Næste ansøgningsfrist

VMOK FONDENs næste ansøgningsfrist er den 31. oktober 2018.

Fonden modtager kun elektroniske ansøgninger på fondens eget ansøgningsskema.

Ansøgningsskema rekvireres ved forespørgsel pr email: merzkjaergaard@gmail.com 

Send en kort beskrivelse af det projekt, der ansøges om støtte til samt beløbets størrelse.

Fondens formål er at yde økonomisk støtte til initiativer og projekter, der udføres af enkeltpersoner, foreninger, virksomheder og institutioner, hvis arbejde gavner svigtede og socialt udsatte børn og unge.

Fonden støtter IKKE:

• Individuel økonomi

• Individuelle studierejser, kursusophold, etc

• Projekter der er færdiggjort

 

 

VMOK BØRNEFONDS UDDELINGER 2017

VMOK Børnefond modtog 48 ansøgninger til den årlige uddelingsrunde og formåede at imødekomme 26 af de ansøgte projekter med hel eller delvis støtte – et sammenlagt beløb på 743.528 kr.

Det er med stolthed og glæde at fondens bestyrelse kan præsentere dette års udvalgte ansøgere og projekter:

 

Bryd Tavsheden, København

En rådgivningsforening, som hjælper voldsudsatte børn og unge til at sætte ord på volden, bryde tavsheden, og dermed at tage skridt til at søge hjælp og komme fri af volden.

65.000 kr. i støtte til forandringssamtaler for voldsudsatte børn og unge.

Samtaleforløbene håndteres af seks professionelle rådgivere, der enten er uddannet psykolog, psykoterapeut eller socialrådgiver, og har mange års erfaring med de problematikker voldsramte børn er udsat for. Formålet er at hjælpe barnet og den unge til at perspektivere og reflektere over deres handlemuligheder med henblik på at modvirke at volden bliver definerende for dem.

http://www.brydtavsheden.dk

 

Landsforeningen Børns Voksenvenner, Frederiksberg

Har eksisteret siden 1990 og udfører en målrettet og forebyggende indsats for børn med spinkle eller svære familieforhold. Foreningen etablerer venskaber mellem udsatte børn, der mangler voksenkontakt, og frivillige, ressourcerige voksne.

50.000 kr i støtte til afholdelse af regionale ’matcherkurser’ for frivillige.

Foreningen har pt en venteliste på 300 børn, der ønsker at få en voksenven, og det er vigtigt at få uddannet nye frivillige matchere, der kan varetage etableringen af nye venskaber. Matcheruddannelsen er et veletableret koncept, der er afgørende for at etablere gode og holdbare venskaber.

http://www.voksenven.dk

 

Bieringhus Efterskole, Esbjerg

En uafhængig selvejende undervisningsinstitution, oprettet i 1989. Skolens formål er, på bedst mulig vis, at tilstræbe: at de praktiske og boglige fag sidestilles, at styrke elevernes forståelse for sammenhængen mellem frihed og ansvar, at det kristne livs- og menneskesyn præger skolens hverdag. Skolen er for unge på 8., 9. og 10. klassetrin med plads til 65 elever.

50.000 kr. i støtte til tilskud, der tildeles elever med dårligt bemidlede forældre.

For elever der ikke, uden tilskud, ville have mulighed for et efterskoleophold.

http://www.bieringhus.dk

 

Danish Doc Production, Birkerød

Et produktionsselskab, startet i 2003, som har til formål at udvikle, finansiere og producere dokumentarfilm, der behandler sociale, humanitære og antropologiske emner.

50.000 kr. i støtte til produktion af dokumentarfilmen ’Heksen i mit hjerte’.

Hekseanklager mod børn er et udbredt fænomen i Nigeria. Tusindvis af børn bliver hvert år tortureret, udstødt og, i værste fald dræbt, som resultat af anklagerne. Antallet af heskebørn er stigende og ses over en stor del af Afrika. Filmen målrettes i første omgang unge i Danmark i de ældste trin i folkeskoler, efterskoler, gymnasier og andre ungdomsuddannelser, som grundlag for at skabe debat og aktiviteter, der kan skaffe penge til at støtte de institutioner, der rehabiliterer og hjælper stigmatiserede heksebørn i Nigeria. Filmen skal også vises i Nigeria, med det formål at bekæmpe uvidenhed om emnet og udslette overtroen om heksebørn.

http://www.danishdoc.dk

 

Mercy Ships, Danmark

Et hospitalskib der bringer lægehjælp, samfundsudvikling og bæredygtige forandringer til lande, som ikke selv kan klare disse opgaver. Mercy Ships rekrutterer frivillige og sender penge til hospitalsskibet, der udgør fundamentet for gratis operationer og behandling af patienter. Frem til juni 2018 ligger hospitalsskibet i Cameroun.

50.000 kr. i støtte til uddannelse af lokalt sundhedspersonale, for at forbedre deres brug af anæstesi ved operationer af børn.

Mange anæstesiologer er utilstrækkeligt uddannet og derfor tilbageholdende med at behandle børn og babyer. Ved at deltage på Mercy Ships kursus bliver anæstesiologerne mere fagligt kompetente og dermed bedre i stand til at udføre operationer på børn.

http://www.mercyships.dk

 

KORN 180, Esbjerg

En socialøkonomisk virksomhed, startet i 2017, som arbejder for og med sårbare og udsatte unge i Esbjerg, blandt andet igennem platformen og fællesskabet ’Graffiti Social Crew’, som løser udsmykningsopgaver for private og virksomheder.

45.000 kr. til ’Støt en barnedåb’, et socialt tiltag for økonomisk og socialt udsatte familier.

I samarbejde med Familiens Hus i Esbjerg har man fundet en målgruppe af unge forældre i alderen 16-30 år, som ikke selv vil have økonomi til at afholde en barnedåb. Projektet omfatter afholdelse af 15 stk barnedåb og skal give nye, unge forældre en begivenhedsrig festdag sammen med deres nærmeste. Indtægter fra ’Graffiti Social Crew’s arbejde vil desuden bidrage til at dække udgifter ved arrangementerne, hvilket vil styrke de unges oplevelse af at bidrage til samfundet og at hjælpe andre, som har det svært.

http://www.korn180.dk

 

Trampolinhuset, København

Trampolinhuset, startet i 2010, er et uafhængigt medborgerhus, hvor asylansøgere, flygtninge og andre medborgere kan finde fællesskab. Fokus er på langsigtet og reel forandring i asylansøgere og flygtninges liv, på deres egne præmisser.

40.000 kr. i støtte til ”Peace, love and power: Børnehjørne og kvindeklub.”

Klubben skal tilbyde asylbørn særligt tilrettelagte aktiviteter med fokus på omsorg, læring, bevægelse og ernæring samt, for deres mødre, at tilbyde aktiviteter med fokus på øget velfærd, forældreevne, socialt entreprenørskab og sundhed.

http://www.trampolinehouse.dk

 

Broen, Guldborgsund

Stiftet i 2011, er en frivillig forening under BROEN Danmark, som har til formål at hjælpe socialt truede børn og unge i Guldborgsund kommune. Den skaber via aktivering i lokale foreninger, sports- og idrætsklubber en hverdag for udsatte børn, der er præget af livskvalitet, trivsel og tryghed. Arbejdet består i at koordinere processen omkring det enkelte barn og varetage praktiske gøremål, som at skaffe midler til kontingent og indkøbe udstyr sammen med børnene.

40.000 kr. i støtte til deltagelse i fritidsaktiviteter for børn fra udsatte familier.

Broen støtter ved udgangen af 2017 ca 300 udsatte børn og unge således, at de kan deltage i en fritidsaktivitet. Foreningen budgetterer med at støtte 340 børn og unge i 2018. I gennemsnit koster det 3000 kr. at støtte et barn i et år.

http://www.broen-danmark.dk/guldborgsund

 

Mødrehjælpen, Esbjerg

En landsdækkende organisation, etableret i 1930’erne, der i dag er en socialhumanitær organisation, som rådgiver og støtter gravide og børnefamilier i en svær situation.

35.000 kr. i støtte til den Rullende Kagemand, hjælp til at fejre børnefødselsdage.

Formålet er at give udsatte børn muligheden for at fejre deres fødselsdag på samme måde som andre børn. ’Fødselsdagspakken’ består af mad, drikke, pynt, gave og kagemand til ca 20 personer. Det hele bliver købt ind og leveret hos de respektive familier. Der søges om hjælpen via et ansøgningsskema. Målgruppen er udsatte og sårbare familier med børn i alderen 3–14 år.

 

Den fynske sorggruppe for børn og unge, Odense

Startet i 2006, oprettet som forening i 2010. Samtalegrupper for børn og unge i alderen 10-18 år, som har mistet et nærtstående familiemedlem.

25.000 kr. i støtte til efteruddannelse samt supervision af gruppeledere.

Formålet med samtalegrupper er at støtte børn og unge til at få bearbejdet og reduceret belastninger, som sorgen kan afstedkomme, sikre at børn og unge har god trivsel og sund udvikling og at yde en tidlig, forebyggende indsats, så der ikke udviklers kompliceret sorg eller psykopatologiske problemer og mistrivsel fremover i livet.

http://www.busf.dk

 

Ringsted IF, Fodbold

Stiftet i 1903, har omkring 500 medlemmer.

25.000 kr. i støtte til udstyr til udsatte børn i fodboldklubben.

Klubben får flere og flere henvendelser fra udsatte børn, som gerne vil spille fodbold, men som ikke har råd til det fornødne udstyr. Klubben vil gerne yde tilskud til køb af tøj, støvler og andre rekvisitter til disse børn, og hermed bidrage til at inddrage dem i lokalsamfundet igennem sporten og fællesskabet med andre børn og unge.

http://www.rif-fodbold.dk

 

Kølstrup Skytteforening, Kerteminde

En forening med ca 65 medlemmer, hvoraf 30 er børn og heraf 14 med diagnosen ADHD. Foreningen har fokus og succes med at arbejde med disse børn, der får stort udbytte af den ro og koncentration, som skydetræningen giver.

