ansøgninger til den årlige uddelingsrunde og formåede at imødekomme 27 af de ansøgte projekter med hel eller delvis støtte – et sammenlagt beløb på 750.700 kr.

Næste ansøgningsfrist er den 31. oktober 2020.

 

Det er med stolthed og glæde at fondens bestyrelse kan præsentere dette års udvalgte ansøgere og projekter:

 

Red Barnet Aabenraa lokalafdeling

Foreningen administrerer to oplevelsesklubber i samarbejde med kommunen.

12.000 kr. i støtte til ’Familiedag i Hjelm Skov for 80 børn, unge og deres familier.

”Familierne lever under fattigdomsgrænsen. Foruden at være økonomisk pressede er de ofte socialt ekskluderede. Vi skaber netværk, gode minder og oplevelser for børnene og deres familier via vort frivillige arbejde.”

 

Red Barnet Randers

Lokalforeningen startede i 2018 ’Glad Fritid Puljen’ for at kunne hjælpe udsatte børn til at tage del i fritidslivet, da Randers kommune ikke yder Fritidspas.

20.000 kr. i støtte til Glad Fritid Puljen.

”Formålet er, at udsatte børn og unge også kan være med i fritidsaktiviteter, få positive rollemodeller, føle ligeværd og inklusion.”

 

Børnehaven Væksthuset, Aalborg

En specialbørnehave for børn med ADHD, autisme og/eller tilknytningsforstyrrelser. Børnegruppen har 16 børn i alderen et halvt til seks år.

10.000 kr. i støtte til indkøb af diverse bevægelsesmaterialer.

”Materialerne skal bruges som omdrejningspunkt for at opbygge forpligtende fællesskaber. Når kroppen er i centrum for den kommunikation, der er mellem børnene, giver det anderledes mulighed for at styrke sproget, både i forhold til højnelse af ordforråd, træning af udtalevanskeligheder og oplevelsen af, at sproget kan bruges til at opnå noget.”

 

IF FREM Skørping

En paraply organisation som dækker over næsten al sport i Skørping, herunder specifikt et rulleskøjtehold med deltagere fra et lokalt børnecenter.

5.100 kr. i støtte til speedskøjter til to anbragte børn.

”De anbragte børn har naturligvis de udfordringer, børn i denne gruppe ofte har. Vi ønsker at fastholde de respektive børn inden for en sport, hvor de hver især finder succes og gode oplevelser på lige vilkår med børn fra helt normale kår.”

 

Mercy Ships Danmark

En international humanitær hjælpe-organisation, der tilbyder gratis lægehjælp til mennesker, der grundet fattigdom ikke har mulighed for at ændre på deres situation.

55.000 kr. i støtte til program for plastikkirurgi; operationer og behandlinger i Senegal.

”Vi har særligt fokus på børn med alvorlige og ubehandlede brandskader. Det kan være en arm, der er vokset sammen med kroppen eller arvæv på hænderne, der har fået fingrene til at gro sammen. Disse børn bliver hudtransplanteret og modtager genoptræning af nedbrudte muskler. Den genvundne funktionsevne forbedrer den enkelte patients liv væsentligt.”

 

Mafanikio organisation, Kenya

En non-profit organisation der har til formål at bekæmpe fattigdom og eksklusion samt fremme uddannelse og udvikling i marginaliserede områder i samarbejde med lokale partnere.

13.000 kr. i støtte til fire toiletter til Miwani Primary School.

”Formålet er at give 200 elever adgang til toiletter, som er ikkeeksisterende. Toiletter vil forhindre at eleverne må gå hjem samt mindske fraværet blandt pigerne, da de ofte fravælger skolegang i menstruationsperioder. Desuden er det et krav, at skolen skal have toiletter for at blive registreret hos regeringen, som efterfølgende vil kunne overtage skolen og dermed støtte skolen økonomisk.”

 

Frelsens Hær, Frederiksberg

Arbejder hovedsageligt med projekter af humanitær og social karakter; driver krisecentre, væresteder, herberg, vuggestuer og børnehaver.

50.000 kr. i støtte til ’Mor-barn lejr’ for mødre og børn, der står uden for fælleskabet i hverdagen.

”Vores lejre gør op med ensomheden og tilbyder børnene fællesskab og glæde i sommerferien. Det gør børnene stærkere, og de udvikler sig i selskab med ressourcestærke voksne og ligesindede børn.”

 

Cafe Paraplyen, Varde

Værested under KFUMs sociale arbejde. ’Familieklubben’ for sårbare børn og voksne har til formål at skabe netværk og oplevelser for udsatte familier.

45.000 kr. i støtte til leje af sommerhus og aktiviteter i sommerferien 2020.

”Ferien er for familier, der kæmper med arbejdsløshed, økonomiske, sociale og/eller psykiske problemer, som går ud over deres børns livskvalitet. At være sammen med familierne i længere tid giver os mulighed for at se, hvor vi skal have fokus i forhold til børnenes udviklingsfaser, opdragelse, omsorg og sundhed.”

 

Danish Doc Production ApS, Birkerød

Filmselskabet producerer dokumentar- og undervisningsfilm med fokus på sociale, antropologiske og sundhedsfaglige emner.

35.000 kr. i støtte til undervisningsmateriale til filmen ’Tidlige traumer’ om spædbarnsterapi.

”Når børn mellem 0-3 år oplever fysiske eller psykiske belastninger, der overstiger, hvad de kan magte, kan belastningerne bremse deres udvikling. Spædbarnsterapien er i stand til at igangsætte et skadet barns udvikling. Filmen og det medfølgende undervisningsmateriale vil medføre, at flere omsorgsgivere, plejeforældre og pædagoger kan få viden om denne form for terapi.”

 

Bryd Tavsheden, København

Et rådgivningstilbud der hjælper børn og unge, som er udsat for fysisk eller psykisk vold, med at sætte ord på volden. Arbejdet er bygget op om tre fokusområder: forebyggende, oplysende og rådgivende.

30.000 kr. i støtte til ’forandringssamtaler i Basen’.

”Det stigende antal samtaler fortæller os, at behovet for vores hjælp ikke er blevet mindre. Hvis man har været udsat for vold, og man ikke får bearbejdet overgrebene, har man større risiko for at få fysiske, psykiske og sociale vanskeligheder fremover. Med samtalerne vil vi hjælpe den unge til at perspektivere og reflektere over sine valgmuligheder med henblik på at modvirke, at volden bliver definerende for, hvem den unge er.”

 

Journalist Milla Mølgaard, Brønshøj

Har senest skrevet undervisningsbogen ’Delt – en bog til unge om digitale sexkrænkelser’. Bogen er udbredt på alle landets 2.200 grundskoler.

20.000 kr. i støtte til en guidebog om digitale sexkrænkelser til forældre.

”Digitale sexkrænkelser kan ramme alle unge, ligesom unge potentielt kan komme til at krænke andre online i et øjebliks ubetænksom kådhed. Der er i høj grad brug for oplysning til den voksne generation, både for at klæde voksne på til at give bedre støtte til ofre for delinger uden samtykke og til at tage de vigtige snakke med unge om, hvorfor man ikke bør dele billeder af andre uden at få lov.”

 

Børns udvikling og uddannelse i Kenya (BUUKenya)

Støtter lokale ildsjæle i deres arbejde med børn og unge i Kenya. En af samarbejdspartnerne er Marvel Junior Academy, hvor BUUKenya har sørget for en ny skolebygning og indkøbt klassesæt med lærebøger, så de fattige familier ikke skal kæmpe med udgifter til bøger.

18.600 kr. i støtte til undervisningsforløb med safari og lejrskole for Class 5 i 2020.

”Årgangen har 30 elever i alderen 10-12 år. Undervisningen med tema om Kenyas dyreliv vil øge elevernes forståelse for deres eget land og inspirere dem til potentielle fremtidsmuligheder indenfor studier i natur og biologi, ranger-uddannelse, dyrlæge, dyrepasning og turisme.”

 

BROEN, Høje Taastrup

Foreningen hjælper børn og unge fra socialt udsatte familier til at deltage i idræts- og fritidsaktiviteter i tæt samarbejde med kommunen og lokale foreninger.

30.000 kr. i støtte til betaling af kontingent og udstyr til udsatte børn.

”Vi bygger bro for det udsatte barn til de gode fællesskaber i foreningerne sammen med andre børn og unge og positive voksne rollemodeller. Det fremmer barnets trivsel i hverdagen og modvirker negativ social arv.”

 

Awa Aid, Gambia

Gudrun Awa Jørsing har i 30 år hjulpet Gambias eneste døveskole, St. John’s School for the Deaf, med over fem millioner kroner og 46 containere med materialer og udstyr.

20.000 kr. i støtte til indkøb af Safe Pad menstruationsbind til døveskolens piger.

”Børnene på døveskolen kommer fra fattige hjem. Der er cirka 200 piger, som risikere at blive væk fra skolen i menstruationsperioder, hvis de ikke kan få menstruationsbind udleveret. Et Safe Pad kan vaskes 100 gange og er imprægneret, så brugeren ikke får kønssygdomme.”

 

Børnelejren på Langeland

Foreningens eneste formål er at afholde finansierede lejre for dårligt stillede børn og unge på gården Søgård Hovedgård, som ligger på sydspidsen af Langeland.

13.000 kr. i støtte til lejrophold for børn fra tre døgninstitutioner under Miniinstitutionen Århus.

”Børnene har forskellige sociale og emotionelle vanskeligheder og udviklingsforstyrrelser. De kommer ofte fra ressourcefattige hjem og med traumatiske oplevelser i rygsækken. Formålet er at give dem et afbræk i hverdagen og oplevelser i nye omgivelser, og en følelse af at være lige som andre, selvom de bor på en døgninstitution.”

 

Gademix, Kolding

En institution under KFUMs sociale arbejde med formålet at skabe et trygt værested, sundt fællesskab, brobygning og gode ferieaktiviteter for børn og unge.

49.000 kr. i støtte til ’Jordbrugslejr’, en fire dages sommerlejr for 28 børn mellem 8 og 16 år.

”Målgruppen er præget af lavt selvværd og har negative tanker om uddannelse eller flere skoleskift bag sig. Vi inviterer dem med i et fællesskab med fokus på sociale kompetencer, teambuilding, nærvær, tid til at lytte og føle, at man er god nok. De unge skal bo i træhytter og arbejde på skift på en bondegård og hjælpe med at passe dyr. Et vigtigt omdrejningspunkt for projektet er, at børnene får en god oplevelse af at lære om samarbejde og medansvar og oplever positive relationer.”

 

Forælder Fonden, København

Grundtanken er social-konservativ med princip om hjælp-til-selvhjælp, og at frivillige er med til at yde støtte til kriseramte familier. Fonden er til for enlige forsørgere og deres børn og hjælper med praktiske, juridiske, menneskelige og økonomiske problemer. Fonden har 42 ’førstehjælpslejligheder’, tre kollegier, personlig rådgivning og andre funktioner, som enlige forældre ikke kan få andre steder.

25.000 kr. i støtte til ’Pulje til børn’.

