VMOK BØRNEFONDS UDDELINGER 2016

Fonden modtog i alt 39 ansøgninger til den årlige uddelingsrunde, og formåede at imødekomme 20 af de ansøgte projekter med hel eller delvis støtte – et sammenlagt beløb på 706.775 kr.

Det er med stolthed og glæde at VMOK Børnefonds bestyrelse kan præsentere dette års udvalgte ansøgere og projekter:

 

Bieringhus Efterskole, Esbjerg

En uafhængig selvejende undervisningsinstitution, oprettet i 1989. Skolens formål søges nået ved på bedst mulig måde at tilstræbe: at de praktiske og boglige fag sidestilles, at styrke elevernes forståelse for sammenhængen mellem frihed og ansvar, at det kristne livs- og menneskesyn præger skolens hverdag i alle sammenhænge. Skolen er for unge på 8., 9. og 10. klassetrin med plads til 65 elever.

50.000 kr. Støtte til tilskud, der tildeles elever med dårligt bemidlede forældre.

For elever der ikke, uden tilskud, ville have mulighed for et efterskoleophold.

www.bieringhus.dk

 

Foreningen Baglandet Vejle

Har eksisteret siden 2011. Et mødested og rådgivningstilbud til unge, som er eller har været anbragt uden for hjemmet. Baglandet har fokus på at give støtte i den sårbare tid efter anbringelse og, at afhjælpe problemer med ensomhed, manglende netværk, manglende uddannelse, psykiske problemer, vanskeligheder med det offentlige samt udfordringer i hverdagslivet.

33.000 kr. Delvis støtte til sommerlejr.

For de unge, der ikke har familier eller børn og, som kun i begrænset omfang kommer på ferier og udflugter. Forventet deltager antal er ca. 30 unge i aldersgruppen fra 18-30 år.

www.baglandet.net/vejle.aspx

Danmission

Danmission er en selvstændig organisation forankret i folkekirken, den ældste og største missionsorganisation, med en historie, der går tilbage til 1821. Har 55 ansatte, flere end 8000 engagerede over hele landet samt en årlig omsætning på ca. 72 mio. kr. Arbejdet støttes af staten, men drives hovedsageligt for privat indsamlede midler og overskud fra Danmissions genbrugsbutikker.

100.000 kr. Delvis støtte til styrkelse af syriske børns mentale sundhed.

Den primære målgruppe er 675 udsatte børn i alderen 8 – 13 år i områderne Deir Attieh, Damaskus og Saddad. De kommer fra fattige familier – primært internt fordrevne børn. Den anden målgruppe er 10 unge frivillige fra lokalsamfundene, som vil modtage undervisning i børns livsfærdigheder og i psykosocial støtte. De unge frivillige vil herefter undervise syriske børn i livsfærdigheder i de lokale centre. Projektet rækker ud over nødhjælp og fokuserer på de krigstraumer, der påføres syriske børn. De har oplevet krigens rædsler på tæt hold, men har ikke værktøjerne til at bearbejde de frygtelige hændelser, de har været vidne til samt den stress, usikkerhed og frygt, som de føler. Børnene har brug for psykosocial støtte og livsfærdigheder til at imødese en tilværelse efter krigen, hvor de med helbred og psyke intakt vil udgøre en vigtig gruppe af tilbageblevne syriske borgere, som skal genopbygge en ødelagt nation.

www.danmission.dk

Træfpunkt Sædding, Esbjerg

En frivilligforening, der, siden starten i 2015, har rundet 400 brugere og registreret 2.600 deltagere i foreningens forskellige aktiviteter. Foreningen bygger videre på frivilligaktiviteter opstået i det kommunale sundheds- og trivselsprojekt ”Sædding og Ådalen på toppen”, og arrangerer åbne aktiviteter for børn, unge, enlige, udsatte og seniorer.

10.000 kr. Delvis støtte til børneaktiviteter indenfor medborgerskabsprojekt.

Et dynamisk projekt, hvor forslag og initiativer til nye aktiviteter løbende vurderes og igangsættes i det omfang, der er interesse og frivillige.

www.sædding.nu/om-frivilligforeningen-traefpunktsaedding

Pigeliv, Vollsmose

Foreningen Pigeliv – et fristed for unge piger mellem 13 og 19 år – startede i 2010 med missionen at skabe bedre selvværd og selvfølelse, med fokus på identitet samt værdien i at gennemgå personlig udvikling. Der tages udgangspunkt i den enkelte, og der er plads til alle.

35.000 kr. Støtte til foreningsarbejde.