25.000 kr. i støtte til ombygning og udvidelse af eksisterende lokaler.

Lokalerne er trange og rungende, hvilket er en stor udfordring for især børnene med ADHD. De nye rammer skal skabe øget velvære i lokalerne og herigennem forventes at man kan fastholde børnene i længere tid, ligesom, at man kan optage nye medlemmer.

 

Esbjerg Kommune

25.000 kr. i støtte til en stor oplevelse til søs for 15 socialt udfordrede unge, i forbindelse med The Tall Ships Races 2018. Støtten er til indkøb af gummistøvler og regntøj til de 15 unge.

Målgruppen er unge mennesker i alderen 12-18 år fra en pædagogisk behandlingsinstitution og et socialpædagogisk døgntilbud. Det er unge med komplekse problemstillinger, manglende sociale kompetencer, massive omsorgssvigt, herunder store følelsesmæssige svigt og nederlag, og tilknytnings- og indlæringsvanskeligheder. The Tall Ships Races vil være et miljøskifte, hvor de unge vil møde jævnaldrende fra mange forskellige miljøer, og hvor de bliver en del af et fællesskab, hvor man kan identificere sig med andre unge og hvor alle er lige.

 

Dansk Røde Kors

Visionen er, gennem frivillig indsats, at forhindre og afhjælpe menneskelig nød, lidelse og diskrimination. Fokus på humanitær indsats i verden og social indsats i Danmark. Identificerer de mest sårbare og sikrer, at aktiviteter er målrettet mod dem.

25.000 kr. i støtte til uddeling af julehjælp til socialt udsatte familier i Danmark 2017.

Julehjælpen til en børnefamilie på 3-4 personer består af et gavekort på 800 kr. til det lokale supermarked, samt tilbud om at deltage i lokale netværksaktiviteter.

http://www.rodekors.dk/jul/julehjaelp

 

Foreningen Børnelejren på Langeland

Foreningens eneste formål er, at afholde lejre for dårligt stillede børn fra hele landet på gården Søgård Hovedgård.

23.188 kr. i støtte til lejrophold for børn med socio-emotionelle vanskeligheder.

Lejren bliver for børn og medarbejdere fra Marielundskolen i Kolding. Opholdet i lejren vil give elever og personale et større sammenhold og forståelse for hinanden samt give pædagogerne mulighed for at arbejde med børnenes problemer i nye, afslappede rammer, udenfor institutionen.

http://www.lejren.dk

 

Kickboxing Team Esbjerg

En forening, startet i 2011, som drives af frivillige kræfter og har formået at hjælpe børn og unge gennem tæt samarbejde med Aktiv Fritid og flere skoler i Esbjerg kommune. Trænerne har succes med at hjælpe udsatte familier, hvor økonomi, sygdom og misbrug ofte rammer børn og unges hverdag.

21.140 kr. i støtte til indkøb af 10 stk. beskyttelsesudstyr til lån for nye børn og unge.

40-50 børn i alderen 6-15 år vil få gavn af det nye udstyr. For at fastholde børnene efter gratis prøvetræninger, er det vigtigt at kunne tilbyde børnene let sparring og mulighed for at bokse og sparke, dette er kun muligt med det fornødne sikkerhedsudstyr.

http://www.esbjerg-kickboxing.dk

 

Pigeliv, Vollsmose

Pigeliv, startet i 2010,  er et fristed for teenagepiger i Vollsmose, et tilbud om samvær, afslapning og aktiviteter, hvor alle kan føle sig velkomne og accepteret. 40-45 aktive medlemmer og 15 frivillige.

20.000 kr. i støtte til udgifter forbundet med driften af Pigeliv.

Pigerne kommer typisk fra socialt belastede familier med underskud til pigernes problemer. I Pigeliv kan de socialisere på tværs af kulturer og religioner. De kan altid komme med deres bekymringer og få en snak med en af de frivillige og hermed få støtte og blive guidet igennem de svære teenageår.

http://www.pigeliv.net

 

Projekt Latvia, Grindsted

En frivillig forening, startet i 2003, som yder humanitært hjælpearbejde i Letland, blandt andet til børnehjemmet Zvannieki, som drives på privat basis og med frivillige kræfter i forsøget på at give børnene en så normal hverdag som muligt. Der er ca 30 børn, som kommer fra dårligt stillede familier med alkoholproblemer og omsorgssvigt til følge.

15.000 kr. i støtte til et besøg i Danmark for børn og voksne fra børnehjemmet Zvannieki.

Børnene og de voksne fra børnehjemmet Zvannieki har tidligere besøgt deres venskabsfamilie i Danmark, så der er tale om et glædeligt genbesøg.

 

Danner, København

Arbejder for at hjælpe voldsudsatte kvinder og børn. Har siden 1980 drevet krisecenter på Nansensgade i København.

20.000 kr. i støtte til julehjælp: kalender- og julegaver til børnene.

http://www.danner.dk

 

Tværkulturel Sommerlejr Syd, Sønderjylland

De forskellige organisationer: Kolding international community, Luthersk mission og Folkekirkens tværkulturelle center i Ribe Stift, har siden 2013 afholdt tværkulturelle sommerlejre i Løgumkloster og Bramming. De frivillige kommer fra forskellige byer og inviterer nydanskere med fra deres lokalområde og asylcentre.

20.000 kr. i støtte til afholdelse af tværkulturel sommerlejr.

En sommerlejr for familier, hvor de kan få en pause fra hverdagen på asylcenter eller fra den by, hvor de har travlt med at blive integreret. Der forventes at deltage ca 70 børn og unge ud af i alt omkring 165 deltagere. Der er mange frivillige og mange aktiviteter for alle aldersgrupper. Desuden skabes der netværk med lokale danskere, så relationer kan fortsætte efter lejren.

 

Treenighedskirken, Esbjerg

Ansøger på vegne af Foreningen Grønlandske Børn i Esbjerg, som driver et projekt kaldet ’et bedre liv i Danmark’, der arbejder for, at alle grønlandske børn og unge i Danmark skal leve et værdigt liv med mulighed for en positiv udvikling.

20.000 kr. i støtte til en familietur til Legoland.

Når børneneTuren er for sårbare grønlandske børn i alderen 8–16 år og deres forældre. I alt deltager omkring 20 voksne og 35 børn.

http://www.fgb.dk/foreningen

 

Nørrebro United, København

Forening, startet i 2008, rummer 1300 medlemmer, tilbyder foreningsidræt, fodbold, håndbold og dans, til 1100 børn og unge fra 4–17 år. Arbejder med sport og idræt som redskab til at skabe stærke sociale relationer på tværs af alder, køn, etnicitet og social status.

15.000 kr. i støtte til deltagelse i Vildbjerg Cup 2018, så de udsatte børn fra mindrebemidlede hjem også kan deltage.

Det forventes at 175 – 225 deltagere skal med på turen, som skal have en positiv effekt på mange niveauer og som skal styrke netværk og betydningsfulde relationer.

 

Børns udvikling og uddannelse i Kenya  – BUUKenya, Allerød

Stiftet i 2014 med formålet at støtte lokale ildsjæle i Kenya i deres arbejde med udsatte børn og unge. En af samarbejdspartnerne er Marvel Junior Academy.

14.200 kr. i støtte til lejrskole og adgang til safaripark for den ældste klasse på Marvel Junior Academy.

Formålet er at øge elevernes forståelse og interesse for Kenyas dyreliv og vigtigheden af naturbeskyttelse, og herigennem inspirere dem til potentielle fremtidsmuligheder indenfor studier i natur og biologi, ranger-uddannelse, dyrlæge, dyrepasning og turisme.

http://www.buukenya.com

 

ADHD-foreningen, Odense

En landsdækkende, frivillig organisation, som har til formål at ruste mennesker med ADHD, så det er dem og ikke diagnosen, der styrer deres valg i livet.

10.000 kr. i støtte til ADHD-foreningens familielejre i 2018.

Lejrene er for udsatte børn med ADHD og deres familier. Deltagerne er fortrinsvis enlige forsørgere med et eller flere børn med ADHD i alderen 6-12 år samt eventuelle søskende uden ADHD. Formålet er, at give børn og familier en positiv ferieoplevelse, at styrke netværker og at give redskaber til at takle ADHD i hverdagen.

http://www.adhd.dk

 

Sct Georgs Gilderne, Haderslev

Består af gamle spejdere, som støtter og hjælper de svage i samfundet – herunder de sårbare børn.

10.000 kr. i støtte til en sommerlejr for sårbare børn i alderen 7–12 år.

Børnene findes i samarbejde med pædagoger, skoler og Familiehuset i Haderslev. Børnene kommer på en uges sommerferie sammen med seks frivillige pædagoger og seks frivillige fra Sct Georgs Gilderne, og vil opleve strandture, boldspil og andre aktiviteter samt udflugter.

http://www.haderslevgilder.dk

 

Renbæk Fængsel, Skærbæk

Ansøgning modtaget fra den børneansvarlige fængselsbetjent, som ikke har nogen økonomiske ressourcer til børn af indsatte i fængslet.

5.000 kr. i støtte til indkøb af 50 talende bamser til børn af indsatte i fængslet.

Som led i arbejdet med at forbedre betingelserne for de indsattes børn iværksatte fængslerne et projekt der skal give de indsatte muligheder for at indlæse godnathistorier, så børnene udenfor kan høre deres forældre læse højt, med det formål, at styrke kontakten mellem de indsatte og deres børn. Bamsen indeholder en mikrofon, som optager forældrenes tale, og derefter gives videre til barnet.

http://www.kriminalforsorgen.dk/Statsfængslet-Renbæk-4021.aspx

VMOK BØRNEFONDS UDDELINGER 2016

Fonden modtog i alt 39 ansøgninger til den årlige uddelingsrunde, og formåede at imødekomme 20 af de ansøgte projekter med hel eller delvis støtte – et sammenlagt beløb på 706.775 kr.

