VMOK FONDENS UDDELINGER 2015

I 2015 modtog Verena Merz & Otto Kjærgaards Børnefond 49 ansøgninger. Fondens bestyrelse formåede at imødekomme 20 af ansøgningerne med hel eller delvis støtte til de ansøgte projekter, et totalbeløb på 750.000 kr. Det er med stolthed at VMOK Fondens bestyrelse hermed præsenterer de udvalgte ansøgere og projekter:

FISKEN – Værested og Fritidsjobformidling, København

Grundlagt i 1984, ikke-kommunal, baseret på frivillig arbejdskraft. For børn og unge, 13–19 år, som får mulighed for at deltage gratis i idræts- og kulturelle tilbud. FISKEN søger at bygge bro mellem de unge og samfundet, der lægges stor vægt på lektiehjælp og i særdeleshed fritidsjobformidling.

200.000 kr til FISKENS Fritidsjobbere. Joblæring, brobygning og inklusion på Vesterbro.

Joblæring for 13-15 årige som står i udsatte positioner, en ungdomsgruppe som er overset i Københavns kommunes ungdoms- og beskæftigelsesindsats. Opsøgende netværksarbejde, jobforberedende forløb, sparring med de unge, oplæg og undervisning i fritidsjob på Københavnske skoler. Tilskud til refusion af løn. Materialer og foldere, artikler og dokumentation. http://www.fisken.org / http://www.fritidsjobformidlingen.dk

Huset Zornig, Rødovre

Stiftet 2013. Specialisere sig indenfor området for socialt udsatte. Livseksperter og professionelle udvikler i samarbejde viden og metoder, der hjælper mennesker og familier til at forløse deres potentiale. Nytænkning indenfor socialpolitik, rådgivning for myndigheder, institutioner og virksomheder. Udbyder kurser og foredrag.

50.000 kr til Projekt Krænkede Børn II – De Uopdagede Børn.

En opfølgning på Projekt Krænkede Børn I, støttet af VMOK Fonden (2014), hvor man foretog en kvalitativ undersøgelse af mennesker, der er blevet sexuelt krænkede som børn og som har været i kontakt med myndighederne. En rapport skal formulere en række anbefalinger, som skal styrke mulighederne for at hjælpe børn, som har været udsat for sexuelle krænkelser.

I forbindelse med ovennævnte projekt fandt man frem til, at der var mange uopdagede tilfælde, hvor det krænkede barn ikke har været i dialog med myndighederne og ikke har modtaget hjælp. En ny række interviews skal kortlægge forløb af krænkelser, årsag til at barnet ikke fortalte det til voksne, og de nu voksne børns livsforløb, trivsel, tilknytning til arbejdsmarked og eventuelle senfølger. Denne undersøgelse skal hjælpe til bedre redskaber til voksne for at kunne identificere børn, der bliver sexuelt krænkede, mere af-tabuisering, større offentlig bevågenhed og debat, bedre støtteforløb, når de krænkede børn er identificerede. En endelig rapport skal resultere i handlingsorienteret viden til de danske myndigheder, fagprofessionelle og befolkningen generelt. http://www.husetzornig.dk

Foreningen Grønlandske Børn, København / Esbjerg

Stiftet 1924. Gennemfører aktiviteter, der styrker grønlandske børn og unges resourcer og kompetencer med særligt fokus på sårbare børn og unge. Gennemfører projekter både i Grønland og Danmark.

50.000 kr til ’Greenlandic Youth Task Force 2016’ – Social integration af grønlandske børn og unge i Danmark.