”Det er oftest udsatte mennesker, der kommer til os, når de er rådvilde – og husvilde. Når vi ser, at de enlige forældres anspændte økonomi betyder, at børnene oplever tydelige afsavn i forhold til kammeraterne, vil vi gerne træde til. Tanken er at yde store og små tilskud til eksempelvis elektronik, vintertøj eller julegaver. Socialfaglige ansatte samt frivillige i kontakt med familierne kan indstille børn til puljen.”

 

Project Viktor, Filippinerne

En frivillig organisation der samler penge ind i Danmark og samarbejder med lokale organisationer i Filippinerne. Centre for udsatte børn, børnehjem for forældreløse gadebørn, maduddelinger, skoleprogrammer, fadderskabsprogrammer er en del af projekterne.

50.000 kr. i støtte til opstart og drift af akutcenter for gadebørn i Butuan, Filippinerne.

”Vi vil sikre udsatte børns rettigheder i forhold til sundhed, omsorg, sikkerhed og retten til skolegang. Børnene kan dagligt henvende sig i centret og modtage støtte, vejledning og hjælp til at forbedre deres nuværende situation, så den negative sociale spiral kan blive brudt. Akutcentret går forud for etableringen af en børneby for forældreløse gadebørn, hvor erfaringerne fra akutcentret i høj grad vil blive inddraget.”

 

KORN180, Esbjerg

En socialøkonomisk virksomhed designet til at arbejde med og for sårbare unge mennesker i alderen 15-25 år. Håndværk, butiksdrift, kunst og kultur bruges som inspiration og virkemiddel. Visionen er at være en kreativ platform, hvor personlig deroute kan vendes.

40.000 kr. til STØT EN KONFI – et frivilligt tiltag, der sikrer konfirmationsfester for 10 udsatte familier.

”STØT EN KONFI er rettet mod økonomisk trængte familier, der er udfordrede på flere andre planer og med tilknytning til kommunale støttekontaktpersoner. Centralt er det enkelte barns mindeværdige konfirmation. Desuden tilfører vi en tiltrængt succesoplevelse for konfirmandens forælder(re), der opnår en følelse af at slå til i forhold til sit barn. Familierne bliver inddraget i processen og frivillige håndterer planlægning og hjælper til på selve dagen. Lokale restauranter levere maden.”

 

Projekt Siunissaq, Maniitsoq, Grønland

Et projekt med virke i Grønland og fokus på psykosociale og kunstneriske workshops med særlig vægt på fotografi. Har gennemført workshops i tre byer og to bygder. Formålet er at styrke modstandskraften (resiliens) i lokalsamfundet og dermed skabe tillid, fællesskab og handlekraft for børn og unge.

50.000 kr. i støtte til workshop med fokus på seksuelle rettigheder og skabelsen af et fælles ’Safe Space’ i en skolegård i Maniitsoq.

”Projekt Siunissaqs metoder og læring har fokus på at udfordre og gentænke fastlåste mønstre hos børn og unge. Det skal give dem selvværd og handlekraft at være med til at skabe noget fælles. De kan udtrykke sig i et fællesskab som ofte er fuldt af negative tendenser, og hvor druk, vold og overgreb desværre fylder meget i dagligdagen. I Grønland er der en tradition for at lære gennem erfaring i en visuel og kropslig læreform i bevægelse. ’Safe Space’ skal være et symbol på de rettigheder, man har som ungt menneske i Grønland.”

 

Red Barnet, Odense

Lokalafdelingen har fokus på at styrke udsatte børns resiliens med henblik på at øge deres evne til at indgå ligeværdigt i det lokale børnefællesskab og mestre eget liv som ung og voksen. Opmærksomheden er rettet mod odenseanske børn der lever i fattigdom eller er dårligt stillede og udsatte på forskellige måder.

10.000 kr. i støtte til entrebilletter til en oplevelsesklub for flygtningebørn.

”Fælles for børn, der oplever afsavn socialt, økonomisk eller kulturelt er, at de ofte isolerer sig og har ingen eller få venner. Gennem vores aktiviteter forsøger vi at nå og støtte så mange børn som muligt. Værdierne for samværet er: personlig og social udvikling, kommunikation og sprog, krop, sanser og bevægelse, natur, udeliv og science, kultur, æstetik og fællesskab.”

 

Den fynske sorggruppe for børn og unge, Odense

Forening hvis primære mål er at skaffe økonomiske midler til samtalegrupper for børn mellem 10-18 år, som har mistet et nærtstående familiemedlem.

40.000 kr. i støtte til kommende gruppeforløb, også for dem der står på venteliste.

”Ved hjælp af uddannede gruppeledere er formålet med samtalegrupperne at støtte børn og unge til at få bearbejdet og reduceret de belastninger, som sorgen kan afstedkomme. Grupperne fungerer i praksis som mange andre sorggrupper i Norden og er bredt forankret med eksistentiel tilgang, og teologisk, psykologisk og pædagogisk teori.”

 

Home-Start Familiekontakt, Odense

Home-Start er en landsdækkende organisation med 12 lokalafdelinger, der organiserer frivillige indsatser for at forbedre og styrke børnefamiliers livssituation. I Odense støtter de årligt ca. 40 sårbare børnefamilier med manglende netværk, hvilket svarer til ca. 100 børn.

25.000 kr. i støtte til få ti frivillige ’familievenner’ på kursus.

”Vi oplever et stigende behov fra familier og fagfolk, der til tider er meget pressede og beder om, at vi akut kan støtte, da familiernes udfordringer er meget komplekse. Familievennerne gennemgår et 20-timers forberedelseskursus, som er grundstenen til et vellykket samarbejde og match mellem familie og familieven. Kurset ruster familievennen til at lytte, kende egne begrænsninger og sætte grænser. Der arbejdes med forståelse og respekt for forskellige livssyn, værdier og opdragelsesmetoder. Flere hænder – mere forankring. Formålet er, at flere kan få støtte i en hård tid, og at vores afdeling bliver mere forankret.”

 

Familiecenter Familiens Hus, Esbjerg

Et frivilligt, tidligt forebyggende tilbud til sårbare gravide og forældre i alderen 15-30 år, hvor målet er at skabe eller sikre tilknytning til uddannelse og job samt at skabe trivsel i familien. Modtager ca. 100 nye familier årligt.

10.000 kr. i støtte til netværksaktiviteter til forældre: ’Madklub for mænd’ og ’Tøsehygge’.

”Vi ved, at unge forældre er udfordrede ift. at fastholde eller sikre uddannelse og job, og at et godt netværk kan være med til at styrke unges muligheder ift. fastholdelse. Vi håber at netværksaktiviteterne kan skabe gode relationer mellem forældrene og forventer at den umiddelbare effekt er, at de får indsigt i egne værdier og ressourcer.”

 

AIDS-fondet, Aarhus

Danmarks ekspertorganisation inden for området arbejder for en verden uden nye tilfælde af hiv og varetager indsatsen mod hiv i tæt samarbejde med målgrupper. Arbejder aktivistisk, professionelt, kreativt og systematisk og tager ansvaret over for målgrupperne dybt alvorligt.

10.000 kr. i støtte til en ungegruppe i Aarhus.

”Ungegruppen er et rådgivningstilbud for unge mennesker, der lever med hiv. Vi har allerede en ungegruppe i København, og nu ønsker vi at starte et gruppeforløb i Aarhus for unge mellem 15-35 år, der alle i større eller mindre grad er udfordret af at leve med hiv. Det forventes at være lige så succesfuldt som ungegruppen i København, hvor deltagerne glæder sig over også at ses privat, fordi de holder af hinandens selskab.”

 

Mentornetværk, Esbjerg og Varde

En forening som arbejder på at skabe forbedrede muligheder for integration, inklusion og kulturel mangfoldighed i Esbjerg og Varde kommuner gennem frivillige ordninger, som matcher indvandrere og flygtninge (nydanskere) med frivillige mentorer. Mentorerne er aktive på arbejdsmarkedet eller på anden vis solidt forankret i det danske samfund.

30.000 kr. i støtte til etablering af pasnings- og aktivitetstilbud til børn.

”Leg og lær – aktiviteter. Den primære målgruppe er børn i alderen 2-12 år født af nydanske forældre, bosiddende i udsatte og isolerede boligområder i Esbjerg, og hvis forældre deltager i vores mangeartede tilbud som kurser og debatcafeer. Den sekundære gruppe er forældrene som ønsker at lære mere om samfundets strukturer og hvordan man, gennem aktiv deltagelse kan være med til at skabe positive for den enkelte, familien og lokalsamfundet.

 

Mariesminde Heste & Rideterapi på Samsø

En forening der støtter op om og realiserer en rideklub med terapeutisk og pædagogisk ridning i lille skala og med ganske få elever, som er børn og unge anbragt uden for hjemmet, flere med diagnoser. Rideklubben drives af en aflønnet pædagog med støtte fra frivillige (plejeforældre).

35.000 kr. i støtte til etablering af et gummi-toplag til udendørs ridebane, så der kan rides sikkert hele året rundt.

”Det er en lille gruppe piger, 10-15 år, der alle har haft en kompliceret/traumatisk tidlig barndom. Flere af dem har psykiske og kognitive udfordringer, der gør, at de har brug for det beskyttede og nære miljø, som rideklubben tilbyder. Udover den åbenlyse gavn de har af undervisning og omgang med hestene, har de uendelig stor glæde af at kunne dele deres vilkår som plejebørn med hinanden.”

Næste ansøgningsfrist 31. oktober 2019

 

VMOK FONDENs næste ansøgningsfrist er den 31. oktober 2019.

Fonden modtager kun elektroniske ansøgninger på fondens eget ansøgningsskema.

Ansøgningsskema rekvireres ved forespørgsel pr email: merzkjaergaard@gmail.com 

Send en kort beskrivelse af det projekt, der ansøges om støtte til samt beløbets størrelse.

Fondens formål er at yde økonomisk støtte til initiativer og projekter, der udføres af enkeltpersoner, foreninger, virksomheder og institutioner, hvis arbejde gavner svigtede og socialt udsatte børn og unge.

Fonden støtter IKKE:

• Individuel økonomi

• Individuelle studierejser, kursusophold, etc

• Projekter der er færdiggjort

VMOK BØRNEFONDS UDDELINGER 2018

VMOK Børnefond modtog 47 ansøgninger til den årlige uddelingsrunde og formåede at imødekomme 22 af de ansøgte projekter med hel eller delvis støtte – et sammenlagt beløb på 666.160 kr.

Det er med stolthed og glæde at fondens bestyrelse kan præsentere dette års udvalgte ansøgere og projekter:

(næste ansøgningsfrist: 31. oktober 2019)

 

Mentorbarn, Vejle

En organisation, der arbejder for at bringe mentorfamilier og børnehjemsbørn sammen i frivillige, men forpligtende fællesskaber, hvor børnene får mulighed for at blive en del af en families helt almindelige hverdag.

75.000 kr. i støtte til kontinuerlig opkvalificering i form af supervision og uddannelse af frivillige mentorfamilier.