Formålet med Pigeliv er, at give pigerne i området et pusterum, et sted hvor de kan være efter skole og socialisere på tværs af kulturer og religioner. De kan udvikle deres netværk og sociale kompetencer og blive guidet igennem de svære teenageår og styrket til fremtidens udfordringer med vejledning fra frivillige. Der tilbydes daglige aktiviteter, lektiehjælp, hjælp til udformning af jobansøgninger og ture til andre byer.

www.pigeliv.net

Mercy Ships Danmark

En international hjælpeorganisation, grundlagt i Schweiz i 1978, som mobiliserer mennesker og resourcer på verdensplan og yder gratis lægehjælp til verdens fattigste, fortrinsvis i Afrika, gennem sundhedsydelser, livsforvandlende operationer og opbygning af lokale faciliteter. Der arbejdes ud fra hospitalsskibet ’M/S Africa Mercy’. Alle besætningsmedlemmer samt læger, sygeplejersker, tandlæger og lærer arbejder gratis. Besætningen tæller over 400 frivillige fra mange lande og kulturer.

33.000 kr. Støtte til operation af børn med medfødte eller erhvervede, invaliderende skader.

Det kan være brandskader, klumpfødder, hjulben, læbe-ganespalte. Mange børn i Vestafrika (pt. Benin og Cameroun) har brug for disse operationer. Donationen vil komme 10 – 12 børn og deres familier til gavn. Børnene kan være i aldersgruppen 1 – 10 år. Operationerne skaber ikke blot en ”her og nu” – gevinst for børnene, men er direkte livsforvandlende i det, at de og deres familier får helt andre fremtidsmuligheder.

www.mercyships.dk

Aktion Børnehjælp

En uafhængig, non-profit humanitær organisation, hvis værdigrundlag bygger på FN’s Børnekonvention. Aktion Børnehjælp er udsprunget af ’Abbie Pierres Klunserbevægelse’, og har i mere end 50 år støttet udsatte børn i Indien.

100.000 kr. Delvis støtte til at hjælpe små børn, 0-6 år, samt en gruppe unge mødre.

Projektet omfatter bland andet uddannelse af lokale jordmødre og etablering af børnehave- og førskoleaktiviteter i samarbejde med forældrene. I de syv udvalgte landsbyer er underernæringen så stort et problem for både børn, gravide og spædbørnsmødre, at det udgør en trussel for samfundsudviklingen. Aktion Børnehjælp samarbejder med den indiske organisation Socio Economic Educational Development Society, SEEDS, der har solid erfaring og indgående kendskab til de oprindelige folk i delstaten Andrah Pradesh, målgruppen for dette projekt.

www.aktionb.dk

Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904

En landsdækkende, upolitisk og selvejende institution, der arbejder for udsatte børn i Danmark. Siden år 2000 har Børnehjælpsdagen haft særligt fokus på de 11.000 anbragte børn og unge i Danmark, der bor på enten en døgninstitution, et opholdssted eller hos en plejefamilie.

25.000 kr. Delvis støtte til sommerfester for anbragte børn og deres plejefamilier.

Hensigten med sommerfesterne er først og fremmest at imødekomme nogle af de udfordringer, som opvækst i en plejefamilie kan medføre. Sommerfesterne skal, blandt andet, mindske følelsen af ensomhed og det at være anderledes, give plejebarnet mulighed for at føle, at de også bidrager positivt til familien (Børnehjælpsdagen sender invitationen til plejebarnet, som dermed kan invitere sine plejeforældre og plejesøskende med til arrangementet), at bidrage til en stabil og nær relation mellem plejebarn og plejefamilie ved at give dem en fælles god oplevelse.

www.bhd.dk

Kirkens Korshær i Aarhus

En social og folkekirkelig hjælpeorganisation, som i mere end 100 år har haft sit virkeområde blandt samfundets marginaliserede og udstødte grupper: hjemløse, psykisk syge, misbrugere og ensomme. Har døgnvarmestue, arbejdsfællesskaber, samvær og ferielejre for socialt udsatte mennesker. Derudover har Kirkens Korshær i Aarhus haft familiearbejde som en vigtig del af organisationens tilbud i de sidste 38 år.

15.000 kr. Støtte til to julefester for socialt udsatte børnefamilier.