Et formidlingsprogram, under navnet ’De Usynlige Børn’, har til formål at øge inklusionen af grønlandske børn og unge, som ofte er sårbare grundet en barsk opvækst og vilkår i det danske samfund, hvor det er svært at få plads som grønlænder. De bliver ofte overset eller misforstået og forsvinder som individer. Youth Task Force er en essentiel del af ’De Usynlige Børn’. Her skal 15 grønlandske unge klædes solidt på til at kunne fortælle deres historier og give deres mening til kende for at nuancere danskernes billede af grønlændere. Projektet involverer træning i historiefortælling, argumentation, debat, meningsdannelse og kreative kampagnemetoder. Igennem 10 temadage på lærer- og pædagogseminarer skal 2-3.000 studerende få indblik i målgruppen. Derudover gøres fagfolk, politikere og den almindelige dansker opmærksomme på målgruppen og de fordomme de bliver mødt af. Herigennem opnås et øget fokus på grønlandske børn og unges typiske udfordringer og der skabes muligheder for et ordentligt voksenliv med samme muligheder som andre danskere. http://www.fgb.dk

Home-Start Familiekontakt Aarhus

En organisation, del af Home-Start Danmark, som er en afdeling af Home-Start International, grundlagt i 1973. Opstartet i Århus i 2009. Frivillige ’Familievenner’ støtter familier med børn gennem besøg i hjemmet.

50.000 kr til aktiviteter for familier, opkvalificering af frivillige og formidling.

Målgruppen er pressede familier med børn under syv år. De kan være i midlertidig krise på grund af tvillingefødsler, fødselsdepression, være unge forældre, de kan være alene, fysisk eller psykisk syge, handicap hos barn eller forældre, ramt af skilsmisse, dødsfald, vold eller misbrugsproblemer. Evaluering viser, at Home-Start forebygger depressioner, omsorgssvigt og ensomhed og er dermed med til at give børnefamilier en sundere og tryggere hverdag. http://www.home-start.dk

BBU – Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund, Danmark / Honduras

En non-profit, kristen organisation, grundlagt 1998, som sigter efter at koordinere, styrke og udvikle børne- og ungdomsarbejde i 35 lokale børne- og ungdomsklubber, søndagsskoler, mødesteder og gospelkor med tilknytning til Baptistkirken i Danmark.

50.000 kr til Youth Community & Transition Project, børnehjemmet Emmanuel, Honduras.

Målgruppen er 200 unge fra børnehjemmet Emmanuel, 13-24 år, som ikke kommer ud i det honduranske samfund og som har dårlig eller ingen kontakt til familien. Derfor er det vanskeligt når de skal flytte fra børnehjemmet og re-integreres i samfundet, og mange ender i prostitution eller bandekriminalitet. Youth Community & Transition Project underviser de unge mens de er på børnehjemmet, i personlig dannelse og kompetenceudvikling og hjælper, i samarbejde med honduranske lærer og vejledere, med at lave målrettede handlingsplaner for fremtiden. Målet er at kapacitetsopbygge børn og unge til at tage ansvar for deres eget liv og gøre dem i stand til at være en positiv forandring for det honduranske samfund. http://www.ycpemmanuel.weebly.com / http://www.bbunews.dk

Trampolinhuset, Asyl Dialog Tanken, København

Selvorganiseret, brugerdrevet, non-profit mødested for asylansøgere og danske borgere baseret på gensidig respekt. Etableret i 2010. Formålet er at bryde asylansøgeres isolation og bibringe dem de fornødne redskaber til at forbedre deres sociale og juridiske situation samt at informere den danske offentlighed om asylansøgeres vilkår i Danmark.

40.000 kr til ’Unge Håb – Nye Venner og Færdigheder’.