”Barnet får med en mentorfamilie mulighed for at opbygge stabile og nære relationer til ressourcestærke, velfungerende voksne uden, at der er økonomiske forhold involveret i relationen. Ved at give børnehjemsbørn mulighed for at skabe relationer til en familie uden for børnehjemmet, kan vi styrke børnenes vilkår, forbedre deres opvækst og klæde dem på til fremtiden.”

www.mentorbarn.dk

 

Bryd Tavsheden, København

En rådgivningsforening, som hjælper voldsudsatte børn og unge til at sætte ord på volden, bryde tavsheden, og dermed at tage skridt til at søge hjælp og komme fri af volden.

65.000 kr. i støtte til ’Forandringssamtaler i Basen’, der tilbyder professionel rådgivning til voldsudsatte børn og unge i form af samtaleforløb med psykolog, psykoterapeut eller socialrådgiver.

Formålet er at hjælpe barnet og den unge til at perspektivere og reflektere over deres handlemuligheder med henblik på at modvirke, at volden bliver definerende for dem.

”Børne- og kærestevold er så tabubelagt, at det for mange børn og unge er svært at tale om. Når de kontakter os, er det som oftest første gang de italesætter deres oplevelse med vold. Det er derfor utrolig vigtigt, at vi møder dem med varme, åbenhed og forståelse, og at vi giver dem den rette vejledning til videre håndtering af deres situation.”

Bryd Tavsheden har modtaget støtte fra VMOK Fonden i 2017

www.brydtavsheden.dk

 

BogSpiloppen, Viby

En nyetableret, frivillig forening, der har til formål at styrke børns faglige og sociale kompetencer via bøger og højtlæsning i daginstitutioner.

50.000 kr. i støtte til BogSpiloppens arbejde i det første år.

Den primære målgruppe er udsatte børn fra 2 til 6 år i 25 forskellige daginstitutioner i Aarhus kommune. Al forskning viser at bøger og højtlæsning er yderst vigtigt for en god skolegang og senere selvforsørgelse, men mange forældre har ikke ressourcerne til det og personalet i institutionerne har ikke tid i det omfang det er nødvendigt.

”BogSpiloppen er en glad og tillidsfuld person, der har store briller, en kæmpe hat og kommer rullende med en farvestrålende kuffert fyldt med bøger, spil, stressbolde, klistermærker, laminerede billeder og bogstaver.”

www.facebook.com/bogspiloppen

 

Frelsens Hær, København

Arbejder hovedsageligt med projekter af humanitær og social karakter, startede i Danmark i 1887 og har i dag 23 lokalafdelinger i Danmark og Grønland.

50.000 kr.  i støtte til ”Mor-barn-lejr”, der tilbydes i skolernes sommerferie, vinterferie og efterårsferie.

Lejrene er for enlige mødre og deres børn, som ofte står uden for fællesskabet i deres hverdag. Mange af familierne lever i Udkantsdanmark, hvor der er et fattigt udbud af sociale og kulturelle tilbud. Udover arbejdsløshed kæmper deltagerne for en stor dels vedkommende med andre økonomiske, sociale, og/eller psykiske problemer, og det går ud over deres børns livskvalitet.

”Børnene melder afbud til fødselsdage, går ikke til fodbold og bliver hjemme fra skoleudflugter. Ferier er noget de hører om fra kammeraterne, mens deres egen ferie foregår i ensomhed. Vores lejre gør op med ensomheden og tilbyder børnene fællesskab og glæde i sommerferien. Det gør børnene stærkere og de udvikler sig i selskab med ressourcestærke voksne og ligesindede børn.”

www.frelsenshaer.dk/hjaelp/lejre-og-udflugter

 

Mercy Ships Danmark

En international humanitær organisation, der tilbyder gratis, livsforvandlende lægehjælp til mennesker, der grundet fattigdom ikke har mulighed for at ændre på deres situation. Hospitalsskibet ankom i slutningen af august til Conakry i Guinea, hvor der arbejdes frem til sommeren 2019.

50.000 kr. i støtte til Mercy Vision Fund, der sætter fokus på børn og familier med øjenlidelser,bekæmper og forebygger blindhed.

I Guinea-sæsonen anslås det, at man kan operere omkring 50 børn. Med uddannelse af lokalt sundhedsfagligt personale samt indkøb af nyt udstyr vil mange flere børn og voksne på sigt kunne modtage lægehjælp – også efter hospitalsskibet har forladt havnen.

”Når en mor får en øjenoperation og kan arbejde igen, behøver børnene ikke længere at forsørge familien, men kan vende tilbage til skolen igen. Den afledte effekt af de enkelte operationer har derfor vidtrækkende konsekvenser, både for patienten, familierne og samfundet som helhed.”

Mercy Ships har modtaget støtte fra VMOK Fonden i 2016 og 2017

www.mercyships.dk

 

Frelsens Hær, Esbjerg

Har eksisteret i Esbjerg i 125 år, hjælper særligt udsatte børnefamilier i forbindelse med julen. Antallet af ansøgere har været støt stigende de senere år.

31.250 kr. i støtte til julegaver og juleslik i forbindelse med ’Julehjælp til børnefamilier 2018’.

I særlig grad tilgodeses familier med børn i alderen 0 – 12 år. I 2018 satses der på, at hjælpe 250-300 familier. Der kan ansøges om julehjælp på nettet i hele november måned. Udover gaver får familierne, alt efter størrelse, madvarer for 800,- 1.000,- eller 1.200 kr.

”Projektet handler om at forsøde julen hos udsatte familier, at børnene får en god og hyggelig juleoplevelse, der tilnærmelsesvis ligner den jul, som deres kammerater har. Vi ønsker at hjælpe så mange som overhovedet muligt.”

www.fhjulehjælp.dk.

 

Frelsens Hær, Esbjerg

Har arbejdet i byen i 125 år, og oplever, at der stadig er et stort behov for hjælp og omsorg i Esbjerg.

29.550 kr. i støtte til Børne lejr 2019, som hovedsageligt er for børn fra udsatte familier i Esbjerg og omegn, der ellers ikke kommer på sommerferie.

Aldersgruppen er fra syv til 13 år. Forventet antal deltagere: 30-35, gerne flere. Projektet har kørt i en del år og har til formål, at give børnene en god sommerferieoplevelse. For mange af dem er det den eneste sommerferie de får.

”På Børnelejren skaber børnene nye kontakter, og får nye kammerater. Børnene får brugt energi igennem de forskellige aktiviteter og lært hvordan man socialt agerer i et fællesskab.”

www.fhlejr.dk

 

Football for a New Tomorrow (FANT), Sierra Leone

En humanitær organisation, stiftet i 2012, der gennem oprettelse og drift af idrætsforeninger i det tidligere borgerkrigsramte Sierra Leone, skaber udvikling og forandring for børn og unge.

30.000 kr. i støtte til projekt ’Back to School’ –at genetablere 100 drenge og 100 piger i den Sierra Leonske skole.

Det prioriteres at udvælge drenge og pigeri alderen 10 – 15 år, som har været udenfor skolesystemet i et halvt til to år. Der arbejdes i partnerskab med 10 skoler i 10 respektive lokalsamfund.

”Når et barn dropper ud af skolen som 10-årig, står det med utrolig dårlige kort på hånden i forhold til at slippe ud af fattigdom og sikre sig selv et godt liv. Projektets betydning for børnenes videre liv vil være enormt og kan ændre deres forudsætninger for et godt liv for altid.”

FANT har modtaget støtte fra VMOK Fonden i 2015

www.fant.dk

 

Fonden Børnehjælpsdagen, København

En humanitær organisation, stiftet i 1904, der arbejder med at ruste anbragte børn og udsatte unge i Danmark til voksenlivet, så de har bedre mulighed for at få en uddannelse og blive selvforsørgende.

30.000 kr. i støtte til køb af konfirmationsgaver til anbragte unge.

Det forventes at 100 – 150 unge anbragte vil få gavn af donationen i 2019. Plejefamilier og børnehjem over hele landet kan ansøge om konfirmationsgaver. Den unge får tilsendt et link og kan selv vælge imellem tre slags gaver. Sammen med gaven modtager de et personligt kort med underskrifter af Børnehjælpsdagens ambassadører.

”Mange af de anbragte konfirmander går i almindelige folkeskoler og sammenligner sig automatisk med andre børn – hvoraf nogle modtager kæmpe summer i gave til deres konfirmationer. Denne skævvridning kan være med til yderligere at stigmatisere de unge anbragte og mindske deres selvværd. Vi oplever fra de mange tilbagemeldinger, at gaven gør en kæmpe forskel. Det er en gave, som de ikke forventer – og dermed er det et ekstra positivt overraskelsesmoment, at de bliver anerkendt fra en vinkel, som de ikke regnede med.”’

Børnehjælpsdagenhar modtaget støtte fra VMOK Fonden i 2015 og 2016

www.bhd.dk

 

Filipino Street Kids, Cebu City

En forening som har til formål at hjælpe socialt udsatte børn og deres familier igennem opsøgende gadearbejde i et af de fattigste områder i Cebu City, Filippinerne. Foreningen har nyligt åbnet et drop-in center med plads til 50 børn i alderen tre til 16 år.

25.000 kr. i støtte til at opfylde basale behov: mad, rent drikkevand, medicin, skoleomkostninger, tandbørstningsprojekt og generel sundhed.

”Vi kender til mange af disse familiers leveforhold og hvor hård en kamp de kæmper for overlevelse. Et generelt, stort problem er, at børnene i en meget tidlig alder er nødsaget til at arbejde hårdt for at kunne tjene penge til familierne. De må droppe ud af skolen og for mange er det svært at komme tilbage senere i livet. Det er derfor vigtig, at fokusere på hele familien og ikke kun det enkelte barn, dermed er der størst mulighed for at bryde den negative sociale arv.”

www.filipinostreetkids.dk

 

Headspace, Billund

Startede i 2015 og er en del af Det sociale netværk. Der er nu 18 headspace centre fordelt over Danmark, som rådgiver børn og unge om det de har på hjerte.

25.000 kr. i støtte til netværksarbejde for socialt udsatte og ensomme unge.

Afholdelse af ugentlige ’netværkseftermiddage’ og ’spis sammen arrangementer’ hver 14. dag. Målgruppen er unge 15-25-årige, der ikke kan frekventere andre tilbud.

”Vi ønsker at bidrage til, at der skabes en tryg mulighed for de unge, som vi møder i headspace, så de kan få lejlighed til at lære at danne relationer og måske opnå bekendtskaber, der også kan anvendes uden for headspace regi. Vi ønsker at etablere et uformelt forum hvor der kan snakkes og dannes relationer, og hvor der kan læres at begå sig i rum hvor der er flere tilstede og samtidig have det rart med det.”

www.headspacebillund.dk

 

Foreningen FISKEN, København

Grundlagt i 1984, somet værested for børn og unge på Vesterbro. FISKEN er et holdepunkt og frirum for unge i udsatte positioner. Arbejdet sigter på at bygge bro mellem de unge og det danske samfund. Der kommer ca. 500 unikke unge om året og tilbuddene omfatter fritidsjobformidling, frivillig mentor til unge 18 – 24-årige samt hjælp til opholdstilladelse og statsborgerskab.