Det er med stolthed og glæde at VMOK Børnefonds bestyrelse kan præsentere dette års udvalgte ansøgere og projekter:

 

Bieringhus Efterskole, Esbjerg

En uafhængig selvejende undervisningsinstitution, oprettet i 1989. Skolens formål søges nået ved på bedst mulig måde at tilstræbe: at de praktiske og boglige fag sidestilles, at styrke elevernes forståelse for sammenhængen mellem frihed og ansvar, at det kristne livs- og menneskesyn præger skolens hverdag i alle sammenhænge. Skolen er for unge på 8., 9. og 10. klassetrin med plads til 65 elever.

50.000 kr. Støtte til tilskud, der tildeles elever med dårligt bemidlede forældre.

For elever der ikke, uden tilskud, ville have mulighed for et efterskoleophold.

www.bieringhus.dk

 

Foreningen Baglandet Vejle

Har eksisteret siden 2011. Et mødested og rådgivningstilbud til unge, som er eller har været anbragt uden for hjemmet. Baglandet har fokus på at give støtte i den sårbare tid efter anbringelse og, at afhjælpe problemer med ensomhed, manglende netværk, manglende uddannelse, psykiske problemer, vanskeligheder med det offentlige samt udfordringer i hverdagslivet.

33.000 kr. Delvis støtte til sommerlejr.

For de unge, der ikke har familier eller børn og, som kun i begrænset omfang kommer på ferier og udflugter. Forventet deltager antal er ca. 30 unge i aldersgruppen fra 18-30 år.

www.baglandet.net/vejle.aspx

Danmission

Danmission er en selvstændig organisation forankret i folkekirken, den ældste og største missionsorganisation, med en historie, der går tilbage til 1821. Har 55 ansatte, flere end 8000 engagerede over hele landet samt en årlig omsætning på ca. 72 mio. kr. Arbejdet støttes af staten, men drives hovedsageligt for privat indsamlede midler og overskud fra Danmissions genbrugsbutikker.

100.000 kr. Delvis støtte til styrkelse af syriske børns mentale sundhed.

Den primære målgruppe er 675 udsatte børn i alderen 8 – 13 år i områderne Deir Attieh, Damaskus og Saddad. De kommer fra fattige familier – primært internt fordrevne børn. Den anden målgruppe er 10 unge frivillige fra lokalsamfundene, som vil modtage undervisning i børns livsfærdigheder og i psykosocial støtte. De unge frivillige vil herefter undervise syriske børn i livsfærdigheder i de lokale centre. Projektet rækker ud over nødhjælp og fokuserer på de krigstraumer, der påføres syriske børn. De har oplevet krigens rædsler på tæt hold, men har ikke værktøjerne til at bearbejde de frygtelige hændelser, de har været vidne til samt den stress, usikkerhed og frygt, som de føler. Børnene har brug for psykosocial støtte og livsfærdigheder til at imødese en tilværelse efter krigen, hvor de med helbred og psyke intakt vil udgøre en vigtig gruppe af tilbageblevne syriske borgere, som skal genopbygge en ødelagt nation.

www.danmission.dk

Træfpunkt Sædding, Esbjerg

En frivilligforening, der, siden starten i 2015, har rundet 400 brugere og registreret 2.600 deltagere i foreningens forskellige aktiviteter. Foreningen bygger videre på frivilligaktiviteter opstået i det kommunale sundheds- og trivselsprojekt ”Sædding og Ådalen på toppen”, og arrangerer åbne aktiviteter for børn, unge, enlige, udsatte og seniorer.

10.000 kr. Delvis støtte til børneaktiviteter indenfor medborgerskabsprojekt.

Et dynamisk projekt, hvor forslag og initiativer til nye aktiviteter løbende vurderes og igangsættes i det omfang, der er interesse og frivillige.

www.sædding.nu/om-frivilligforeningen-traefpunktsaedding

Pigeliv, Vollsmose

Foreningen Pigeliv – et fristed for unge piger mellem 13 og 19 år – startede i 2010 med missionen at skabe bedre selvværd og selvfølelse, med fokus på identitet samt værdien i at gennemgå personlig udvikling. Der tages udgangspunkt i den enkelte, og der er plads til alle.

35.000 kr. Støtte til foreningsarbejde.

Formålet med Pigeliv er, at give pigerne i området et pusterum, et sted hvor de kan være efter skole og socialisere på tværs af kulturer og religioner. De kan udvikle deres netværk og sociale kompetencer og blive guidet igennem de svære teenageår og styrket til fremtidens udfordringer med vejledning fra frivillige. Der tilbydes daglige aktiviteter, lektiehjælp, hjælp til udformning af jobansøgninger og ture til andre byer.

www.pigeliv.net

Mercy Ships Danmark

En international hjælpeorganisation, grundlagt i Schweiz i 1978, som mobiliserer mennesker og resourcer på verdensplan og yder gratis lægehjælp til verdens fattigste, fortrinsvis i Afrika, gennem sundhedsydelser, livsforvandlende operationer og opbygning af lokale faciliteter. Der arbejdes ud fra hospitalsskibet ’M/S Africa Mercy’. Alle besætningsmedlemmer samt læger, sygeplejersker, tandlæger og lærer arbejder gratis. Besætningen tæller over 400 frivillige fra mange lande og kulturer.

33.000 kr. Støtte til operation af børn med medfødte eller erhvervede, invaliderende skader.

Det kan være brandskader, klumpfødder, hjulben, læbe-ganespalte. Mange børn i Vestafrika (pt. Benin og Cameroun) har brug for disse operationer. Donationen vil komme 10 – 12 børn og deres familier til gavn. Børnene kan være i aldersgruppen 1 – 10 år. Operationerne skaber ikke blot en ”her og nu” – gevinst for børnene, men er direkte livsforvandlende i det, at de og deres familier får helt andre fremtidsmuligheder.

www.mercyships.dk

Aktion Børnehjælp

En uafhængig, non-profit humanitær organisation, hvis værdigrundlag bygger på FN’s Børnekonvention. Aktion Børnehjælp er udsprunget af ’Abbie Pierres Klunserbevægelse’, og har i mere end 50 år støttet udsatte børn i Indien.

100.000 kr. Delvis støtte til at hjælpe små børn, 0-6 år, samt en gruppe unge mødre.

Projektet omfatter bland andet uddannelse af lokale jordmødre og etablering af børnehave- og førskoleaktiviteter i samarbejde med forældrene. I de syv udvalgte landsbyer er underernæringen så stort et problem for både børn, gravide og spædbørnsmødre, at det udgør en trussel for samfundsudviklingen. Aktion Børnehjælp samarbejder med den indiske organisation Socio Economic Educational Development Society, SEEDS, der har solid erfaring og indgående kendskab til de oprindelige folk i delstaten Andrah Pradesh, målgruppen for dette projekt.

www.aktionb.dk

Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904

En landsdækkende, upolitisk og selvejende institution, der arbejder for udsatte børn i Danmark. Siden år 2000 har Børnehjælpsdagen haft særligt fokus på de 11.000 anbragte børn og unge i Danmark, der bor på enten en døgninstitution, et opholdssted eller hos en plejefamilie.

25.000 kr. Delvis støtte til sommerfester for anbragte børn og deres plejefamilier.

Hensigten med sommerfesterne er først og fremmest at imødekomme nogle af de udfordringer, som opvækst i en plejefamilie kan medføre. Sommerfesterne skal, blandt andet, mindske følelsen af ensomhed og det at være anderledes, give plejebarnet mulighed for at føle, at de også bidrager positivt til familien (Børnehjælpsdagen sender invitationen til plejebarnet, som dermed kan invitere sine plejeforældre og plejesøskende med til arrangementet), at bidrage til en stabil og nær relation mellem plejebarn og plejefamilie ved at give dem en fælles god oplevelse.

www.bhd.dk

Kirkens Korshær i Aarhus

En social og folkekirkelig hjælpeorganisation, som i mere end 100 år har haft sit virkeområde blandt samfundets marginaliserede og udstødte grupper: hjemløse, psykisk syge, misbrugere og ensomme. Har døgnvarmestue, arbejdsfællesskaber, samvær og ferielejre for socialt udsatte mennesker. Derudover har Kirkens Korshær i Aarhus haft familiearbejde som en vigtig del af organisationens tilbud i de sidste 38 år.

15.000 kr. Støtte til to julefester for socialt udsatte børnefamilier.

En julefest i forbindelse med uddeling af julehjælp i starten af december, for at tilbyde familierne deltagelse i et fællesskab omkring fejring af julen. En julefest i dagene mellem jul og nytår, hvor andre familier ofte tager på familiebesøg rundt om i landet, hvilket de socialt udsatte børnefamilier sjældent har ressourcer til.

www.kirkenskorshaer.dk

Himmerlands Humanitære Forening

En frivillig forening, stiftet i 1998, som har til formål at forbedre forholdene for børnene på et russisk børnehjem i Podborki. Foreningen, som har 350 medlemmer, er upolitisk og ikke-religiøs. Alt arbejde er frivilligt og ulønnet.

10.000 kr. Delvis støtte til sommerlejr i Himmerland.

Det er den 20. Sommerlejr, som foreningen afholder. I 2017 bliver sommerlejren afholdt for 18 bogligt svage børn fra børnehjemmet i Podborki. Lejren varer i 2 en halv uge og starter med nogle dages fælleslejr i FDF Huset i Nørager, hvorefter børnene bor hos forskellige værtsfamilier i Himmerland og opland. Desuden arrangeres fællesudflugter og aktiviteter i perioden.

www.podborki.dk

Himmerlands Humanitære Forening

En frivillig forening, stiftet i 1998, som har til formål at forbedre forholdene for børnene på et russisk børnehjem i Podborki. Foreningen, som har 350 medlemmer, er upolitisk og ikke-religiøs. Alt arbejde er frivilligt og ulønnet.

20.000 kr. Delvis støtte til etablering af rammer, der kan sikre børnehjemsbørns resocialisering i samfundet.