Samarbejde mellem Trampolinhuset og Dansk Røde Kors. Projektets formål er at medvirke til skabelse af det bedst mulige sociale fundament hos unge uledsagede asylansøgere til brug i deres stræben efter et bedre liv gennem igangsættelse af målrettede sportsaktiviteter. 40 – 50 unge uledsagede asylansøgere får mulighed for at deltage i svømmeundervisning med socialt samvær og netværks/teambuilding- og informationsworkshops sammen med dansk ungdom. Svømmekomponenten udgør en konkret brugbar, fysisk aktivitet hvor fremskridt kan måles, og opbygger samtidig en fællesskabsfølelse blandt de deltagende, som kan bruges i opbygningen af de unge asylansøgeres første fremadrettede netværk i Danmark. Det forventes at projektet vil forbedre de unges muligheder for at imødegå de mange sociale og læringsmæssige udfordringer, som de vil møde i Danmark. http://www.trampolinehouse.dk

Børn og Unge i Sorg på Fyn, Odense

Samtalegrupper for børn og unge i sorg startede i 2006. For børn i alderen 10 – 16 år, som har mistet et nærtstående familiemedlem.

40.000 kr til samtaleforløb, supervision og telefonrådgivning.

Formålet er at støtte børn og unge til at få bearbejdet og reduceret de belastninger som sorgen kan afstedkomme. Sikre at børn og unge får god støtte til trivsel og sund udvikling. Tidlig og forebyggende indsats, så der ikke udvikles kompliceret sorg eller egentlig psykopatologiske problemer og mistrivsel fremover i livet. http://www.bornogsorgfyn.dk

Opholdsstedet Birkemosegård, Næstved

En selvejende institution med fondsstatus. Opholdssted for seks børn og unge, som er omsorgssvigtede med psyko/sociale problemer i bred forstand. Værdigrundlaget er at bibringe børnene og de unge et positivt livssyn gennem gensidig respekt og dialog, og styrke den enkeltes selvværd, selvindsigt, sociale adfærd og forståelse.

35.000 kr til ’Samvær & Samarbejde’ – en rejse til Skåne.

Da der er en aldersspredning fra 9 til 16 år er der ikke altid den store forståelse mellem børnene. Så de skal ud og rejse sammen, ud i naturen, lave bålmad, klatre, fiske, på udflugter og lære at samarbejde, have bedre samvær og empati for hinanden. http://www.opholdsstedet-birkemosegaard.dk

Foreningen Football for A New Tomorrow (FANT), København / Sierra Leone

Stiftet i 2012, over 1000 betalende medlemmer hvoraf mere end 75 deltager aktivt som frivillige i Danmark. FANT har 11 idrætsforeninger i Sierra Leone og yder løntilskud til 40 ansatte, har 150 frivillige trænere samt 8000 børn og unge, som deltager i idrætsaktiviteter i Sierra Leone.

30.000 kr til ’A New Tomorrow’ – en lysere fremtid for fem teenage prostituerede piger i Sierra Leone.

Pigerne er i alderen 14-18 år, de har levet en forfærdelig tilværelse og har ingen kontakt til forældre. De har måttet klare sig selv siden 10-års alderen og er efterfølgende endt i prostitution. Projektet skal hjælpe dem ud af prostitution samt inkludere dem i sunde fællesskaber gennem allerede etablerede idrætsforeninger. Støtten går til bolig til pigerne, løntilskud til rollemodeller, uddannelsesforløb, medicin og behandling af sygdomme. Projektet arbejder for at give disse fem piger en ny chance i livet. http://www.fant.dk

Awa Aid, Haderslev / Gambia

Siden har 1988 har Gudrun Awa Jørsing støttet Gambias eneste døveskole ’St John’s School for the Deaf’ igennem indsamling af 4 millioner kroner, som er brugt til udbygning af skolen, videreuddannelse af lærere og indkøb af materialer til skolen. Desuden har hun sendt 41 containere med skolemøbler, skolematerialer, cykler og andet. I dag er der 279 elever og 39 lærere på skolen.