24.800 kr. i støtte til en weekendtur til Aarhus i foråret 2019 for ti unge piger med anden etnisk baggrund og i udsatte positioner.

”Pigerne har sjældent muligheden for at forlade deres lokalområde og en weekendtur til Aarhus er derfor et brændende ønske. De er selv aktive deltagere i tilrettelæggelsen af turen. Med turen ønsker vi at bidrage til, at de unge får positive oplevelser gennem kulturelle- og historiske aktiviteter. For størstedelen af pigerne, har udflugter og museumsbesøg ikke været en del af deres opvækst. Det vil derfor være en ny måde for dem at tilegne sig viden om kultur og historie.”

FISKEN har modtaget støtte fra VMOK Fonden i 2014

www.fisken.org

 

Børnelejren på Langeland

Foreningen, stiftet i 2002, har et eneste formål: at afholde finansierede lejre for dårligt

stillede børn og unge fra hele landet på gården, Søgård Hovedgård, der ligger i naturskønne omgivelser på sydspidsen af Langeland.

24.000 kr. i støtte til lejrophold for 24 unge (12 – 17-årige) med forskellige diagnoser, så som angst, OCD, autisme og epilepsi, fra Amagerskolen, Specialcenter Syd i Skjern.

Mange af eleverne kommer fra hjem, hvor der ikke er overskud, hverken økonomisk eller personligt, til at tage på udflugter og ferier.

”Mange af dem knytter bånd og venskaber under opholdet. Ligeledes betyder det noget for det sociale liv og sammenhold i klassen, at de har fælles oplevelser at kunne referere til. Formålet er også at give børnene mulighed for at indgå i sociale relationer i nye sammenhænge.”

Børnelejren på Langeland har modtaget støtte fra VMOK Fonden i 2012, 2015, 2016 og 2017

www.lejren.dk

 

AIDS-Fondet, København

Danmarks førende vidensorganisation indenfor hiv/aids-området. Arbejder både nationalt og internationalt. I Danmark har de fokus på forebyggelse gennem test og oplysning, rådgivning for mennesker, der lever med hiv, og på at mindske stigma og nedbryde fordomme om sygdommen og de mennesker der lever med den.

20.000 kr. i støtte til projekt ’Ungegruppen’, et terapeutisk gruppeforløb for unge over 15 år, som lever med hiv.

Et gruppeforløb med plads til 15 unge, der alle, i større eller mindre grad, er udfordret af sociale, psykiske eller seksuelle problemstillinger som følge af at leve med hiv. Formålet med gruppen er, at etablere bæredygtige netværk, give den enkelte unge mulighed for personlig psykisk udvikling, redskaber til at takle udfordringer og leve et sundt liv med hiv, og at give dem øget viden om hiv og vigtigheden af at de fastholder deres behandling.

”For mange af de unge er gruppen det eneste sted, hvor de er åbne omkring deres sygdom. Gruppen fungerer som et trygt rum, hvor deltagerne kan dele bekymringer men, hvor fokus også rækker ud i fremtiden.”

www.aidsfondet.dk

 

Læs for Livet, København

Foreningen, stiftet i 2012, indsamler gode bøger fra private, forlag, anmeldere, forfattere og mange andre, og donerer skræddersyede biblioteker på mellem 400 og 1000 bøger til børnehjem, døgninstitutioner, opvækstinstitutioner, kvindekrisecentre og ungdomspensioner, som arbejder med udsatte børn og unge. Bogudvalget gennemtænkes fagligt for variation i genrer og sværhedsgrader og tager udgangspunkt i børnene og de unges egne ønsker.

20.000 kr. i støtte til projekt ’Julebogsdag’.

Formålet er at skabe social forandring og at give anbragte børn unge gode oplevelser og muligheder for bedre liv igennem adgang til appellerende litteratur og gode læseoplevelser. Sammen med en gruppe anbragte unge pakker Læs for Livets frivillige julepakker med julebøger og julehygge til ca 240 udsatte børn og unge på 20 forskellige institutioner i Danmark.

”Litteratur giver ord til livet og følelserne. At have ord til sit indre liv og til at benævne verden, giver styrke og stemme og større forståelse for sig selv og andre.”

www.laesforlivet.dk

 

Pigeliv, Vollsmose

Frivillig forening, stiftet i 2010, der driver et værested for unge piger. Pigerne er typisk vokset op i socialt belastede familier, hvor der ikke altid er plads til at være teenager. De oplever typisk kompleksiteten i at finde sig selv imellem to kulturer, hjemme og i samfundet omkring dem. Pigeliv tilbyder aktiviteter i et positivt fællesskab, der styrker pigernes sociale færdigheder, handlekompetence og identitetsdannelse.

20.000 kr. i støtte til at udvikle Pigeliv i 2019, bl.a. ved at lave flere aktiviteter udenfor huset.

Formålet er at styrke pigernes sammenhold og skabe stærkere relationer, både til de frivillige og til de andre unge. Aktiviteterne planlægges og udføres med involvering af pigerne, på baggrund af deres egne ønsker.

”Udflugter væk fra de vante rammer giver pigerne mulighed for at styrke deres opfattelse af sig selv samt indsigt i, hvad verden omkring dem har af muligheder. Udflugterne udfordrer pigernes måde at begå sig i et fællesskab på og deres måde at forholde sig til rammerne i samfundet.”

Pigeliv har modtaget støtte fra VMOK Fonden i 2012, 2016 og 2017

www.pigeliv.net

 

Børns Udvikling og Uddannelse i Kenya (BUUKenya)

Stiftet i 2014 med formålet at støtte lokale ildsjæle i deres arbejde med børn og unge. En af samarbejdspartnerne er Marvel Junior Academy, der har udviklet sig til en moderne skole med ny skolebygning, klassesæt af gratis lærebøger, IT-undervisning og tilbud indenfor sport og drama, alt sammen varetaget af dygtige lærere, der arbejder hårdt og med godt humør.

17.200 kr. i støtte til undervisningsforløb med safari og lejrskole i 2019.

Formålet er at øge elevernes forståelse og interesse for Kenyas dyreliv og at inspirere dem til potentielle fremtidsmuligheder indenfor studier i natur og biologi, ranger-uddannelse, dyrlæge, dyrepasning og turisme.

”Vi håber, at eleverne gennem en safarioplevelse får en livslang forståelse for, hvorfor Kenyas sparsomme resurser bruges på beskyttelse af nationalparker, at disse parker indeholder en værdifuld arv og måske endda løsninger på bekæmpelse af ørkenudbredelse.”

BUUKenyahar modtaget støtte fra VMOK Fonden i 2015, 2016 og 2017

www.buukenya.com

 

Folkekirkens Hus, Esbjerg

Huset, beliggende i centrum af Esbjerg, er ejet af menighedsrådene i Skads provsti. I 2018 startede de et projekt, der har til formål at yde diakonalt arbejde og imødekomme manglen på et sted for udsatte, sårbare og hjemløse unge i alderen 15-30 år. Der tilbydes bl.a. gratis morgenmad, bad, tøjvask samt mulighed for at smøre madpakker. Om eftermiddagen er der åben cafe for unge, der er i skole eller aktivering om formiddagen, men som er sårbare og udsatte på anden vis. Her er det bl.a. muligt at få hjælp til lektier, være kreativ sammen med andre og deltage i spisefællesskab. Der er tilknyttet en socialpræst, en ungdomsgadepræst samt en kirke- og kulturmedarbejder. Resten drives af frivillige, pensionister såvel som gymnasieelever og universitetsstuderende.

15.000 kr. i støtte til indkøb af materialer til kreativ udfoldelse med særlig fokus på de stille piger.

”Det betyder meget for de unge, at der faktisk er nogen, der gerne vil være sammen med dem uden, at de bliver betalt for det.”

www.folkekirkenshus-esbjerg.dk

 

Mødrehjælpen, Esbjerg

En Landsdækkende organisation, stiftet i 1930’erne, der bl.a. var med til at etablere socialrådgiveruddannelsen. Foreningen rådgiver og støtter gravide og udsatte, sårbare børnefamilier. Mødrehjælpen er etableret i lokalforeninger landet over.

10.000 kr. i støtte til ’Rullende kagemand’.

Formålet at give alle børn mulighed for at fejre deres fødselsdag, på samme måde som kammeraterne i skolen eller børnehaven. Tilbuddet kører hele året, til dato har behovet været stigende. Målgruppen er udsatte og sårbare familier med børn i aldersgruppen 3 – 14 år. Frivillige køber ind til fødselsdagsfest, leverer hos familier i Esbjerg og omegn, og hjælper til hvis de vurderer, at det er nødvendigt.

”Det er altid svært at holde fødselsdag, hvor får man lige overskuddet til at invitere og planlægge dagen? Det får man forhåbentlig, når vi kommer med alt det praktiske, så har man ikke det at tænke på.”

Mødrehjælpen, Esbjerg har modtaget støtte fra VMOK Fonden i 2015

www.moedrehjaelpen.dk/esbjerg

 

ADHD Foreningen, Odense

En landsdækkende, frivillig organisation med 12 lokalforeninger og ca. 6.300 medlemmer, der repræsenterer og arbejder for alle med ADHD. Foreningen har eksisteret over 30 år.

10.000 kr. i støtte til ADHD-foreningens familielejr 2019.

Lejren er for udsatte børn med ADHD og deres familier, fortrinsvis enlige forsørgere med et eller flere børn med ADHD i alderen 6 – 12 år samt eventuelle søskende uden ADHD.

”En familielejr giver et lille pusterum med positive ferieoplevelser i en sammenhæng, der er indrettet til netop at rumme mennesker med ADHD. Ud over familiehygge og netværksdannelse med ligesindede, er lejren en mulighed for, at udbygge både de voksnes og børnenes viden om ADHD.”

ADHD Foreningen har modtaget støtte fra VMOK Fonden i 2015, 2016 og 2017

www.adhd.dk

 

Awa Aid / St. John’s School for the Deaf, Gambia

Gambias eneste døveskole modtager støtte fra foreningen Awa Aid, drevet af Gudrun Awa Jørsing, som over en periode på 30 år, har samlet omkring 4.750.000 kr. til døveskolen og sendt 46 containere afsted med alskens udstyr, skolematerialer og hjælpemidler til skolen.

10.000 kr. i støtte til indkøb af menstruationsbind til pigerne på døveskolen.

”Når pigerne får deres menstruation bliver deres skolemøbler og tøj smurt ind i blod. Drengene mobber dem, og de løber grædende hjem og bliver dér indtil deres menstruation er forbi. De går derfor glip af megen undervisning i løbet af et år. Det beløb, I donerer, vil omgående blive brugt til at købe bind for.”

Awa Aid har modtaget støtte fra VMOK Fonden i 2012, 2014 og 2015

www.stjohns.dk

 

Renbæk fængsel, Skærbæk

Har i 2018 genåbnet en afdeling og er blevet opnomineret med 51 pladser, så de er gået fra 139 til 190 indsatte. Antallet af børn af indsatte er steget fra 90 til 110. Fængselsbetjent Jan Kræfting er den eneste børneansvarlige i Renbæk og laver forskellige arrangementer for de indsattes børn. Der er i kriminalforsorgen ikke sat penge af til disse arrangementer.