Renovering af eksisterende drivhus, så det kan anvendes til dyrkning hele året. Projektet er målrettet teenagere på børnehjemmet, der vil deltage i renoveringen, som jobtræning. Herefter udvides projektet til, at børnehjemsbørnene kan trænes som gartnere. Det engagerede personale på børnehjemmet ønsker, at udvide mulighederne for at træne teenagernes praktiske evner indenfor forskellige erhverv samt de færdigheder, der er nødvendige for at bo selv. Dette er ud fra en erkendelse af, at de færreste af børnene vil kunne gennemføre en uddannelse. Disse børns chance i livet er en målrettet træning i den type arbejde, de med deres evner kan bestride samt arbejde, som i lokalsamfundet kan gøre dem selvforsørgende.

www.podborki.dk

ADHD-foreningen

En landsdækkende, frivillig organisation, som har eksisteret i over 30 år og tæller ca. 6.500 medlemmer. Foreningens formål er at skabe forståelse for og faktisk forbedring af forholdene for børn, unge og voksne med ADHD.

10.000 kr. Delvis støtte til familielejre i 2017.

Formålet med lejrene er, at give børnene og familierne en positiv ferieoplevelse, hvor det er okay, at være, som man er. Lejren er bygget op, så mennesker med ADHD kan deltage. Ud over hygge og netværksdannelse med ligesindede er lejren samtidig en mulighed for, under afslappede forhold, at udbygge både de voksnes og børnenes viden om ADHD.

www.adhd.dk

MindYourChild / Aktiv Fritid, Esbjerg

 MindYourChild er en privat virksomhed etableret i 2015 på baggrund af ønsket om at gøre en forskel for de børn, der har svært ved at være i sig selv og forstå, hvorfor kroppen sender de signaler den gør. Arbejder med mindfulness og yoga.

Aktiv Fritid har i fem år været et tilbud til socialt udsatte børn og unge i Esbjerg kommune, og har til hensigt at hjælpe børn i alderen 0. Klasse til 18 år med at få en meningsfuld fritid. Aktiv Fritid bygger bro til det etablerede foreningsliv. Over 500 børn har nydt godt af tilbuddet og fået en reel mulighed for nye positive venskaber og gode rollemodeller. Aktiv Fritid startede som et satspuljeprojekt i en forsøgsperiode på 3 et halvt år, men er nu blevet et fast tilbud i Esbjerg kommune.

30.000 kr. Delvis støtte til mindfulness-forløb for stærkt socialt udsatte børn og unge.

Aktiv Fritid møder ind imellem børn, som er så meget ”ude af sig selv” på grund af de store udfordringer, som de har derhjemme, at det er svært, at inkludere dem i foreningslivet. Missionen med projekt MindYourChild er, gennem teknikker som mindfulness og yoga, at øge børn og unges selvværd og selvtillid, at lære dem, at blive opmærksomme på de signaler kroppen sender og, gennem øget koncentrationsevne, stimulering af sanser, balance og motorik, at styrke dem og gøre dem klar til at indgå i sociale sammenhænge og grupper i foreningslivet.

www.aktivfritid.esbjergkommune.dk

International Kontakt

Stiftet i 1982, samarbejder med civilsamfundsgrupper og NGO’er i Vestafrika om at skabe de bedst mulige betingelser for mennesker og miljø. IK arbejder med formidling i Danmark og i udlandet med temarejser og workshops.

45.700 kr. Støtte til uddannelsessted for store drenge og unge mænd i landsbyen Pah i Mali.

IK samarbejder med landsbyens civilorganisation, Groupement d’Ampari, for at skabe beskæftigelse for de sårbare unge mænd, som er uden beskæftigelse og et oplagt mål for propaganda fra terroristbevægelser. Projektet går ud på at ombygge to containere til cykelværksted. Der ansættes en lærer i tre måneder for at oplære de unge, som skal arbejde med at istandsætte cykler (doneret af bornholmske cykelhandlere og privat indsamling). Det er hensigten, at indtægter fra cykelværkstedet primært skal gå til de unge og til konsolidering af værkstedet.

www.iknet.dk

Foreningen Livsbanen, Brønshøj

 Stiftet som folkeoplysende forening i 2011. Har indrettet musikværksteder og lydstudier i Husum, Sydhavnen, Amager og Nørrebro. Livsbanens vision er, via kreative og fysiske aktiviteter, særligt hip hop og rap, at give unge i udsatte byområder succesoplevelser, som giver dem troen på, at de også kan få succes på andre områder i livet.

22.500 kr. Støtte til administrationsudgifter i en overgangsfase.

Livsbanen har netop afsluttet et tre-årigt forskningsprojekt om ”Hiphopkulturen som et fællesskabende og frigørende mulighedsrum.” Igennem flere år har de opbygget relationer til unge mennesker, som lever i en hverdag med mange problemer og sociale udfordringer og, som igennem Livsbanens indsats, har udviklet sig positivt i et kreativt fællesskab, hvor de får sparring af voksne rollemodeller, der skaber et trygt tilhørsforhold, i et miljø uden negativ social kontrol, som de ellers oplever på gaden og i hjemmet. Til januar mister Foreningen Livsbanen den bevilling de har modtaget fra Bikuben igennem 3,5 år. Nu har de akut brug for økonomisk støtte til administration for at arbejde med at søge store fonde, så de kan fortsætte det vigtige arbejde og, yderligere, nye tiltag: at gøre Livsbanen til en socialøkonomisk virksomhed, at afdække muligheden for at bruge deres rapkoncept og metoder på andre målgrupper, som handicappede, uledsagede unge flygtninge og anbragte børn, at duplikere deres koncept og erfaringer fra Husum til tre andre kommuner på Sjælland.

www.livsbanen.dk

Projekt Cheptigit Primary School, Kenya

Startet i 2009. I samarbejde med en lokal skoleleder, og realiseret gennem bidrag fra private, foredrag, loppemarkeder, etc, byggede man skolelokaler, indlagde elektricitet og forbedrede sanitære forhold på skolen. Foreningen Projekt Cheptigit Primary School har 152 medlemmer, som har sympati for projektet.

25.000 kr. Støtte til nyt køkken til Cheptigit Primary School.

Det nuværende skolekøkken er en gammel, faldefærdig træbygning med jordgulv, hvor maden bliver lavet over åben ild. Køkkenet ligger langt fra klasseværelserne og børnene spiser uden tag over hovedet. Ønsket er at lave en ny bygning tæt ved klasseværelserne, med aftræk fra skorsten så røg kan ledes ud af køkkenet.

www.cheptigit.dk

Renbæk Fængsel, Skærbæk

Statsfængslet Renbæk har to børneansvarlige fængselsbetjente, som, indenfor et stærkt begrænset økonomisk grundlag, laver forskellige arrangementer for de indsattes pårørende og børn.

5.000 kr. Støtte til gavekort til de indsattes børn.

Ved den årlige juletræsfest, som afholdes i Renbæks kirke, ønsker man at uddele gavekort til de indsattes børn, da mange af dem ellers ikke får julegaver. De vil modtage et gavekort til Fætter BR, så de selv kan vælge og købe deres gave.

www.statsfængslet-renbæk.dk

Børns Udvikling og Uddannelse i Kenya

BUUKenya blev stiftet i 2014 efter at én af stifterne var volontør på Marvel Junior Academy i Mombasa, udsendt af Mellemfolkeligt Samvirke. Foreningens første opgave var opførelsen af en ny skolebygning. BUUKenya samarbejder tæt med skolens leder og lærer, som underviser med autoritet og kærlighed. Desuden udmærker skolens personale sig ved at være meget involverede i lokalsamfundet, hvor de arbejder hårdt for at sikre acceptable vilkår for de fattigste familier.

11.065 kr. Støtte til indkøb af skolebøger.

På Marvel Junior Academy skal eleverne selv indkøbe skolebøger. Vælger forældrene at købe nye bøger udgør prisen for disse 20-25% af den samlede udgift for barnets skolegang. Der findes et brugtmarked for skolebøger, men det er stadig dyrt for det enkelte barn. På Marvel Junior Academy ønsker man at give lige muligheder til alle børn, uanset baggrund. Tilbuddet om lån af skolebøger vil øge muligheden for at fattige familier kan have deres børn på skolen.

www.buukenya.com

Dansk Røde Kors

Røde Kors i Danmark er en demokratisk medlemsorganisation, der består af 214 lokale afdelinger, der hver har en bestyrelse. Med 26.000 frivillige har Røde Kors bl.a. følgende aktiviteter: hjælper udsatte familier gennem familienetværk, rådgivning og psykosocial støtte. Der tilbydes bl.a. besøg og støtte til ensomme ældre, samtalegrupper for børn af indsatte, fængselsbesøgstjeneste, vågetjeneste for ensomme døende og netværk for voldsramte kvinder og børn.

50.000 kr. Støtte til uddeling af julehjælp for op mod 250 personer.

Som direkte konsekvens af, at kontanthjælpen for enlige forsørgere i 2016 er blevet beskåret markant, forventer Røde Kors rekordstor efterspørgsel af julehjælp i år. Målsætningen er, at kunne tilbyde julehjælp til op mod 10.000 børnefamilier. Julehjælpen består af et gavekort på 800 kroner til et lokalt supermarked. Hjælpen skal sætte familien i stand til at købe ind til en julemiddag og skabe de rammer omkring juleaften som gør, at børnene kan snakke med i skolen, når vennerne fortæller om deres juleferie.

www.rodekors.dk

Foreningen Børnelejren på Langeland

Foreningens eneste formål er, at afholde lejre for dårligt stillede børn og unge fra hele landet på deres gård, Søgård Hovedgård, der ligger på sydspidsen af Langeland. Foreningen har afholdt lejre siden 2003.

26.510 kr. Støtte til lejr for elever fra Amagerskolen i Skjern.