En julefest i forbindelse med uddeling af julehjælp i starten af december, for at tilbyde familierne deltagelse i et fællesskab omkring fejring af julen. En julefest i dagene mellem jul og nytår, hvor andre familier ofte tager på familiebesøg rundt om i landet, hvilket de socialt udsatte børnefamilier sjældent har ressourcer til.

www.kirkenskorshaer.dk

Himmerlands Humanitære Forening

En frivillig forening, stiftet i 1998, som har til formål at forbedre forholdene for børnene på et russisk børnehjem i Podborki. Foreningen, som har 350 medlemmer, er upolitisk og ikke-religiøs. Alt arbejde er frivilligt og ulønnet.

10.000 kr. Delvis støtte til sommerlejr i Himmerland.

Det er den 20. Sommerlejr, som foreningen afholder. I 2017 bliver sommerlejren afholdt for 18 bogligt svage børn fra børnehjemmet i Podborki. Lejren varer i 2 en halv uge og starter med nogle dages fælleslejr i FDF Huset i Nørager, hvorefter børnene bor hos forskellige værtsfamilier i Himmerland og opland. Desuden arrangeres fællesudflugter og aktiviteter i perioden.

www.podborki.dk

Himmerlands Humanitære Forening

En frivillig forening, stiftet i 1998, som har til formål at forbedre forholdene for børnene på et russisk børnehjem i Podborki. Foreningen, som har 350 medlemmer, er upolitisk og ikke-religiøs. Alt arbejde er frivilligt og ulønnet.

20.000 kr. Delvis støtte til etablering af rammer, der kan sikre børnehjemsbørns resocialisering i samfundet.

Renovering af eksisterende drivhus, så det kan anvendes til dyrkning hele året. Projektet er målrettet teenagere på børnehjemmet, der vil deltage i renoveringen, som jobtræning. Herefter udvides projektet til, at børnehjemsbørnene kan trænes som gartnere. Det engagerede personale på børnehjemmet ønsker, at udvide mulighederne for at træne teenagernes praktiske evner indenfor forskellige erhverv samt de færdigheder, der er nødvendige for at bo selv. Dette er ud fra en erkendelse af, at de færreste af børnene vil kunne gennemføre en uddannelse. Disse børns chance i livet er en målrettet træning i den type arbejde, de med deres evner kan bestride samt arbejde, som i lokalsamfundet kan gøre dem selvforsørgende.

www.podborki.dk

ADHD-foreningen

En landsdækkende, frivillig organisation, som har eksisteret i over 30 år og tæller ca. 6.500 medlemmer. Foreningens formål er at skabe forståelse for og faktisk forbedring af forholdene for børn, unge og voksne med ADHD.

10.000 kr. Delvis støtte til familielejre i 2017.

Formålet med lejrene er, at give børnene og familierne en positiv ferieoplevelse, hvor det er okay, at være, som man er. Lejren er bygget op, så mennesker med ADHD kan deltage. Ud over hygge og netværksdannelse med ligesindede er lejren samtidig en mulighed for, under afslappede forhold, at udbygge både de voksnes og børnenes viden om ADHD.

www.adhd.dk

MindYourChild / Aktiv Fritid, Esbjerg

 MindYourChild er en privat virksomhed etableret i 2015 på baggrund af ønsket om at gøre en forskel for de børn, der har svært ved at være i sig selv og forstå, hvorfor kroppen sender de signaler den gør. Arbejder med mindfulness og yoga.

Aktiv Fritid har i fem år været et tilbud til socialt udsatte børn og unge i Esbjerg kommune, og har til hensigt at hjælpe børn i alderen 0. Klasse til 18 år med at få en meningsfuld fritid. Aktiv Fritid bygger bro til det etablerede foreningsliv. Over 500 børn har nydt godt af tilbuddet og fået en reel mulighed for nye positive venskaber og gode rollemodeller. Aktiv Fritid startede som et satspuljeprojekt i en forsøgsperiode på 3 et halvt år, men er nu blevet et fast tilbud i Esbjerg kommune.

30.000 kr. Delvis støtte til mindfulness-forløb for stærkt socialt udsatte børn og unge.

Aktiv Fritid møder ind imellem børn, som er så meget ”ude af sig selv” på grund af de store udfordringer, som de har derhjemme, at det er svært, at inkludere dem i foreningslivet. Missionen med projekt MindYourChild er, gennem teknikker som mindfulness og yoga, at øge børn og unges selvværd og selvtillid, at lære dem, at blive opmærksomme på de signaler kroppen sender og, gennem øget koncentrationsevne, stimulering af sanser, balance og motorik, at styrke dem og gøre dem klar til at indgå i sociale sammenhænge og grupper i foreningslivet.

www.aktivfritid.esbjergkommune.dk

International Kontakt

Stiftet i 1982, samarbejder med civilsamfundsgrupper og NGO’er i Vestafrika om at skabe de bedst mulige betingelser for mennesker og miljø. IK arbejder med formidling i Danmark og i udlandet med temarejser og workshops.