6.360 kr. i støtte til seks flaskepantcontainere.

”Foran alle 6 afdelinger skal der opstilles en container hvor de indsatte, der gerne vil donere deres pant til indsattes børn, kan aflevere flaskerne. Så får jeg, som børneansvarlig, panten udbetalt ved Super Brugsen i Skærbæk. For disse penge kan vi lave mange forskellige børnearrangementer hele året igennem.”

Renbæk fængsel har modtaget støtte fra VMOK Fonden i 2015, 2016 og 2017

www.renbæk-fængsel.dk

 

Parasport, Frederiksberg

 KLAUSUL: støtten udbetales når og hvis Parasport finder medfinansiering til det ansøgte projekt.

Parasport er en åben folkeoplysende idrætsforening, stiftet i 1993, hvis vigtigste opgave er, at kunne tilbyde specialtilrettelagte idrætsaktiviteter – som ikke umiddelbart kan rummes i almenidrætten – der henvender sig til udøvere med tunge handicaps.

28.000 kr. i støtte til projekt ’Nye veje ind i idrætsfællesskaber for børn mellem tre og ni år’ – tidlig, målrettet og koordineret rekrutteringsindsats i forhold til børn med et handicap.

Det forventes, at mellem 75-100 børn i førskolealderen vil deltage i rekrutteringsaktiviteterne på seks daginstitutioner i løbet af projektperioden frem til medio 2020.

”Børn og unge med handicap kommer ikke af sig selv i idrætsforeningerne. Deres tidlige idrætserfaringer har, for langt de flestes vedkommende, været negative; de er blevet valgt som de sidste, har haft plads på bænken og er blevet hånet eller mobbet, når de er faldet ved siden af. De har en grundlæggende følelse af ikke at være velkomne, hvilket har en selvforstærkende virkning i forhold til de udfordringer de i forvejen slås med i deres hverdag.”

www.parasportfrederiksberg.dk

 

OBS! Fondens næste ansøgningsfrist er den 31. oktober 2019, med uddeling medio november 2019. Skriv til merzkjaergaard@gmail.com for at rekvirere ansøgningsskema.

Næste ansøgningsfrist

VMOK FONDENs næste ansøgningsfrist er den 31. oktober 2019.

Fonden modtager kun elektroniske ansøgninger på fondens eget ansøgningsskema.

Ansøgningsskema rekvireres ved forespørgsel pr email: merzkjaergaard@gmail.com 

Send en kort beskrivelse af det projekt, der ansøges om støtte til samt beløbets størrelse.

Fondens formål er at yde økonomisk støtte til initiativer og projekter, der udføres af enkeltpersoner, foreninger, virksomheder og institutioner, hvis arbejde gavner svigtede og socialt udsatte børn og unge.

Fonden støtter IKKE:

• Individuel økonomi

• Individuelle studierejser, kursusophold, etc

• Projekter der er færdiggjort

 

 

VMOK BØRNEFONDS UDDELINGER 2017

VMOK Børnefond modtog 48 ansøgninger til den årlige uddelingsrunde og formåede at imødekomme 26 af de ansøgte projekter med hel eller delvis støtte – et sammenlagt beløb på 743.528 kr.

Det er med stolthed og glæde at fondens bestyrelse kan præsentere dette års udvalgte ansøgere og projekter:

 

Bryd Tavsheden, København

En rådgivningsforening, som hjælper voldsudsatte børn og unge til at sætte ord på volden, bryde tavsheden, og dermed at tage skridt til at søge hjælp og komme fri af volden.

65.000 kr. i støtte til forandringssamtaler for voldsudsatte børn og unge.

Samtaleforløbene håndteres af seks professionelle rådgivere, der enten er uddannet psykolog, psykoterapeut eller socialrådgiver, og har mange års erfaring med de problematikker voldsramte børn er udsat for. Formålet er at hjælpe barnet og den unge til at perspektivere og reflektere over deres handlemuligheder med henblik på at modvirke at volden bliver definerende for dem.

http://www.brydtavsheden.dk

 

Landsforeningen Børns Voksenvenner, Frederiksberg

Har eksisteret siden 1990 og udfører en målrettet og forebyggende indsats for børn med spinkle eller svære familieforhold. Foreningen etablerer venskaber mellem udsatte børn, der mangler voksenkontakt, og frivillige, ressourcerige voksne.

50.000 kr i støtte til afholdelse af regionale ’matcherkurser’ for frivillige.

Foreningen har pt en venteliste på 300 børn, der ønsker at få en voksenven, og det er vigtigt at få uddannet nye frivillige matchere, der kan varetage etableringen af nye venskaber. Matcheruddannelsen er et veletableret koncept, der er afgørende for at etablere gode og holdbare venskaber.

http://www.voksenven.dk

 

Bieringhus Efterskole, Esbjerg

En uafhængig selvejende undervisningsinstitution, oprettet i 1989. Skolens formål er, på bedst mulig vis, at tilstræbe: at de praktiske og boglige fag sidestilles, at styrke elevernes forståelse for sammenhængen mellem frihed og ansvar, at det kristne livs- og menneskesyn præger skolens hverdag. Skolen er for unge på 8., 9. og 10. klassetrin med plads til 65 elever.

50.000 kr. i støtte til tilskud, der tildeles elever med dårligt bemidlede forældre.

For elever der ikke, uden tilskud, ville have mulighed for et efterskoleophold.

http://www.bieringhus.dk

 

Danish Doc Production, Birkerød

Et produktionsselskab, startet i 2003, som har til formål at udvikle, finansiere og producere dokumentarfilm, der behandler sociale, humanitære og antropologiske emner.

50.000 kr. i støtte til produktion af dokumentarfilmen ’Heksen i mit hjerte’.

Hekseanklager mod børn er et udbredt fænomen i Nigeria. Tusindvis af børn bliver hvert år tortureret, udstødt og, i værste fald dræbt, som resultat af anklagerne. Antallet af heskebørn er stigende og ses over en stor del af Afrika. Filmen målrettes i første omgang unge i Danmark i de ældste trin i folkeskoler, efterskoler, gymnasier og andre ungdomsuddannelser, som grundlag for at skabe debat og aktiviteter, der kan skaffe penge til at støtte de institutioner, der rehabiliterer og hjælper stigmatiserede heksebørn i Nigeria. Filmen skal også vises i Nigeria, med det formål at bekæmpe uvidenhed om emnet og udslette overtroen om heksebørn.

http://www.danishdoc.dk

 

Mercy Ships, Danmark

Et hospitalskib der bringer lægehjælp, samfundsudvikling og bæredygtige forandringer til lande, som ikke selv kan klare disse opgaver. Mercy Ships rekrutterer frivillige og sender penge til hospitalsskibet, der udgør fundamentet for gratis operationer og behandling af patienter. Frem til juni 2018 ligger hospitalsskibet i Cameroun.

50.000 kr. i støtte til uddannelse af lokalt sundhedspersonale, for at forbedre deres brug af anæstesi ved operationer af børn.

Mange anæstesiologer er utilstrækkeligt uddannet og derfor tilbageholdende med at behandle børn og babyer. Ved at deltage på Mercy Ships kursus bliver anæstesiologerne mere fagligt kompetente og dermed bedre i stand til at udføre operationer på børn.

http://www.mercyships.dk

 

KORN 180, Esbjerg

En socialøkonomisk virksomhed, startet i 2017, som arbejder for og med sårbare og udsatte unge i Esbjerg, blandt andet igennem platformen og fællesskabet ’Graffiti Social Crew’, som løser udsmykningsopgaver for private og virksomheder.

45.000 kr. til ’Støt en barnedåb’, et socialt tiltag for økonomisk og socialt udsatte familier.

I samarbejde med Familiens Hus i Esbjerg har man fundet en målgruppe af unge forældre i alderen 16-30 år, som ikke selv vil have økonomi til at afholde en barnedåb. Projektet omfatter afholdelse af 15 stk barnedåb og skal give nye, unge forældre en begivenhedsrig festdag sammen med deres nærmeste. Indtægter fra ’Graffiti Social Crew’s arbejde vil desuden bidrage til at dække udgifter ved arrangementerne, hvilket vil styrke de unges oplevelse af at bidrage til samfundet og at hjælpe andre, som har det svært.

http://www.korn180.dk

 

Trampolinhuset, København

Trampolinhuset, startet i 2010, er et uafhængigt medborgerhus, hvor asylansøgere, flygtninge og andre medborgere kan finde fællesskab. Fokus er på langsigtet og reel forandring i asylansøgere og flygtninges liv, på deres egne præmisser.

40.000 kr. i støtte til ”Peace, love and power: Børnehjørne og kvindeklub.”

Klubben skal tilbyde asylbørn særligt tilrettelagte aktiviteter med fokus på omsorg, læring, bevægelse og ernæring samt, for deres mødre, at tilbyde aktiviteter med fokus på øget velfærd, forældreevne, socialt entreprenørskab og sundhed.

http://www.trampolinehouse.dk

 

Broen, Guldborgsund

Stiftet i 2011, er en frivillig forening under BROEN Danmark, som har til formål at hjælpe socialt truede børn og unge i Guldborgsund kommune. Den skaber via aktivering i lokale foreninger, sports- og idrætsklubber en hverdag for udsatte børn, der er præget af livskvalitet, trivsel og tryghed. Arbejdet består i at koordinere processen omkring det enkelte barn og varetage praktiske gøremål, som at skaffe midler til kontingent og indkøbe udstyr sammen med børnene.

40.000 kr. i støtte til deltagelse i fritidsaktiviteter for børn fra udsatte familier.

Broen støtter ved udgangen af 2017 ca 300 udsatte børn og unge således, at de kan deltage i en fritidsaktivitet. Foreningen budgetterer med at støtte 340 børn og unge i 2018. I gennemsnit koster det 3000 kr. at støtte et barn i et år.

http://www.broen-danmark.dk/guldborgsund

 

Mødrehjælpen, Esbjerg

En landsdækkende organisation, etableret i 1930’erne, der i dag er en socialhumanitær organisation, som rådgiver og støtter gravide og børnefamilier i en svær situation.

35.000 kr. i støtte til den Rullende Kagemand, hjælp til at fejre børnefødselsdage.

Formålet er at give udsatte børn muligheden for at fejre deres fødselsdag på samme måde som andre børn. ’Fødselsdagspakken’ består af mad, drikke, pynt, gave og kagemand til ca 20 personer. Det hele bliver købt ind og leveret hos de respektive familier. Der søges om hjælpen via et ansøgningsskema. Målgruppen er udsatte og sårbare familier med børn i alderen 3–14 år.

 

Den fynske sorggruppe for børn og unge, Odense

Startet i 2006, oprettet som forening i 2010. Samtalegrupper for børn og unge i alderen 10-18 år, som har mistet et nærtstående familiemedlem.

25.000 kr. i støtte til efteruddannelse samt supervision af gruppeledere.