Specialcenter Syd, en afdeling på Amagerskolen i Skjern, har plads til 57 elever med forskellige diagnoser, som angst, OCD, autisme og epilepsi. Mange af eleverne kommer fra hjem, hvor der ikke er det store overskud, hverken økonomisk eller personligt, hvilket betyder, at eleverne ikke får så mange ferieoplevelser med hjemmefra. Meningen med lejren er, at give pædagogerne mulighed for at arbejde med børnenes problemer, og at de lærer hinanden bedre at kende under afslappede former. Søgård Hovedgård har masser af plads, så pædagogerne kan arbejde med børnene i både små og store grupper, og lege nye færdigheder ind i børnene i forbindelse med de mange aktivitetsmuligheder, der findes både inde og ude.

www.lejren.dk

D-factor, Galten, Århus

 En nystartet, tværetnisk forumteatergruppe for unge, der henvender sig til børn og unge. Forventes etableret som organisation i 2017. Formålet er, gennem interaktive, kulturelle udtryksformer, at skabe dialog og kontakt mellem unge på tværs af fordomme og forskellige opfattelser af religion og kultur. D-factor har gratis lokaler og økonomisk administration ved FO-Århus.

50.000 kr. Delvis støtte til gennemførelse af et forumteaterprojekt. (Klausul)*

Projektets titel: ”I er sgu racister” versus ”Sådan en indvandrer som dig”. Børn og unge, både med dansk og anden etnisk baggrund, er usikre i forhold til, hvordan man skal agere og have ærlig og ægte kontakt på tværs af etniske, religiøse og kulturelle forskelle. Og, fordi alt omkring indvandring i dag stort set er omtalt som noget negativt, skrues der op for, at det er umuligt. D-factor vil gerne arbejde for, at der kan være fællesskab, kontakt og møder på tværs af etniske og kulturelle baggrunde og, i særdeleshed, støtte unge med anden etnisk baggrund, da de især bliver ramt af denne opsplitning. Afholdelse af 15 forumteaterforestillinger med børn og unge på skoler, i klubber, beboerhuse, private muslimske skoler, efterskoler og gymnasier i Region Midtjylland. Forestillingen viser konflikter, fordomme og dilemmaer i mødet mellem unge med dansk og anden etnisk baggrund i og uden for uddannelsen. Under forestillingen bliver kommentarer og input fra publikum skrevet ned og der bliver taget fotos, som lægges ud på de sociale medier, så debatten kan fortsætte efter forestillingen. Det forventes at 650-750 unge i alderen 14-25 år vil få gavn af teaterforestillingen, heraf ca. 2/3 fra ”ghetto”-lignende områder i Århus og omegn.

www.d-factor.dk

* Beløbet udbetales når og hvis, der forelægges dokumentation for fuld finansiering af projektet.

VMOK FONDEN ANSØGNINGSFRIST

VMOK Fondens næste ansøgningsfrist er den 31. oktober 2016.

Fonden modtager KUN ansøgninger skrevet på fondens ansøgningsskema, sendt elektronisk til merzkjaergaard@gmail.com.

For at rekvirere ansøgningsskema send en mail til merzkjaergaard@gmail.com med en kort beskrivelse af det projekt der søges støtte til samt beløbets størrelse.

 

VMOK FONDENS UDDELINGER 2015

I 2015 modtog Verena Merz & Otto Kjærgaards Børnefond 49 ansøgninger. Fondens bestyrelse formåede at imødekomme 20 af ansøgningerne med hel eller delvis støtte til de ansøgte projekter, et totalbeløb på 750.000 kr. Det er med stolthed at VMOK Fondens bestyrelse hermed præsenterer de udvalgte ansøgere og projekter:

FISKEN – Værested og Fritidsjobformidling, København

Grundlagt i 1984, ikke-kommunal, baseret på frivillig arbejdskraft. For børn og unge, 13–19 år, som får mulighed for at deltage gratis i idræts- og kulturelle tilbud. FISKEN søger at bygge bro mellem de unge og samfundet, der lægges stor vægt på lektiehjælp og i særdeleshed fritidsjobformidling.

200.000 kr til FISKENS Fritidsjobbere. Joblæring, brobygning og inklusion på Vesterbro.

Joblæring for 13-15 årige som står i udsatte positioner, en ungdomsgruppe som er overset i Københavns kommunes ungdoms- og beskæftigelsesindsats. Opsøgende netværksarbejde, jobforberedende forløb, sparring med de unge, oplæg og undervisning i fritidsjob på Københavnske skoler. Tilskud til refusion af løn. Materialer og foldere, artikler og dokumentation. http://www.fisken.org / http://www.fritidsjobformidlingen.dk

Huset Zornig, Rødovre

Stiftet 2013. Specialisere sig indenfor området for socialt udsatte. Livseksperter og professionelle udvikler i samarbejde viden og metoder, der hjælper mennesker og familier til at forløse deres potentiale. Nytænkning indenfor socialpolitik, rådgivning for myndigheder, institutioner og virksomheder. Udbyder kurser og foredrag.

50.000 kr til Projekt Krænkede Børn II – De Uopdagede Børn.

En opfølgning på Projekt Krænkede Børn I, støttet af VMOK Fonden (2014), hvor man foretog en kvalitativ undersøgelse af mennesker, der er blevet sexuelt krænkede som børn og som har været i kontakt med myndighederne. En rapport skal formulere en række anbefalinger, som skal styrke mulighederne for at hjælpe børn, som har været udsat for sexuelle krænkelser.

I forbindelse med ovennævnte projekt fandt man frem til, at der var mange uopdagede tilfælde, hvor det krænkede barn ikke har været i dialog med myndighederne og ikke har modtaget hjælp. En ny række interviews skal kortlægge forløb af krænkelser, årsag til at barnet ikke fortalte det til voksne, og de nu voksne børns livsforløb, trivsel, tilknytning til arbejdsmarked og eventuelle senfølger. Denne undersøgelse skal hjælpe til bedre redskaber til voksne for at kunne identificere børn, der bliver sexuelt krænkede, mere af-tabuisering, større offentlig bevågenhed og debat, bedre støtteforløb, når de krænkede børn er identificerede. En endelig rapport skal resultere i handlingsorienteret viden til de danske myndigheder, fagprofessionelle og befolkningen generelt. http://www.husetzornig.dk

Foreningen Grønlandske Børn, København / Esbjerg

Stiftet 1924. Gennemfører aktiviteter, der styrker grønlandske børn og unges resourcer og kompetencer med særligt fokus på sårbare børn og unge. Gennemfører projekter både i Grønland og Danmark.

50.000 kr til ’Greenlandic Youth Task Force 2016’ – Social integration af grønlandske børn og unge i Danmark.

Et formidlingsprogram, under navnet ’De Usynlige Børn’, har til formål at øge inklusionen af grønlandske børn og unge, som ofte er sårbare grundet en barsk opvækst og vilkår i det danske samfund, hvor det er svært at få plads som grønlænder. De bliver ofte overset eller misforstået og forsvinder som individer. Youth Task Force er en essentiel del af ’De Usynlige Børn’. Her skal 15 grønlandske unge klædes solidt på til at kunne fortælle deres historier og give deres mening til kende for at nuancere danskernes billede af grønlændere. Projektet involverer træning i historiefortælling, argumentation, debat, meningsdannelse og kreative kampagnemetoder. Igennem 10 temadage på lærer- og pædagogseminarer skal 2-3.000 studerende få indblik i målgruppen. Derudover gøres fagfolk, politikere og den almindelige dansker opmærksomme på målgruppen og de fordomme de bliver mødt af. Herigennem opnås et øget fokus på grønlandske børn og unges typiske udfordringer og der skabes muligheder for et ordentligt voksenliv med samme muligheder som andre danskere. http://www.fgb.dk

Home-Start Familiekontakt Aarhus

En organisation, del af Home-Start Danmark, som er en afdeling af Home-Start International, grundlagt i 1973. Opstartet i Århus i 2009. Frivillige ’Familievenner’ støtter familier med børn gennem besøg i hjemmet.

50.000 kr til aktiviteter for familier, opkvalificering af frivillige og formidling.

Målgruppen er pressede familier med børn under syv år. De kan være i midlertidig krise på grund af tvillingefødsler, fødselsdepression, være unge forældre, de kan være alene, fysisk eller psykisk syge, handicap hos barn eller forældre, ramt af skilsmisse, dødsfald, vold eller misbrugsproblemer. Evaluering viser, at Home-Start forebygger depressioner, omsorgssvigt og ensomhed og er dermed med til at give børnefamilier en sundere og tryggere hverdag. http://www.home-start.dk

BBU – Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund, Danmark / Honduras

En non-profit, kristen organisation, grundlagt 1998, som sigter efter at koordinere, styrke og udvikle børne- og ungdomsarbejde i 35 lokale børne- og ungdomsklubber, søndagsskoler, mødesteder og gospelkor med tilknytning til Baptistkirken i Danmark.

50.000 kr til Youth Community & Transition Project, børnehjemmet Emmanuel, Honduras.

Målgruppen er 200 unge fra børnehjemmet Emmanuel, 13-24 år, som ikke kommer ud i det honduranske samfund og som har dårlig eller ingen kontakt til familien. Derfor er det vanskeligt når de skal flytte fra børnehjemmet og re-integreres i samfundet, og mange ender i prostitution eller bandekriminalitet. Youth Community & Transition Project underviser de unge mens de er på børnehjemmet, i personlig dannelse og kompetenceudvikling og hjælper, i samarbejde med honduranske lærer og vejledere, med at lave målrettede handlingsplaner for fremtiden. Målet er at kapacitetsopbygge børn og unge til at tage ansvar for deres eget liv og gøre dem i stand til at være en positiv forandring for det honduranske samfund. http://www.ycpemmanuel.weebly.com / http://www.bbunews.dk

Trampolinhuset, Asyl Dialog Tanken, København

Selvorganiseret, brugerdrevet, non-profit mødested for asylansøgere og danske borgere baseret på gensidig respekt. Etableret i 2010. Formålet er at bryde asylansøgeres isolation og bibringe dem de fornødne redskaber til at forbedre deres sociale og juridiske situation samt at informere den danske offentlighed om asylansøgeres vilkår i Danmark.