45.700 kr. Støtte til uddannelsessted for store drenge og unge mænd i landsbyen Pah i Mali.

IK samarbejder med landsbyens civilorganisation, Groupement d’Ampari, for at skabe beskæftigelse for de sårbare unge mænd, som er uden beskæftigelse og et oplagt mål for propaganda fra terroristbevægelser. Projektet går ud på at ombygge to containere til cykelværksted. Der ansættes en lærer i tre måneder for at oplære de unge, som skal arbejde med at istandsætte cykler (doneret af bornholmske cykelhandlere og privat indsamling). Det er hensigten, at indtægter fra cykelværkstedet primært skal gå til de unge og til konsolidering af værkstedet.

www.iknet.dk

Foreningen Livsbanen, Brønshøj

 Stiftet som folkeoplysende forening i 2011. Har indrettet musikværksteder og lydstudier i Husum, Sydhavnen, Amager og Nørrebro. Livsbanens vision er, via kreative og fysiske aktiviteter, særligt hip hop og rap, at give unge i udsatte byområder succesoplevelser, som giver dem troen på, at de også kan få succes på andre områder i livet.

22.500 kr. Støtte til administrationsudgifter i en overgangsfase.

Livsbanen har netop afsluttet et tre-årigt forskningsprojekt om ”Hiphopkulturen som et fællesskabende og frigørende mulighedsrum.” Igennem flere år har de opbygget relationer til unge mennesker, som lever i en hverdag med mange problemer og sociale udfordringer og, som igennem Livsbanens indsats, har udviklet sig positivt i et kreativt fællesskab, hvor de får sparring af voksne rollemodeller, der skaber et trygt tilhørsforhold, i et miljø uden negativ social kontrol, som de ellers oplever på gaden og i hjemmet. Til januar mister Foreningen Livsbanen den bevilling de har modtaget fra Bikuben igennem 3,5 år. Nu har de akut brug for økonomisk støtte til administration for at arbejde med at søge store fonde, så de kan fortsætte det vigtige arbejde og, yderligere, nye tiltag: at gøre Livsbanen til en socialøkonomisk virksomhed, at afdække muligheden for at bruge deres rapkoncept og metoder på andre målgrupper, som handicappede, uledsagede unge flygtninge og anbragte børn, at duplikere deres koncept og erfaringer fra Husum til tre andre kommuner på Sjælland.

www.livsbanen.dk

Projekt Cheptigit Primary School, Kenya

Startet i 2009. I samarbejde med en lokal skoleleder, og realiseret gennem bidrag fra private, foredrag, loppemarkeder, etc, byggede man skolelokaler, indlagde elektricitet og forbedrede sanitære forhold på skolen. Foreningen Projekt Cheptigit Primary School har 152 medlemmer, som har sympati for projektet.

25.000 kr. Støtte til nyt køkken til Cheptigit Primary School.

Det nuværende skolekøkken er en gammel, faldefærdig træbygning med jordgulv, hvor maden bliver lavet over åben ild. Køkkenet ligger langt fra klasseværelserne og børnene spiser uden tag over hovedet. Ønsket er at lave en ny bygning tæt ved klasseværelserne, med aftræk fra skorsten så røg kan ledes ud af køkkenet.

www.cheptigit.dk

Renbæk Fængsel, Skærbæk

Statsfængslet Renbæk har to børneansvarlige fængselsbetjente, som, indenfor et stærkt begrænset økonomisk grundlag, laver forskellige arrangementer for de indsattes pårørende og børn.

5.000 kr. Støtte til gavekort til de indsattes børn.

Ved den årlige juletræsfest, som afholdes i Renbæks kirke, ønsker man at uddele gavekort til de indsattes børn, da mange af dem ellers ikke får julegaver. De vil modtage et gavekort til Fætter BR, så de selv kan vælge og købe deres gave.

www.statsfængslet-renbæk.dk

Børns Udvikling og Uddannelse i Kenya

BUUKenya blev stiftet i 2014 efter at én af stifterne var volontør på Marvel Junior Academy i Mombasa, udsendt af Mellemfolkeligt Samvirke. Foreningens første opgave var opførelsen af en ny skolebygning. BUUKenya samarbejder tæt med skolens leder og lærer, som underviser med autoritet og kærlighed. Desuden udmærker skolens personale sig ved at være meget involverede i lokalsamfundet, hvor de arbejder hårdt for at sikre acceptable vilkår for de fattigste familier.