Formålet med samtalegrupper er at støtte børn og unge til at få bearbejdet og reduceret belastninger, som sorgen kan afstedkomme, sikre at børn og unge har god trivsel og sund udvikling og at yde en tidlig, forebyggende indsats, så der ikke udviklers kompliceret sorg eller psykopatologiske problemer og mistrivsel fremover i livet.

http://www.busf.dk

 

Ringsted IF, Fodbold

Stiftet i 1903, har omkring 500 medlemmer.

25.000 kr. i støtte til udstyr til udsatte børn i fodboldklubben.

Klubben får flere og flere henvendelser fra udsatte børn, som gerne vil spille fodbold, men som ikke har råd til det fornødne udstyr. Klubben vil gerne yde tilskud til køb af tøj, støvler og andre rekvisitter til disse børn, og hermed bidrage til at inddrage dem i lokalsamfundet igennem sporten og fællesskabet med andre børn og unge.

http://www.rif-fodbold.dk

 

Kølstrup Skytteforening, Kerteminde

En forening med ca 65 medlemmer, hvoraf 30 er børn og heraf 14 med diagnosen ADHD. Foreningen har fokus og succes med at arbejde med disse børn, der får stort udbytte af den ro og koncentration, som skydetræningen giver.

25.000 kr. i støtte til ombygning og udvidelse af eksisterende lokaler.

Lokalerne er trange og rungende, hvilket er en stor udfordring for især børnene med ADHD. De nye rammer skal skabe øget velvære i lokalerne og herigennem forventes at man kan fastholde børnene i længere tid, ligesom, at man kan optage nye medlemmer.

 

Esbjerg Kommune

25.000 kr. i støtte til en stor oplevelse til søs for 15 socialt udfordrede unge, i forbindelse med The Tall Ships Races 2018. Støtten er til indkøb af gummistøvler og regntøj til de 15 unge.

Målgruppen er unge mennesker i alderen 12-18 år fra en pædagogisk behandlingsinstitution og et socialpædagogisk døgntilbud. Det er unge med komplekse problemstillinger, manglende sociale kompetencer, massive omsorgssvigt, herunder store følelsesmæssige svigt og nederlag, og tilknytnings- og indlæringsvanskeligheder. The Tall Ships Races vil være et miljøskifte, hvor de unge vil møde jævnaldrende fra mange forskellige miljøer, og hvor de bliver en del af et fællesskab, hvor man kan identificere sig med andre unge og hvor alle er lige.

 

Dansk Røde Kors

Visionen er, gennem frivillig indsats, at forhindre og afhjælpe menneskelig nød, lidelse og diskrimination. Fokus på humanitær indsats i verden og social indsats i Danmark. Identificerer de mest sårbare og sikrer, at aktiviteter er målrettet mod dem.

25.000 kr. i støtte til uddeling af julehjælp til socialt udsatte familier i Danmark 2017.

Julehjælpen til en børnefamilie på 3-4 personer består af et gavekort på 800 kr. til det lokale supermarked, samt tilbud om at deltage i lokale netværksaktiviteter.

http://www.rodekors.dk/jul/julehjaelp

 

Foreningen Børnelejren på Langeland

Foreningens eneste formål er, at afholde lejre for dårligt stillede børn fra hele landet på gården Søgård Hovedgård.

23.188 kr. i støtte til lejrophold for børn med socio-emotionelle vanskeligheder.

Lejren bliver for børn og medarbejdere fra Marielundskolen i Kolding. Opholdet i lejren vil give elever og personale et større sammenhold og forståelse for hinanden samt give pædagogerne mulighed for at arbejde med børnenes problemer i nye, afslappede rammer, udenfor institutionen.

http://www.lejren.dk

 

Kickboxing Team Esbjerg

En forening, startet i 2011, som drives af frivillige kræfter og har formået at hjælpe børn og unge gennem tæt samarbejde med Aktiv Fritid og flere skoler i Esbjerg kommune. Trænerne har succes med at hjælpe udsatte familier, hvor økonomi, sygdom og misbrug ofte rammer børn og unges hverdag.

21.140 kr. i støtte til indkøb af 10 stk. beskyttelsesudstyr til lån for nye børn og unge.

40-50 børn i alderen 6-15 år vil få gavn af det nye udstyr. For at fastholde børnene efter gratis prøvetræninger, er det vigtigt at kunne tilbyde børnene let sparring og mulighed for at bokse og sparke, dette er kun muligt med det fornødne sikkerhedsudstyr.

http://www.esbjerg-kickboxing.dk

 

Pigeliv, Vollsmose

Pigeliv, startet i 2010,  er et fristed for teenagepiger i Vollsmose, et tilbud om samvær, afslapning og aktiviteter, hvor alle kan føle sig velkomne og accepteret. 40-45 aktive medlemmer og 15 frivillige.

20.000 kr. i støtte til udgifter forbundet med driften af Pigeliv.

Pigerne kommer typisk fra socialt belastede familier med underskud til pigernes problemer. I Pigeliv kan de socialisere på tværs af kulturer og religioner. De kan altid komme med deres bekymringer og få en snak med en af de frivillige og hermed få støtte og blive guidet igennem de svære teenageår.

http://www.pigeliv.net

 

Projekt Latvia, Grindsted

En frivillig forening, startet i 2003, som yder humanitært hjælpearbejde i Letland, blandt andet til børnehjemmet Zvannieki, som drives på privat basis og med frivillige kræfter i forsøget på at give børnene en så normal hverdag som muligt. Der er ca 30 børn, som kommer fra dårligt stillede familier med alkoholproblemer og omsorgssvigt til følge.

15.000 kr. i støtte til et besøg i Danmark for børn og voksne fra børnehjemmet Zvannieki.

Børnene og de voksne fra børnehjemmet Zvannieki har tidligere besøgt deres venskabsfamilie i Danmark, så der er tale om et glædeligt genbesøg.

 

Danner, København

Arbejder for at hjælpe voldsudsatte kvinder og børn. Har siden 1980 drevet krisecenter på Nansensgade i København.

20.000 kr. i støtte til julehjælp: kalender- og julegaver til børnene.

http://www.danner.dk

 

Tværkulturel Sommerlejr Syd, Sønderjylland

De forskellige organisationer: Kolding international community, Luthersk mission og Folkekirkens tværkulturelle center i Ribe Stift, har siden 2013 afholdt tværkulturelle sommerlejre i Løgumkloster og Bramming. De frivillige kommer fra forskellige byer og inviterer nydanskere med fra deres lokalområde og asylcentre.

20.000 kr. i støtte til afholdelse af tværkulturel sommerlejr.

En sommerlejr for familier, hvor de kan få en pause fra hverdagen på asylcenter eller fra den by, hvor de har travlt med at blive integreret. Der forventes at deltage ca 70 børn og unge ud af i alt omkring 165 deltagere. Der er mange frivillige og mange aktiviteter for alle aldersgrupper. Desuden skabes der netværk med lokale danskere, så relationer kan fortsætte efter lejren.

 

Treenighedskirken, Esbjerg

Ansøger på vegne af Foreningen Grønlandske Børn i Esbjerg, som driver et projekt kaldet ’et bedre liv i Danmark’, der arbejder for, at alle grønlandske børn og unge i Danmark skal leve et værdigt liv med mulighed for en positiv udvikling.

20.000 kr. i støtte til en familietur til Legoland.

Når børneneTuren er for sårbare grønlandske børn i alderen 8–16 år og deres forældre. I alt deltager omkring 20 voksne og 35 børn.

http://www.fgb.dk/foreningen

 

Nørrebro United, København

Forening, startet i 2008, rummer 1300 medlemmer, tilbyder foreningsidræt, fodbold, håndbold og dans, til 1100 børn og unge fra 4–17 år. Arbejder med sport og idræt som redskab til at skabe stærke sociale relationer på tværs af alder, køn, etnicitet og social status.

15.000 kr. i støtte til deltagelse i Vildbjerg Cup 2018, så de udsatte børn fra mindrebemidlede hjem også kan deltage.

Det forventes at 175 – 225 deltagere skal med på turen, som skal have en positiv effekt på mange niveauer og som skal styrke netværk og betydningsfulde relationer.

 

Børns udvikling og uddannelse i Kenya  – BUUKenya, Allerød

Stiftet i 2014 med formålet at støtte lokale ildsjæle i Kenya i deres arbejde med udsatte børn og unge. En af samarbejdspartnerne er Marvel Junior Academy.

14.200 kr. i støtte til lejrskole og adgang til safaripark for den ældste klasse på Marvel Junior Academy.

Formålet er at øge elevernes forståelse og interesse for Kenyas dyreliv og vigtigheden af naturbeskyttelse, og herigennem inspirere dem til potentielle fremtidsmuligheder indenfor studier i natur og biologi, ranger-uddannelse, dyrlæge, dyrepasning og turisme.

http://www.buukenya.com

 

ADHD-foreningen, Odense

En landsdækkende, frivillig organisation, som har til formål at ruste mennesker med ADHD, så det er dem og ikke diagnosen, der styrer deres valg i livet.

10.000 kr. i støtte til ADHD-foreningens familielejre i 2018.

Lejrene er for udsatte børn med ADHD og deres familier. Deltagerne er fortrinsvis enlige forsørgere med et eller flere børn med ADHD i alderen 6-12 år samt eventuelle søskende uden ADHD. Formålet er, at give børn og familier en positiv ferieoplevelse, at styrke netværker og at give redskaber til at takle ADHD i hverdagen.

http://www.adhd.dk

 

Sct Georgs Gilderne, Haderslev

Består af gamle spejdere, som støtter og hjælper de svage i samfundet – herunder de sårbare børn.

10.000 kr. i støtte til en sommerlejr for sårbare børn i alderen 7–12 år.

Børnene findes i samarbejde med pædagoger, skoler og Familiehuset i Haderslev. Børnene kommer på en uges sommerferie sammen med seks frivillige pædagoger og seks frivillige fra Sct Georgs Gilderne, og vil opleve strandture, boldspil og andre aktiviteter samt udflugter.

http://www.haderslevgilder.dk

 

Renbæk Fængsel, Skærbæk

Ansøgning modtaget fra den børneansvarlige fængselsbetjent, som ikke har nogen økonomiske ressourcer til børn af indsatte i fængslet.

5.000 kr. i støtte til indkøb af 50 talende bamser til børn af indsatte i fængslet.

Som led i arbejdet med at forbedre betingelserne for de indsattes børn iværksatte fængslerne et projekt der skal give de indsatte muligheder for at indlæse godnathistorier, så børnene udenfor kan høre deres forældre læse højt, med det formål, at styrke kontakten mellem de indsatte og deres børn. Bamsen indeholder en mikrofon, som optager forældrenes tale, og derefter gives videre til barnet.

http://www.kriminalforsorgen.dk/Statsfængslet-Renbæk-4021.aspx

VMOK BØRNEFONDS UDDELINGER 2016

Fonden modtog i alt 39 ansøgninger til den årlige uddelingsrunde, og formåede at imødekomme 20 af de ansøgte projekter med hel eller delvis støtte – et sammenlagt beløb på 706.775 kr.