40.000 kr til ’Unge Håb – Nye Venner og Færdigheder’.

Samarbejde mellem Trampolinhuset og Dansk Røde Kors. Projektets formål er at medvirke til skabelse af det bedst mulige sociale fundament hos unge uledsagede asylansøgere til brug i deres stræben efter et bedre liv gennem igangsættelse af målrettede sportsaktiviteter. 40 – 50 unge uledsagede asylansøgere får mulighed for at deltage i svømmeundervisning med socialt samvær og netværks/teambuilding- og informationsworkshops sammen med dansk ungdom. Svømmekomponenten udgør en konkret brugbar, fysisk aktivitet hvor fremskridt kan måles, og opbygger samtidig en fællesskabsfølelse blandt de deltagende, som kan bruges i opbygningen af de unge asylansøgeres første fremadrettede netværk i Danmark. Det forventes at projektet vil forbedre de unges muligheder for at imødegå de mange sociale og læringsmæssige udfordringer, som de vil møde i Danmark. http://www.trampolinehouse.dk

Børn og Unge i Sorg på Fyn, Odense

Samtalegrupper for børn og unge i sorg startede i 2006. For børn i alderen 10 – 16 år, som har mistet et nærtstående familiemedlem.

40.000 kr til samtaleforløb, supervision og telefonrådgivning.

Formålet er at støtte børn og unge til at få bearbejdet og reduceret de belastninger som sorgen kan afstedkomme. Sikre at børn og unge får god støtte til trivsel og sund udvikling. Tidlig og forebyggende indsats, så der ikke udvikles kompliceret sorg eller egentlig psykopatologiske problemer og mistrivsel fremover i livet. http://www.bornogsorgfyn.dk

Opholdsstedet Birkemosegård, Næstved

En selvejende institution med fondsstatus. Opholdssted for seks børn og unge, som er omsorgssvigtede med psyko/sociale problemer i bred forstand. Værdigrundlaget er at bibringe børnene og de unge et positivt livssyn gennem gensidig respekt og dialog, og styrke den enkeltes selvværd, selvindsigt, sociale adfærd og forståelse.

35.000 kr til ’Samvær & Samarbejde’ – en rejse til Skåne.

Da der er en aldersspredning fra 9 til 16 år er der ikke altid den store forståelse mellem børnene. Så de skal ud og rejse sammen, ud i naturen, lave bålmad, klatre, fiske, på udflugter og lære at samarbejde, have bedre samvær og empati for hinanden. http://www.opholdsstedet-birkemosegaard.dk

Foreningen Football for A New Tomorrow (FANT), København / Sierra Leone

Stiftet i 2012, over 1000 betalende medlemmer hvoraf mere end 75 deltager aktivt som frivillige i Danmark. FANT har 11 idrætsforeninger i Sierra Leone og yder løntilskud til 40 ansatte, har 150 frivillige trænere samt 8000 børn og unge, som deltager i idrætsaktiviteter i Sierra Leone.

30.000 kr til ’A New Tomorrow’ – en lysere fremtid for fem teenage prostituerede piger i Sierra Leone.

Pigerne er i alderen 14-18 år, de har levet en forfærdelig tilværelse og har ingen kontakt til forældre. De har måttet klare sig selv siden 10-års alderen og er efterfølgende endt i prostitution. Projektet skal hjælpe dem ud af prostitution samt inkludere dem i sunde fællesskaber gennem allerede etablerede idrætsforeninger. Støtten går til bolig til pigerne, løntilskud til rollemodeller, uddannelsesforløb, medicin og behandling af sygdomme. Projektet arbejder for at give disse fem piger en ny chance i livet. http://www.fant.dk

Awa Aid, Haderslev / Gambia

Siden har 1988 har Gudrun Awa Jørsing støttet Gambias eneste døveskole ’St John’s School for the Deaf’ igennem indsamling af 4 millioner kroner, som er brugt til udbygning af skolen, videreuddannelse af lærere og indkøb af materialer til skolen. Desuden har hun sendt 41 containere med skolemøbler, skolematerialer, cykler og andet. I dag er der 279 elever og 39 lærere på skolen.

30.000 kr til containerforsendelse i foråret 2015.

http://www.stjohns.dk

Mercy Ships Danmark / Madagaskar

Mercy Ships er en international hjælpeorganisation, grundlagt i Schweiz i 1978, som mobiliserer mennesker og resourcer på verdensplan og yder gratis lægehjælp til verdens fattigste, fortrinsvis i Afrika, gennem sundhedsydelser, livsforvandlende operationer og opbygning af lokale faciliteter. Der arbejdes ud fra hospitalsskibet ’M/S Africa Mercy’. Alle besætningsmedlemmer samt læger, sygeplejersker, tandlæger og lærer arbejder gratis. Besætningen tæller over 400 frivillige fra mange lande og kulturer.

28.000 kr til operation af børn med medfødte eller erhvervede invaliderrende skader.

Støtten går udelukkende til udstyr og vil komme 10-20 børn og deres familier til gode. Operationer skaber ikke blot en gevinst for børnene men er direkte livsforvandlende idet de og deres familier får helt andre fremtidsmuligheder når børnenes handicap ikke udvikler sig til at blive livstruende eller til at forårsage social udstødning. http://www.mercyships.dk

Den Folkeoplysende Forening Livsbanen, Brønshøj

Stiftet i 2011. Har indrettet musikværksteder og lydstudier i Husum, Sydhavnen, Amager og Nørrebro. Afholder feriecamps, aftenhold for unge mænd og designworkshops for piger og deres mødre. Livsbanens vision er, via kreative og fysiske aktiviteter, at give unge i udsatte byområder succesoplevelser, som giver dem troen på, at de også kan få succes på andre områder i livet.

25.000 kr til indkøb af keyboards og software.

Livsbanen har i deres studier i fire bydele tilsammen 70-80 børn og unge, som kommer fra sårbare familier. Krigstraumer, vold, misbrug og skilsmisser præger deres hverdag. Livsbanen giver dem rollemodeller, stabilitet og tryghed. De voksne møder dem i øjenhøjde omkring aktiviteter, der ligger inden for deres eget interessefelt. De udvikler sig fagligt, socialt, lærer at hjælpe hinanden og have en berrettigelse samt at begå sig i fællesskaber og i det offentlige rum. http://www.livsbanen.dk

Foreningen Børnelejren på Langeland

En velgørende, non-profit forening, som afholder gratis lejre for dårligt stillede børn. Børnelejrene bliver afholdt på foreningens bondegård, Søgård Hovedgård, som ligger i naturskønne omgivelser på sydspidsen af Langeland. Samtlige omkostninger til alle børns transport og ophold på lejren bliver finansieret af foreningen, og der opkræves ikke brugerbetaling af børnenes forældre.

20.000 kr til lejr for Miniinstitutionerne i Århus, Risskov.

35 børn fra forskellige kulturer med sociale og emotionelle vanskeligheder og forskellige typer af udviklingsforstyrrelser. De kommer fra resourcefattige familier og har traumatiske oplevelser. Opholdet på Søgård Hovedgård er ment som en opmuntring for børn, der kunne trænge til et lyspunkt i tilværelsen, og skulle gerne hjælpe dem til at få det overskud, de skal bruge for at komme videre i deres dagligdag. http://www.lejren.dk

Krisecenter Odense

Et midlertidigt bosted for voldsramte kvinder og deres børn. Der er plads til 15 kvinder med deres børn. På årsbasis modtager krisecentret ca 150 kvinder og ligeså mange børn i alderen 0 til 17 år.

20.000 kr til indkøb af iPads.

Børnene kan ikke forlade det sikrede krisecenter i den periode de er indskrevet der. Derfor er der fokus på at skabe de bedste rammer under forholdene. Mange er kommet afsted hurtigt hjemmefra og har ikke fået deres ting med. iPads er en vigtig del af børn og unges liv i dag og de lidt større børn vil kunne opretholde kontakt til deres netværk. Derudover foregår meget læring gennem iPads.

Børns Udvikling og Uddannelse i Kenya

BUUKenya, stiftet i 2014. Foreningens indsats er fokuseret på Marvel Junior Academy. Den første opgave handler om færdiggørelse af udvidelse af en skolebygning.

20.000 kr til støbning af overetage på skolebygning.

Skolen er nu en ’nursery school’ (børnehaveklasse). Når den nye skolebygning står færdig, vil undervisningstilbuddet udvides til at inkludere ’primary school’ (1. – 8. Klasse) og antallet af børn på skolen vil blive omkring 150 imod 75 nu. Der findes et velfungerende samarbejde blandt skolens lærere og lærerne udmærker sig ved at være meget engagerede i lokalsamfundet, hvor de arbejder for at sikre acceptable vilkår for de svageste og fattigste familier. http://www.buukenya.com

Mama Nalongo’s Orphanage – Bukoto, Kampala, Uganda

En ung skolelærer har taget sig af 7 forældreløse børn, 5-15 år, som blev efterladt da deres ’plejemor’, en ældre dame, døde i 2009.

18.500 kr til skolepenge, medicinalforsikring og skolematerialer.

Hjælp til at sikre børnenes uddannelse og fremtid.

Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904

Landsdækkende, upolitisk og selvejende hjælpeorganisation, som siden år 2000 har haft særligt fokus på de 13.000 anbragte børn og unge i Danmark, der bor på døgninstitution, opholdssted eller hos en plejefamilie.

15.000 kr til sommerfester for anbragte børn og deres plejefamilier.

Børnhjælpsdagen afholder fire sommerfester i 2015 og inviterer mellem 700 og 800 plejebørn samt deres plejefamilier, i alt ca 2.400 personer. Hensigten med sommerfesterne er at skabe varige netværk og venskaber mellem børn og unge i plejefamilier, at mindske følelsen af ensomhed, at give plejebarnet mulighed for at føle, at de også bidrager positivt til familien og at bidrage til en stabil og nær relation mellem plejebarn og plejefamilie ved at give dem en fælles god oplevelse. http://www.bhd.dk

Dansk Folkehjælp Rebild Afd

En forening under Dansk Folkehjælp, har afholdt sommerlejre for socialt udsatte børn i alderen 4 – 15 år siden 1957. Modtager børn fra hele landet igennem kontakt til kommunerne.