30.000 kr til containerforsendelse i foråret 2015.

http://www.stjohns.dk

Mercy Ships Danmark / Madagaskar

Mercy Ships er en international hjælpeorganisation, grundlagt i Schweiz i 1978, som mobiliserer mennesker og resourcer på verdensplan og yder gratis lægehjælp til verdens fattigste, fortrinsvis i Afrika, gennem sundhedsydelser, livsforvandlende operationer og opbygning af lokale faciliteter. Der arbejdes ud fra hospitalsskibet ’M/S Africa Mercy’. Alle besætningsmedlemmer samt læger, sygeplejersker, tandlæger og lærer arbejder gratis. Besætningen tæller over 400 frivillige fra mange lande og kulturer.

28.000 kr til operation af børn med medfødte eller erhvervede invaliderrende skader.

Støtten går udelukkende til udstyr og vil komme 10-20 børn og deres familier til gode. Operationer skaber ikke blot en gevinst for børnene men er direkte livsforvandlende idet de og deres familier får helt andre fremtidsmuligheder når børnenes handicap ikke udvikler sig til at blive livstruende eller til at forårsage social udstødning. http://www.mercyships.dk

Den Folkeoplysende Forening Livsbanen, Brønshøj

Stiftet i 2011. Har indrettet musikværksteder og lydstudier i Husum, Sydhavnen, Amager og Nørrebro. Afholder feriecamps, aftenhold for unge mænd og designworkshops for piger og deres mødre. Livsbanens vision er, via kreative og fysiske aktiviteter, at give unge i udsatte byområder succesoplevelser, som giver dem troen på, at de også kan få succes på andre områder i livet.

25.000 kr til indkøb af keyboards og software.

Livsbanen har i deres studier i fire bydele tilsammen 70-80 børn og unge, som kommer fra sårbare familier. Krigstraumer, vold, misbrug og skilsmisser præger deres hverdag. Livsbanen giver dem rollemodeller, stabilitet og tryghed. De voksne møder dem i øjenhøjde omkring aktiviteter, der ligger inden for deres eget interessefelt. De udvikler sig fagligt, socialt, lærer at hjælpe hinanden og have en berrettigelse samt at begå sig i fællesskaber og i det offentlige rum. http://www.livsbanen.dk

Foreningen Børnelejren på Langeland

En velgørende, non-profit forening, som afholder gratis lejre for dårligt stillede børn. Børnelejrene bliver afholdt på foreningens bondegård, Søgård Hovedgård, som ligger i naturskønne omgivelser på sydspidsen af Langeland. Samtlige omkostninger til alle børns transport og ophold på lejren bliver finansieret af foreningen, og der opkræves ikke brugerbetaling af børnenes forældre.

20.000 kr til lejr for Miniinstitutionerne i Århus, Risskov.

35 børn fra forskellige kulturer med sociale og emotionelle vanskeligheder og forskellige typer af udviklingsforstyrrelser. De kommer fra resourcefattige familier og har traumatiske oplevelser. Opholdet på Søgård Hovedgård er ment som en opmuntring for børn, der kunne trænge til et lyspunkt i tilværelsen, og skulle gerne hjælpe dem til at få det overskud, de skal bruge for at komme videre i deres dagligdag. http://www.lejren.dk

Krisecenter Odense

Et midlertidigt bosted for voldsramte kvinder og deres børn. Der er plads til 15 kvinder med deres børn. På årsbasis modtager krisecentret ca 150 kvinder og ligeså mange børn i alderen 0 til 17 år.

20.000 kr til indkøb af iPads.

Børnene kan ikke forlade det sikrede krisecenter i den periode de er indskrevet der. Derfor er der fokus på at skabe de bedste rammer under forholdene. Mange er kommet afsted hurtigt hjemmefra og har ikke fået deres ting med. iPads er en vigtig del af børn og unges liv i dag og de lidt større børn vil kunne opretholde kontakt til deres netværk. Derudover foregår meget læring gennem iPads.

Børns Udvikling og Uddannelse i Kenya

BUUKenya, stiftet i 2014. Foreningens indsats er fokuseret på Marvel Junior Academy. Den første opgave handler om færdiggørelse af udvidelse af en skolebygning.