Det er med stolthed og glæde at VMOK Børnefonds bestyrelse kan præsentere dette års udvalgte ansøgere og projekter:

 

Bieringhus Efterskole, Esbjerg

En uafhængig selvejende undervisningsinstitution, oprettet i 1989. Skolens formål søges nået ved på bedst mulig måde at tilstræbe: at de praktiske og boglige fag sidestilles, at styrke elevernes forståelse for sammenhængen mellem frihed og ansvar, at det kristne livs- og menneskesyn præger skolens hverdag i alle sammenhænge. Skolen er for unge på 8., 9. og 10. klassetrin med plads til 65 elever.

50.000 kr. Støtte til tilskud, der tildeles elever med dårligt bemidlede forældre.

For elever der ikke, uden tilskud, ville have mulighed for et efterskoleophold.

www.bieringhus.dk

 

Foreningen Baglandet Vejle

Har eksisteret siden 2011. Et mødested og rådgivningstilbud til unge, som er eller har været anbragt uden for hjemmet. Baglandet har fokus på at give støtte i den sårbare tid efter anbringelse og, at afhjælpe problemer med ensomhed, manglende netværk, manglende uddannelse, psykiske problemer, vanskeligheder med det offentlige samt udfordringer i hverdagslivet.

33.000 kr. Delvis støtte til sommerlejr.

For de unge, der ikke har familier eller børn og, som kun i begrænset omfang kommer på ferier og udflugter. Forventet deltager antal er ca. 30 unge i aldersgruppen fra 18-30 år.

www.baglandet.net/vejle.aspx

Danmission

Danmission er en selvstændig organisation forankret i folkekirken, den ældste og største missionsorganisation, med en historie, der går tilbage til 1821. Har 55 ansatte, flere end 8000 engagerede over hele landet samt en årlig omsætning på ca. 72 mio. kr. Arbejdet støttes af staten, men drives hovedsageligt for privat indsamlede midler og overskud fra Danmissions genbrugsbutikker.

100.000 kr. Delvis støtte til styrkelse af syriske børns mentale sundhed.

Den primære målgruppe er 675 udsatte børn i alderen 8 – 13 år i områderne Deir Attieh, Damaskus og Saddad. De kommer fra fattige familier – primært internt fordrevne børn. Den anden målgruppe er 10 unge frivillige fra lokalsamfundene, som vil modtage undervisning i børns livsfærdigheder og i psykosocial støtte. De unge frivillige vil herefter undervise syriske børn i livsfærdigheder i de lokale centre. Projektet rækker ud over nødhjælp og fokuserer på de krigstraumer, der påføres syriske børn. De har oplevet krigens rædsler på tæt hold, men har ikke værktøjerne til at bearbejde de frygtelige hændelser, de har været vidne til samt den stress, usikkerhed og frygt, som de føler. Børnene har brug for psykosocial støtte og livsfærdigheder til at imødese en tilværelse efter krigen, hvor de med helbred og psyke intakt vil udgøre en vigtig gruppe af tilbageblevne syriske borgere, som skal genopbygge en ødelagt nation.

www.danmission.dk

Træfpunkt Sædding, Esbjerg

En frivilligforening, der, siden starten i 2015, har rundet 400 brugere og registreret 2.600 deltagere i foreningens forskellige aktiviteter. Foreningen bygger videre på frivilligaktiviteter opstået i det kommunale sundheds- og trivselsprojekt ”Sædding og Ådalen på toppen”, og arrangerer åbne aktiviteter for børn, unge, enlige, udsatte og seniorer.

10.000 kr. Delvis støtte til børneaktiviteter indenfor medborgerskabsprojekt.

Et dynamisk projekt, hvor forslag og initiativer til nye aktiviteter løbende vurderes og igangsættes i det omfang, der er interesse og frivillige.

www.sædding.nu/om-frivilligforeningen-traefpunktsaedding

Pigeliv, Vollsmose

Foreningen Pigeliv – et fristed for unge piger mellem 13 og 19 år – startede i 2010 med missionen at skabe bedre selvværd og selvfølelse, med fokus på identitet samt værdien i at gennemgå personlig udvikling. Der tages udgangspunkt i den enkelte, og der er plads til alle.

35.000 kr. Støtte til foreningsarbejde.

Formålet med Pigeliv er, at give pigerne i området et pusterum, et sted hvor de kan være efter skole og socialisere på tværs af kulturer og religioner. De kan udvikle deres netværk og sociale kompetencer og blive guidet igennem de svære teenageår og styrket til fremtidens udfordringer med vejledning fra frivillige. Der tilbydes daglige aktiviteter, lektiehjælp, hjælp til udformning af jobansøgninger og ture til andre byer.

www.pigeliv.net

Mercy Ships Danmark

En international hjælpeorganisation, grundlagt i Schweiz i 1978, som mobiliserer mennesker og resourcer på verdensplan og yder gratis lægehjælp til verdens fattigste, fortrinsvis i Afrika, gennem sundhedsydelser, livsforvandlende operationer og opbygning af lokale faciliteter. Der arbejdes ud fra hospitalsskibet ’M/S Africa Mercy’. Alle besætningsmedlemmer samt læger, sygeplejersker, tandlæger og lærer arbejder gratis. Besætningen tæller over 400 frivillige fra mange lande og kulturer.

33.000 kr. Støtte til operation af børn med medfødte eller erhvervede, invaliderende skader.

Det kan være brandskader, klumpfødder, hjulben, læbe-ganespalte. Mange børn i Vestafrika (pt. Benin og Cameroun) har brug for disse operationer. Donationen vil komme 10 – 12 børn og deres familier til gavn. Børnene kan være i aldersgruppen 1 – 10 år. Operationerne skaber ikke blot en ”her og nu” – gevinst for børnene, men er direkte livsforvandlende i det, at de og deres familier får helt andre fremtidsmuligheder.

www.mercyships.dk

Aktion Børnehjælp

En uafhængig, non-profit humanitær organisation, hvis værdigrundlag bygger på FN’s Børnekonvention. Aktion Børnehjælp er udsprunget af ’Abbie Pierres Klunserbevægelse’, og har i mere end 50 år støttet udsatte børn i Indien.

100.000 kr. Delvis støtte til at hjælpe små børn, 0-6 år, samt en gruppe unge mødre.

Projektet omfatter bland andet uddannelse af lokale jordmødre og etablering af børnehave- og førskoleaktiviteter i samarbejde med forældrene. I de syv udvalgte landsbyer er underernæringen så stort et problem for både børn, gravide og spædbørnsmødre, at det udgør en trussel for samfundsudviklingen. Aktion Børnehjælp samarbejder med den indiske organisation Socio Economic Educational Development Society, SEEDS, der har solid erfaring og indgående kendskab til de oprindelige folk i delstaten Andrah Pradesh, målgruppen for dette projekt.

www.aktionb.dk

Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904

En landsdækkende, upolitisk og selvejende institution, der arbejder for udsatte børn i Danmark. Siden år 2000 har Børnehjælpsdagen haft særligt fokus på de 11.000 anbragte børn og unge i Danmark, der bor på enten en døgninstitution, et opholdssted eller hos en plejefamilie.

25.000 kr. Delvis støtte til sommerfester for anbragte børn og deres plejefamilier.

Hensigten med sommerfesterne er først og fremmest at imødekomme nogle af de udfordringer, som opvækst i en plejefamilie kan medføre. Sommerfesterne skal, blandt andet, mindske følelsen af ensomhed og det at være anderledes, give plejebarnet mulighed for at føle, at de også bidrager positivt til familien (Børnehjælpsdagen sender invitationen til plejebarnet, som dermed kan invitere sine plejeforældre og plejesøskende med til arrangementet), at bidrage til en stabil og nær relation mellem plejebarn og plejefamilie ved at give dem en fælles god oplevelse.

www.bhd.dk

Kirkens Korshær i Aarhus

En social og folkekirkelig hjælpeorganisation, som i mere end 100 år har haft sit virkeområde blandt samfundets marginaliserede og udstødte grupper: hjemløse, psykisk syge, misbrugere og ensomme. Har døgnvarmestue, arbejdsfællesskaber, samvær og ferielejre for socialt udsatte mennesker. Derudover har Kirkens Korshær i Aarhus haft familiearbejde som en vigtig del af organisationens tilbud i de sidste 38 år.

15.000 kr. Støtte til to julefester for socialt udsatte børnefamilier.

En julefest i forbindelse med uddeling af julehjælp i starten af december, for at tilbyde familierne deltagelse i et fællesskab omkring fejring af julen. En julefest i dagene mellem jul og nytår, hvor andre familier ofte tager på familiebesøg rundt om i landet, hvilket de socialt udsatte børnefamilier sjældent har ressourcer til.

www.kirkenskorshaer.dk

Himmerlands Humanitære Forening

En frivillig forening, stiftet i 1998, som har til formål at forbedre forholdene for børnene på et russisk børnehjem i Podborki. Foreningen, som har 350 medlemmer, er upolitisk og ikke-religiøs. Alt arbejde er frivilligt og ulønnet.

10.000 kr. Delvis støtte til sommerlejr i Himmerland.

Det er den 20. Sommerlejr, som foreningen afholder. I 2017 bliver sommerlejren afholdt for 18 bogligt svage børn fra børnehjemmet i Podborki. Lejren varer i 2 en halv uge og starter med nogle dages fælleslejr i FDF Huset i Nørager, hvorefter børnene bor hos forskellige værtsfamilier i Himmerland og opland. Desuden arrangeres fællesudflugter og aktiviteter i perioden.

www.podborki.dk

Himmerlands Humanitære Forening

En frivillig forening, stiftet i 1998, som har til formål at forbedre forholdene for børnene på et russisk børnehjem i Podborki. Foreningen, som har 350 medlemmer, er upolitisk og ikke-religiøs. Alt arbejde er frivilligt og ulønnet.

20.000 kr. Delvis støtte til etablering af rammer, der kan sikre børnehjemsbørns resocialisering i samfundet.

Renovering af eksisterende drivhus, så det kan anvendes til dyrkning hele året. Projektet er målrettet teenagere på børnehjemmet, der vil deltage i renoveringen, som jobtræning. Herefter udvides projektet til, at børnehjemsbørnene kan trænes som gartnere. Det engagerede personale på børnehjemmet ønsker, at udvide mulighederne for at træne teenagernes praktiske evner indenfor forskellige erhverv samt de færdigheder, der er nødvendige for at bo selv. Dette er ud fra en erkendelse af, at de færreste af børnene vil kunne gennemføre en uddannelse. Disse børns chance i livet er en målrettet træning i den type arbejde, de med deres evner kan bestride samt arbejde, som i lokalsamfundet kan gøre dem selvforsørgende.

www.podborki.dk

ADHD-foreningen

En landsdækkende, frivillig organisation, som har eksisteret i over 30 år og tæller ca. 6.500 medlemmer. Foreningens formål er at skabe forståelse for og faktisk forbedring af forholdene for børn, unge og voksne med ADHD.

10.000 kr. Delvis støtte til familielejre i 2017.