11.000 kr til sommerlejr i 2015.

Der kommer 40 – 50 børn i sommerlejren. 25 – 30 frivillige sørger for at give børnene en god og lærerrig uge hvor de laver aktiviteter med fokus på sociale egenskaber.

ADHD Foreningen, Odense

En landsdækkende, frivillig organisation, der har eksisteret i over 30 år og har til formål at skabe forståelse for og faktisk forbedring af forholdene for børn, unge og voksne med ADHD. Der findes 12 lokalforeninger, som tæller ca 7.000 medlemmer.

10.000 kr til familielejre i 2015.

Deltagerne vil fortrinsvis være enlige forsørgere med et eller flere børn med ADHD i alderen 6-12 år samt eventuelle søskende uden ADHD. Formålet med lejren er at give børn og familier en positiv ferieoplevelse, hvor selve lejren er bygget op så mennesker med ADHD kan deltage. Der ønskes at styrke netværk og at give redskaber til at tackle ADHD i hverdagen. http://www.adhd.dk

Statsfængslet Renbæk

Statsfængslets børneansvarlige står for at lave arrangementer for børn af de indsatte i fængslet. De indsatte har tilsammen ca 80 børn. Den indsattes kontakt til børn og familie under afsoning er vigtig både for børnene, den indsatte og for andre pårørende. Der laves årlige jule-, fastelavns- og påskearrangementer. Med fængslets nybyggede kirke er der opstået en mulighed for at lave andre større arrangementer for de indsattes børn.

7.500 kr til hyre af tryllekunstner.

Ved dette arrangement er det et ønske at give børnene en ekstraordinær oplevelse på deres besøg i fængslet. http://www.statsfængslet-renbæk.dk

VMOK FONDENS næste ansøgningsfrist er den 31. oktober 2016

VMOK BØRNEFOND – Bevillinger 2014

Headspace Esbjerg +

Headspace er et nyt initiativ under foreningen Det Sociale Netværk. I september 2013 er headspace åbnet i seks byer i Danmark. Det er et tilbud til om hjælp til unge, som har problemer og brug for nogen at tale med – uden forhåndsbetingelser, ventetid og på de unges præmisser. Grundideen er, at få fat i de unge så tidligt som muligt – før problemerne blliver kroniske og det store samfundsapparat skal sættes ind.

En del af de unge i målgruppen står udenfor uddannelse og arbejdsmarked. Denne gruppe får ikke fodfæste på arbejdsmarkedet gennem sædvanlige kanaler. En gruppe virksomheder i Esbjerg har fostret ideen om, at koble headspace-centret med en praktisk joblæringsmulighed i en virksomhed. Det sociale netværk har tilsluttet sig ideen: Et nyt center i Esbjerg med mulighed for at placere sårbare unge i en praktisk ”joblæringsperiode” i lokale virksomheder vil være en unik nydannelse.

Støtte til headspace Esbjerg + i en projektperiode på 2 år.

www.headspace.dk

 

 

Gekko Medieproduktioner, København

En kulturforening og et tværfagligt team med ekspertise indenfor filmproduktion, kommunikation og kulturformidling med et socialt sigte. Har eksisteret siden 1992.

Støtte til ”Døgninstitutioner i Udvikling” – undervisningsmateriale i tilknytning til en film om børn på døgninstitution. Materialet er til efteruddannelse af personale på institutioner og til pædagogseminarer.

* Klausul: støtten udbetales når/hvis ansøger finder medfinansiering.

www.gekkomedieproduktioner.dk

 

 

Danmissions Center for børnearbejdere, Tiruvanamalai Indien

Danmission er en selvstændig organisation forankret i folkekirken, der arbejder for at styrke den globale kirke, skabe fred og forståelse gennem dialog og bekæmpelse af fattigdom for mennesker i Afrika, Asien og Mellemøsten.

Støtte til Danmissions projekt, som tilbyder bedre vilkår for børnearbejdere igennem uddannelse, støtte og omsorg på rehabiliteringscentret i Tiruvanamalai. Desuden udføres opsøgende arbejde og kontakt til forældre, skoler og arbejdsgivere, fortalervirksomhed overfor myndigheder og oplysningskampagner.

www.danmission.dk

 

 

Miniklubben, Nørregades Fritidscenter, Esbjerg

En lille gruppe for børn i alderen 9-15 år, som går i specialklasse og kommer fra ressourcesvage familier, har ’adopteret’ en ’Bedstemor’ fra Strandby Plejehjem. Hermed får børnene en relation til et ældre menneske og lærer om medborgerskab og at kunne tage ansvar.

Støtte til en tre-dages koloni med Miniklubbens børn og deres bedstemor i København.

 

Hanstholm Asylcenters Venner

Hanstholm Asylcenter, åbnet i 2009, huser ca 320 aylansøgere fra knap 20 forskellige lande i alderen 0 til 70 år. Hanstholm Asylcenters Venner blev stiftet i 2011 af en gruppe lokale borgere. Foreningen har til formål at tage initiativ til aktiviteter til gavn for for beboerne på Hanstholm Asylcenter.

Støtte til medlemskab i en surfklub i Klitmøller for børn og og unge fra asylcentret, så de kan lære at surfe og blive integreret i et miljø, som er vant til at håndtere mange nationaliteter.

* Klausul: støtten udbetales når/hvis ansøger finder medfinansiering.

www.facebook.com/HavHanstholmAsylcenterVenner

 

 

Aabenraa Krisecenter

En privat, selvejende forening, som har til formål at hjælpe kvinder og deres børn, der har været udsat for fysisk og psykisk vold.

Støtte til ”Startpakker” til kvinder med børn, der flytter fra krisecenteret til egen, ny bolig for at starte en ny tilværelse uden vold.

www.aabenraakrisecenter.dk

 

 

Cirkus og Teatergruppen Fugl Føniks, Esbjerg

Har eksisteret i tre et halvt år og har til huse i en nedlagt købmandsforretning. Har fem aktive grupper.

Støtte til ”Økonomibuffer” til at gøre børn af svage familier kontingentfrie og til at tage børn af mindrebemidlede familier med på ture, træf og lign.

www.fuglføniks.dk

 

 

Huset Zornig, København

Stiftet i 2013. Specialiserer sig indenfor området for socialt udsatte. Gennem en blanding af livseksperter og professionelle fagfolk udvikles viden og metoder, der hjælper socialt udsatte mennesker og familier til at forløse deres potentiale i et produktivt dagligdags- og arbjedsliv.

Støtte til en kvalitativ undersøgelse af mennesker, der er blevet seksuelt krænkede som børn, for at afdække positive og negative forløb med henblik på at skabe en viden, der muliggør en styrket indsats over for seksuelt krænkede børn fremover.

* Klausul: støtten udbetales når/hvis ansøger finder medfinansiering.

www.husetzornig.dk

 

 

Støtteforeningen for Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter, Esbjerg

Støtte til 2 stk iPads, puslebord og legeplads samt billetter til Esbjerg svømmestadion.

 

 

 

Den Folkeoplysende Forening Livsbanen, Brønshøj

Stiftet i 2011. Har indrettet musikværksteder og lydstudier i Husum, Sydhavnen og på Amager. Står desuden for feriecamps i alle skoleferier, fodbold for unge mænd og designworkshops for piger og deres mødre.

Visionen er: via kreative og fysiske aktiviteter, at give unge i udsatte byområder oplevede succeser, som giver dem troen på, at de også kan få succes på andre områder i livet… at skabe et attraktivt fagligt og socialt fælleskab… at alle involverede har en berettigelse og er en del af fælleskabet.

Støtte til forplejning i dagligdagen og ved events; transport og entrébilletter på ture/ekskursioner; lommepenge til rollemodeller.

www.livsbanen.dk

 

 

Foreningen International Kontakt, Odense

Stiftet i 1982, samarbejder med civilsamfundsgrupper og NGO’er i Vestafrika om at skabe de bedst mulige betingelser for mennesker og miljø.

Støtte til en ovn til en skolekantine i Pah, Mali, hvor over 150 børn dagligt får mad.

www.iknet.dk

 

 

Trampolinhuset, Asyl Dialog Tanken, København NV

Etableret i 2010 med et mål om at skabe et meningsfuldt mødested for asylansøgere og danske borgere baseret på gensidig respekt, nærdemokrati, vidensudveksling og opbygning af venskaber og netværk.

Støtte til ”Unge håb – Nye minder”, videreudvikling af en klub for unge asylansøgere fra asylcentrene, som har et stort behov for at have deres eget frirum.

www.trampolinehouse.dk

 

 

Samtalegrupper for unge, Odense

Har eksisteret i 14 år og er en selvejende institution, som lejer lokaler i Ungdomshuset i Odense. Modtog Børnesagsprisen 2007 for nytænkning og godt socialpædagogisk initiativ.  Har ca 20 frivillige, uddannede eller studerende til socialrådgiver, lærer, pædagog, psykolog ergo/fysioterapeut m.m.

Støtte til supervision af frivillige.

www.samtalegrupper-odense.dk

 

 

BROEN, Esbjerg

Oprettet i 2013, en frivillig forening, som hjælper børn og unge til at have en aktiv tilværelse i lokale fritidstilbud igennem økonomisk støtte til kontingent og udstyr. Broens fokus er på udsatte børn og unge i alderen 6-17 år, hvor familien ikke har økonomiske ressourcertil, at børnene kan deltage i fritidsaktiviteter.

Støtte til dækning af udstyr, kontingenter, stævneafgifter og transport.

www.broen-danmark.dk

 

 

DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur, København

Har siden 1982 arbejdet for en verden uden tortur og organiseret vold; er en selvejende, uafhængig menneskerettighedsorganisation og nationalt specialecenter for behandling af svært traumatiserede flygtninge i Danmark. Udmærker sig ved at have rehabilitering, forskning og internationalt udviklingsarbejde under ét tag. DIGNITY er repræsenteret i over 20 lande.