20.000 kr til støbning af overetage på skolebygning.

Skolen er nu en ’nursery school’ (børnehaveklasse). Når den nye skolebygning står færdig, vil undervisningstilbuddet udvides til at inkludere ’primary school’ (1. – 8. Klasse) og antallet af børn på skolen vil blive omkring 150 imod 75 nu. Der findes et velfungerende samarbejde blandt skolens lærere og lærerne udmærker sig ved at være meget engagerede i lokalsamfundet, hvor de arbejder for at sikre acceptable vilkår for de svageste og fattigste familier. http://www.buukenya.com

Mama Nalongo’s Orphanage – Bukoto, Kampala, Uganda

En ung skolelærer har taget sig af 7 forældreløse børn, 5-15 år, som blev efterladt da deres ’plejemor’, en ældre dame, døde i 2009.

18.500 kr til skolepenge, medicinalforsikring og skolematerialer.

Hjælp til at sikre børnenes uddannelse og fremtid.

Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904

Landsdækkende, upolitisk og selvejende hjælpeorganisation, som siden år 2000 har haft særligt fokus på de 13.000 anbragte børn og unge i Danmark, der bor på døgninstitution, opholdssted eller hos en plejefamilie.

15.000 kr til sommerfester for anbragte børn og deres plejefamilier.

Børnhjælpsdagen afholder fire sommerfester i 2015 og inviterer mellem 700 og 800 plejebørn samt deres plejefamilier, i alt ca 2.400 personer. Hensigten med sommerfesterne er at skabe varige netværk og venskaber mellem børn og unge i plejefamilier, at mindske følelsen af ensomhed, at give plejebarnet mulighed for at føle, at de også bidrager positivt til familien og at bidrage til en stabil og nær relation mellem plejebarn og plejefamilie ved at give dem en fælles god oplevelse. http://www.bhd.dk

Dansk Folkehjælp Rebild Afd

En forening under Dansk Folkehjælp, har afholdt sommerlejre for socialt udsatte børn i alderen 4 – 15 år siden 1957. Modtager børn fra hele landet igennem kontakt til kommunerne.

11.000 kr til sommerlejr i 2015.

Der kommer 40 – 50 børn i sommerlejren. 25 – 30 frivillige sørger for at give børnene en god og lærerrig uge hvor de laver aktiviteter med fokus på sociale egenskaber.

ADHD Foreningen, Odense

En landsdækkende, frivillig organisation, der har eksisteret i over 30 år og har til formål at skabe forståelse for og faktisk forbedring af forholdene for børn, unge og voksne med ADHD. Der findes 12 lokalforeninger, som tæller ca 7.000 medlemmer.

10.000 kr til familielejre i 2015.

Deltagerne vil fortrinsvis være enlige forsørgere med et eller flere børn med ADHD i alderen 6-12 år samt eventuelle søskende uden ADHD. Formålet med lejren er at give børn og familier en positiv ferieoplevelse, hvor selve lejren er bygget op så mennesker med ADHD kan deltage. Der ønskes at styrke netværk og at give redskaber til at tackle ADHD i hverdagen. http://www.adhd.dk

Statsfængslet Renbæk

Statsfængslets børneansvarlige står for at lave arrangementer for børn af de indsatte i fængslet. De indsatte har tilsammen ca 80 børn. Den indsattes kontakt til børn og familie under afsoning er vigtig både for børnene, den indsatte og for andre pårørende. Der laves årlige jule-, fastelavns- og påskearrangementer. Med fængslets nybyggede kirke er der opstået en mulighed for at lave andre større arrangementer for de indsattes børn.

7.500 kr til hyre af tryllekunstner.

Ved dette arrangement er det et ønske at give børnene en ekstraordinær oplevelse på deres besøg i fængslet. http://www.statsfængslet-renbæk.dk

VMOK FONDENS næste ansøgningsfrist er den 31. oktober 2016