Formålet med lejrene er, at give børnene og familierne en positiv ferieoplevelse, hvor det er okay, at være, som man er. Lejren er bygget op, så mennesker med ADHD kan deltage. Ud over hygge og netværksdannelse med ligesindede er lejren samtidig en mulighed for, under afslappede forhold, at udbygge både de voksnes og børnenes viden om ADHD.

www.adhd.dk

MindYourChild / Aktiv Fritid, Esbjerg

 MindYourChild er en privat virksomhed etableret i 2015 på baggrund af ønsket om at gøre en forskel for de børn, der har svært ved at være i sig selv og forstå, hvorfor kroppen sender de signaler den gør. Arbejder med mindfulness og yoga.

Aktiv Fritid har i fem år været et tilbud til socialt udsatte børn og unge i Esbjerg kommune, og har til hensigt at hjælpe børn i alderen 0. Klasse til 18 år med at få en meningsfuld fritid. Aktiv Fritid bygger bro til det etablerede foreningsliv. Over 500 børn har nydt godt af tilbuddet og fået en reel mulighed for nye positive venskaber og gode rollemodeller. Aktiv Fritid startede som et satspuljeprojekt i en forsøgsperiode på 3 et halvt år, men er nu blevet et fast tilbud i Esbjerg kommune.

30.000 kr. Delvis støtte til mindfulness-forløb for stærkt socialt udsatte børn og unge.

Aktiv Fritid møder ind imellem børn, som er så meget ”ude af sig selv” på grund af de store udfordringer, som de har derhjemme, at det er svært, at inkludere dem i foreningslivet. Missionen med projekt MindYourChild er, gennem teknikker som mindfulness og yoga, at øge børn og unges selvværd og selvtillid, at lære dem, at blive opmærksomme på de signaler kroppen sender og, gennem øget koncentrationsevne, stimulering af sanser, balance og motorik, at styrke dem og gøre dem klar til at indgå i sociale sammenhænge og grupper i foreningslivet.

www.aktivfritid.esbjergkommune.dk

International Kontakt

Stiftet i 1982, samarbejder med civilsamfundsgrupper og NGO’er i Vestafrika om at skabe de bedst mulige betingelser for mennesker og miljø. IK arbejder med formidling i Danmark og i udlandet med temarejser og workshops.

45.700 kr. Støtte til uddannelsessted for store drenge og unge mænd i landsbyen Pah i Mali.

IK samarbejder med landsbyens civilorganisation, Groupement d’Ampari, for at skabe beskæftigelse for de sårbare unge mænd, som er uden beskæftigelse og et oplagt mål for propaganda fra terroristbevægelser. Projektet går ud på at ombygge to containere til cykelværksted. Der ansættes en lærer i tre måneder for at oplære de unge, som skal arbejde med at istandsætte cykler (doneret af bornholmske cykelhandlere og privat indsamling). Det er hensigten, at indtægter fra cykelværkstedet primært skal gå til de unge og til konsolidering af værkstedet.

www.iknet.dk

Foreningen Livsbanen, Brønshøj

 Stiftet som folkeoplysende forening i 2011. Har indrettet musikværksteder og lydstudier i Husum, Sydhavnen, Amager og Nørrebro. Livsbanens vision er, via kreative og fysiske aktiviteter, særligt hip hop og rap, at give unge i udsatte byområder succesoplevelser, som giver dem troen på, at de også kan få succes på andre områder i livet.

22.500 kr. Støtte til administrationsudgifter i en overgangsfase.

Livsbanen har netop afsluttet et tre-årigt forskningsprojekt om ”Hiphopkulturen som et fællesskabende og frigørende mulighedsrum.” Igennem flere år har de opbygget relationer til unge mennesker, som lever i en hverdag med mange problemer og sociale udfordringer og, som igennem Livsbanens indsats, har udviklet sig positivt i et kreativt fællesskab, hvor de får sparring af voksne rollemodeller, der skaber et trygt tilhørsforhold, i et miljø uden negativ social kontrol, som de ellers oplever på gaden og i hjemmet. Til januar mister Foreningen Livsbanen den bevilling de har modtaget fra Bikuben igennem 3,5 år. Nu har de akut brug for økonomisk støtte til administration for at arbejde med at søge store fonde, så de kan fortsætte det vigtige arbejde og, yderligere, nye tiltag: at gøre Livsbanen til en socialøkonomisk virksomhed, at afdække muligheden for at bruge deres rapkoncept og metoder på andre målgrupper, som handicappede, uledsagede unge flygtninge og anbragte børn, at duplikere deres koncept og erfaringer fra Husum til tre andre kommuner på Sjælland.

www.livsbanen.dk

Projekt Cheptigit Primary School, Kenya

Startet i 2009. I samarbejde med en lokal skoleleder, og realiseret gennem bidrag fra private, foredrag, loppemarkeder, etc, byggede man skolelokaler, indlagde elektricitet og forbedrede sanitære forhold på skolen. Foreningen Projekt Cheptigit Primary School har 152 medlemmer, som har sympati for projektet.

25.000 kr. Støtte til nyt køkken til Cheptigit Primary School.

Det nuværende skolekøkken er en gammel, faldefærdig træbygning med jordgulv, hvor maden bliver lavet over åben ild. Køkkenet ligger langt fra klasseværelserne og børnene spiser uden tag over hovedet. Ønsket er at lave en ny bygning tæt ved klasseværelserne, med aftræk fra skorsten så røg kan ledes ud af køkkenet.

www.cheptigit.dk

Renbæk Fængsel, Skærbæk

Statsfængslet Renbæk har to børneansvarlige fængselsbetjente, som, indenfor et stærkt begrænset økonomisk grundlag, laver forskellige arrangementer for de indsattes pårørende og børn.

5.000 kr. Støtte til gavekort til de indsattes børn.

Ved den årlige juletræsfest, som afholdes i Renbæks kirke, ønsker man at uddele gavekort til de indsattes børn, da mange af dem ellers ikke får julegaver. De vil modtage et gavekort til Fætter BR, så de selv kan vælge og købe deres gave.

www.statsfængslet-renbæk.dk

Børns Udvikling og Uddannelse i Kenya

BUUKenya blev stiftet i 2014 efter at én af stifterne var volontør på Marvel Junior Academy i Mombasa, udsendt af Mellemfolkeligt Samvirke. Foreningens første opgave var opførelsen af en ny skolebygning. BUUKenya samarbejder tæt med skolens leder og lærer, som underviser med autoritet og kærlighed. Desuden udmærker skolens personale sig ved at være meget involverede i lokalsamfundet, hvor de arbejder hårdt for at sikre acceptable vilkår for de fattigste familier.

11.065 kr. Støtte til indkøb af skolebøger.

På Marvel Junior Academy skal eleverne selv indkøbe skolebøger. Vælger forældrene at købe nye bøger udgør prisen for disse 20-25% af den samlede udgift for barnets skolegang. Der findes et brugtmarked for skolebøger, men det er stadig dyrt for det enkelte barn. På Marvel Junior Academy ønsker man at give lige muligheder til alle børn, uanset baggrund. Tilbuddet om lån af skolebøger vil øge muligheden for at fattige familier kan have deres børn på skolen.

www.buukenya.com

Dansk Røde Kors

Røde Kors i Danmark er en demokratisk medlemsorganisation, der består af 214 lokale afdelinger, der hver har en bestyrelse. Med 26.000 frivillige har Røde Kors bl.a. følgende aktiviteter: hjælper udsatte familier gennem familienetværk, rådgivning og psykosocial støtte. Der tilbydes bl.a. besøg og støtte til ensomme ældre, samtalegrupper for børn af indsatte, fængselsbesøgstjeneste, vågetjeneste for ensomme døende og netværk for voldsramte kvinder og børn.

50.000 kr. Støtte til uddeling af julehjælp for op mod 250 personer.

Som direkte konsekvens af, at kontanthjælpen for enlige forsørgere i 2016 er blevet beskåret markant, forventer Røde Kors rekordstor efterspørgsel af julehjælp i år. Målsætningen er, at kunne tilbyde julehjælp til op mod 10.000 børnefamilier. Julehjælpen består af et gavekort på 800 kroner til et lokalt supermarked. Hjælpen skal sætte familien i stand til at købe ind til en julemiddag og skabe de rammer omkring juleaften som gør, at børnene kan snakke med i skolen, når vennerne fortæller om deres juleferie.

www.rodekors.dk

Foreningen Børnelejren på Langeland

Foreningens eneste formål er, at afholde lejre for dårligt stillede børn og unge fra hele landet på deres gård, Søgård Hovedgård, der ligger på sydspidsen af Langeland. Foreningen har afholdt lejre siden 2003.

26.510 kr. Støtte til lejr for elever fra Amagerskolen i Skjern.

Specialcenter Syd, en afdeling på Amagerskolen i Skjern, har plads til 57 elever med forskellige diagnoser, som angst, OCD, autisme og epilepsi. Mange af eleverne kommer fra hjem, hvor der ikke er det store overskud, hverken økonomisk eller personligt, hvilket betyder, at eleverne ikke får så mange ferieoplevelser med hjemmefra. Meningen med lejren er, at give pædagogerne mulighed for at arbejde med børnenes problemer, og at de lærer hinanden bedre at kende under afslappede former. Søgård Hovedgård har masser af plads, så pædagogerne kan arbejde med børnene i både små og store grupper, og lege nye færdigheder ind i børnene i forbindelse med de mange aktivitetsmuligheder, der findes både inde og ude.

www.lejren.dk

D-factor, Galten, Århus

 En nystartet, tværetnisk forumteatergruppe for unge, der henvender sig til børn og unge. Forventes etableret som organisation i 2017. Formålet er, gennem interaktive, kulturelle udtryksformer, at skabe dialog og kontakt mellem unge på tværs af fordomme og forskellige opfattelser af religion og kultur. D-factor har gratis lokaler og økonomisk administration ved FO-Århus.

50.000 kr. Delvis støtte til gennemførelse af et forumteaterprojekt. (Klausul)*

Projektets titel: ”I er sgu racister” versus ”Sådan en indvandrer som dig”. Børn og unge, både med dansk og anden etnisk baggrund, er usikre i forhold til, hvordan man skal agere og have ærlig og ægte kontakt på tværs af etniske, religiøse og kulturelle forskelle. Og, fordi alt omkring indvandring i dag stort set er omtalt som noget negativt, skrues der op for, at det er umuligt. D-factor vil gerne arbejde for, at der kan være fællesskab, kontakt og møder på tværs af etniske og kulturelle baggrunde og, i særdeleshed, støtte unge med anden etnisk baggrund, da de især bliver ramt af denne opsplitning. Afholdelse af 15 forumteaterforestillinger med børn og unge på skoler, i klubber, beboerhuse, private muslimske skoler, efterskoler og gymnasier i Region Midtjylland. Forestillingen viser konflikter, fordomme og dilemmaer i mødet mellem unge med dansk og anden etnisk baggrund i og uden for uddannelsen. Under forestillingen bliver kommentarer og input fra publikum skrevet ned og der bliver taget fotos, som lægges ud på de sociale medier, så debatten kan fortsætte efter forestillingen. Det forventes at 650-750 unge i alderen 14-25 år vil få gavn af teaterforestillingen, heraf ca. 2/3 fra ”ghetto”-lignende områder i Århus og omegn.

www.d-factor.dk

* Beløbet udbetales når og hvis, der forelægges dokumentation for fuld finansiering af projektet.