Støtte til et tre-årigt projekt, som tilbyder direkte behandling til voldsramte og omsorgssvigtede børn af torturofre.

www.dignityinstitute.dk

 

 

Awa Aid, Haderslev

Gudrun Awa Jørsing har siden 1988 hjulpet Gambias eneste døveskole, ’St John’s School for the Deaf’ og har indtil nu skaffet over 3 ¾ million dkr til skolen. Har siden 2000 sendt 39 containere til skolen i samarbejde med medlemmer af Lions klubber på Djursland.

Støtte til at sende container med skolemøbler til døveskolen.

www.stjohns.dk

 

 

Værestederne Amarngivat, Tasiilaq, Østgrønland

Østgrønland er et socialt hårdt belastet område. Amarngivat startede som et nødherberg i en lejlighed i Tasiilaq i maj 1991. Efterfølgende er projektet blevet udviklet til en selvstændig institution med mange funktioner. Formålet er at drive et værested for alle børn i alderen 5-14 år, at skabe trygge rammer og styrke børnenes udviklingsmuligheder, bedre deres livskvalitet og dermed styrke deres selvtillid og selvværd.

Støtte til sommerrejse for børn med specielle behov og tung livsbagage; to uger i Østrig og én uge på Island.

www.amarngivat.gl

 

 

Mama Nalongo’s Orphanage, Kampala, Uganda

En skolelærer begyndte i 2009 at hjælpe fem børn i et børnehjem, som var efterladt af en afdød, gammel dame. I 2012 kom yderligere 2 børn til børnehjemmet.

Støtte til at betale skolepenge, medicinudgifter og skolematerialer til syv børn.

 

 

Børn, Unge & Sorg – Rådgivnings og Forskningscenter, København

Har eksisteret siden 2000; en humanitær specialist organisation med en mission om at bidrage til et godt liv for børn og unge på trods af alvorlig fysisk sygdom eller død blandt forældre eller søskende.

Støtte til terapeutiske behandlingsforløb til børn og unge med kompliceret sorg hvis mor, far eller søskende er alvorligt syge eller døde.

www.bornungesorg.dk

 

 

Danish Doc Production Aps, Birkerød

Et filmproduktionsselskab, startet i 2003, der har til formål at udvikle, finansiere og producere dokumentarfilm. Emnerne findes inden for sociale, humanistiske og antropologiske områder.

Støtte til delvis finansiering af efterarbejde på filmmateriale samt distribution af filmen ”Sårbare Sjæle”, en dokumentarfilm med portrætter af unge, som lever med medfødte alkoholskader. Filmen skal blandt andet bruges til TV-visning i Danmark og Grønland.

www.danishdoc.dk

 

 

Mentornetværk i Esbjerg og Varde

En frivillig forening, der matcher invandrer/flygtninge med frivillige mentorer, som er aktive på arbejdsmarkedet eller som på anden vis er solidt forankret i det danske samfund. Foreningens formål er at skabe gode muligheder for integration, inklusion og kulturel mangfoldighed i Esbjerg, Fanø og Varde kommuner.

Støtte til videreudvikling af to lokale rollemodellerkorps: unge-rollemodellerkorps og forældre-rollemodellerkorps, som har til formål at få flere unge i uddannelse.

www.mentoresbjerg.dk

 

 

Mica Aps, Gentofte

Har igennem de sidste 10 år specialiseret sig i undervisnings- og kommunikationsopgaver med social kerne og med børn og unge som primær målgruppe. Selskabet har samarbejdet med en lang række ministerier, organisationer og fonde om udvikling af film- og undervisningsmaterialer til brug for social forståelse specielt i danske skoler.

Støtte til ”Træneren – Sig fra!”, et gratis landsdækkende undervisnings- og forebyggelsesprojekt, der sætter fokus på det tabubelagte emne: seksuelle overgreb mod børn og unge begået af tillidspersoner.

* Klausul: støtten udbetales når/hvis ansøger finder medfinansiering.

www.micaaps.dk

 

 

 

 

Verena Merz & Otto Kjærgaards Børnefond – Bevillinger 2013

Aibidji Humanitarian co-operation for people in East Europe

Organisationen er oprettet i 2000 og yder hjælp til børn på børnehjem i Armenien. Har desuden indkøbt ’Regnbuehuset’, et hus til 10-12 armenske piger, som ikke længere kan bo på børnehjem.

Støtte til uddannelseshjælp: studiematerialer, bøger, computere og beklædning til pigerne, som bor i ’Regnbuehuset’.

www.aibidji.dk

Danners Krisecenter, København

En privat organisation, der arbejder for at stoppe vold mod kvinder og børn, nedbryder myter med fakta og forebygger, at volden finder sted. Hjælper kvinder og børn til en mere sikker tilværelse uden vold.

Støtte til aktiviteter, herunder transport, entrébilletter, forplejning, for børn i alderen 0-18, under deres ophold på Danners Krisecenter.

www.danner.dk

Dream Factory Zambia

En NGO hvis vision er at højne levestandarden for det zambiske folk. Dream Factory står for et kristent, holistisk og frihedsorienteret fokus, der skaber fundament for folks fremtidsdrømme, ved at udruste dem til at være kreative, visionære og ansvarlige.

Støtte til projektet ’Adopt a club’. Projektets formål er, at skabe et stærkt fundament for udsatte unges udvikllingsmuligheder, skabe et struktureret klubmiljø, samt at uddanne lokale trænere/ledere og opnå nye medlemmer. Støtte til trænerkursus, indkøb af fodboldudstyr, transport og administration.

www.dreamfactory.org

Trivselshuset, Viby

Et beboerhus for børn, unge og voksne i det udsatte boligområde Bispehaven.

Støtte til ’Bjørnebandelejr’, et ferietilbud til 40 børn i alderen 5-15 år, herunder leje af bolig, transport og aktiviteter.

www.bispehaven.dk

Familieambulatoriet Region Syddanmark

Et tværfagligt tilbud i svangreomsorgen til sårbare og udsatte gravide, som selv eller hvis partner har et forbrug af vanedannende medicin, alkohol og/eller rusmidler. Efter barnets fødsel følges det til skolealderen med børnelægeundersøgelser og børnepsykologiske test. Oprettet for satspuljemidler, 2012. Satelitter i Odense, Kolding, Sønderborg og Esbjerg.

Støtte til indkøb af prævention (det er af afgørende betydning for ro i familien, at moderen ikke bliver for tidligt eller uønsket gravid), samt støtte til transport og forplejning til børn og omsorgspersoner ved opfølgende undersøgelser og børnepsykologiske tests på sygehus.

Børnenes Rejsebureau, Brøndby Strand

Frivillig forening, som arrangerer fire dagsturer årligt og en koloni i skolernes sommerferie. En mulighed for ferie, oplevelser og netværksdannelse, som familierne ellers ikke vil have mulighed for.

Støtte til sommerkoloni for socialt og økonomisk udsatte børnefamilier i Brøndby Strand.

Dansk Blindesamfund

Foreningen har eksisteret siden 1911 og er opbygget og ledet af personer, der er blinde eller stærkt svagtsynede. Foreningens formål er, at sikre blinde og stærkt svagtsynede personers interesser og dermed skabe ligestilling med andre grupper i samfundet.

Støtte til ’Aktiv Familieferie’, herunder udgifter til aktiviteter, for børnefamilier med synshandicappede forældre, som giver børn og deres forældre mulighed for at holde ferie sammen uden at tage hensyn til synshandicappet.

www.blind.dk

Orøstrand Skole- og Behandlingshjem

En døgninstitution for børn og unge i alderen 6–23 år, som har været udsat for omsorgssvigt og i en stor del af deres børneliv har behov for at bo udenfor hjemmet. Institutionen har eksisteret siden 1901.

Støtte til indkøb af lædersymaskine til egen produktion af rollespilsrekvisitter.

www.oroestrand.dk

Huset Zornig

Stiftet i januar 2013 af tidligere formand for Børnerådet, Lisbeth Zornig Andersen. Huset Zornig udvikler viden og metoder, der hjælper udsatte mennesker til at forløse deres potentiale i et produktivt arbejdsliv.

Støtte til trivselsundersøgelse af forældre med børn anbragt udenfor hjemmet –  en kvalitativ undersøgelse, som har til formål at skabe et billede af, hvordan familierne trives i almindelighed, og hvilke indsatser der fra de sociale myndigheder har været gjort og gøres med henblik på at forbedre forholdene i hjemmene, såfremt anbringelsen af børnene har at gøre med belastende forhold her.

www.husetzornig.dk

Børns Voksenvenner, Esbjerg

En lokal forening under Børns Voksen Venner – et landsdækkende netværk af frivillige voksne med tid og overskud til at engagere sig i børn, der kun har en spinkel kontakt til voksne.

Støtte til ansættelse af en 30-timers medarbejder, der skal skabe venskaber mellem nydanske børn med et spinkelt voksennetværk og resourcestærke, danske voksenvenner.

Klausul: støtten udbetales når/hvis ansøger har fundet medfinansiering.

www.voksenven.dk

Amarngivat, Tasiilaq, Østgrønland

Østgrønland er et socialt hårdt belastet område. Amarngivat startede som et nødherberg i en lejlighed i Tasiilaq i maj 1991. Efterfølgende er projektet blevet udviklet til en selvsændig institution med mange funktioner. Formålet er at drive et værested for alle børn i alderen 5-14 år, at skabe trygge rammer og styrke børnenes udviklingsmuligheder, bedre deres livskvalitet og dermed styrke deres selvtillid og selvværd.

Støtte til transportudgifter i forbindelse med en sommertur til Danmark for ni børn i alderen 10-13 år, så de får et pusterum fra deres store problemer hjemme i familierne og får gode oplevelser, som kan bringe dem glæde.

www.amarngivat.gl