11.065 kr. Støtte til indkøb af skolebøger.

På Marvel Junior Academy skal eleverne selv indkøbe skolebøger. Vælger forældrene at købe nye bøger udgør prisen for disse 20-25% af den samlede udgift for barnets skolegang. Der findes et brugtmarked for skolebøger, men det er stadig dyrt for det enkelte barn. På Marvel Junior Academy ønsker man at give lige muligheder til alle børn, uanset baggrund. Tilbuddet om lån af skolebøger vil øge muligheden for at fattige familier kan have deres børn på skolen.

www.buukenya.com

Dansk Røde Kors

Røde Kors i Danmark er en demokratisk medlemsorganisation, der består af 214 lokale afdelinger, der hver har en bestyrelse. Med 26.000 frivillige har Røde Kors bl.a. følgende aktiviteter: hjælper udsatte familier gennem familienetværk, rådgivning og psykosocial støtte. Der tilbydes bl.a. besøg og støtte til ensomme ældre, samtalegrupper for børn af indsatte, fængselsbesøgstjeneste, vågetjeneste for ensomme døende og netværk for voldsramte kvinder og børn.

50.000 kr. Støtte til uddeling af julehjælp for op mod 250 personer.

Som direkte konsekvens af, at kontanthjælpen for enlige forsørgere i 2016 er blevet beskåret markant, forventer Røde Kors rekordstor efterspørgsel af julehjælp i år. Målsætningen er, at kunne tilbyde julehjælp til op mod 10.000 børnefamilier. Julehjælpen består af et gavekort på 800 kroner til et lokalt supermarked. Hjælpen skal sætte familien i stand til at købe ind til en julemiddag og skabe de rammer omkring juleaften som gør, at børnene kan snakke med i skolen, når vennerne fortæller om deres juleferie.

www.rodekors.dk

Foreningen Børnelejren på Langeland

Foreningens eneste formål er, at afholde lejre for dårligt stillede børn og unge fra hele landet på deres gård, Søgård Hovedgård, der ligger på sydspidsen af Langeland. Foreningen har afholdt lejre siden 2003.

26.510 kr. Støtte til lejr for elever fra Amagerskolen i Skjern.

Specialcenter Syd, en afdeling på Amagerskolen i Skjern, har plads til 57 elever med forskellige diagnoser, som angst, OCD, autisme og epilepsi. Mange af eleverne kommer fra hjem, hvor der ikke er det store overskud, hverken økonomisk eller personligt, hvilket betyder, at eleverne ikke får så mange ferieoplevelser med hjemmefra. Meningen med lejren er, at give pædagogerne mulighed for at arbejde med børnenes problemer, og at de lærer hinanden bedre at kende under afslappede former. Søgård Hovedgård har masser af plads, så pædagogerne kan arbejde med børnene i både små og store grupper, og lege nye færdigheder ind i børnene i forbindelse med de mange aktivitetsmuligheder, der findes både inde og ude.

www.lejren.dk

D-factor, Galten, Århus

 En nystartet, tværetnisk forumteatergruppe for unge, der henvender sig til børn og unge. Forventes etableret som organisation i 2017. Formålet er, gennem interaktive, kulturelle udtryksformer, at skabe dialog og kontakt mellem unge på tværs af fordomme og forskellige opfattelser af religion og kultur. D-factor har gratis lokaler og økonomisk administration ved FO-Århus.

50.000 kr. Delvis støtte til gennemførelse af et forumteaterprojekt. (Klausul)*

Projektets titel: ”I er sgu racister” versus ”Sådan en indvandrer som dig”. Børn og unge, både med dansk og anden etnisk baggrund, er usikre i forhold til, hvordan man skal agere og have ærlig og ægte kontakt på tværs af etniske, religiøse og kulturelle forskelle. Og, fordi alt omkring indvandring i dag stort set er omtalt som noget negativt, skrues der op for, at det er umuligt. D-factor vil gerne arbejde for, at der kan være fællesskab, kontakt og møder på tværs af etniske og kulturelle baggrunde og, i særdeleshed, støtte unge med anden etnisk baggrund, da de især bliver ramt af denne opsplitning. Afholdelse af 15 forumteaterforestillinger med børn og unge på skoler, i klubber, beboerhuse, private muslimske skoler, efterskoler og gymnasier i Region Midtjylland. Forestillingen viser konflikter, fordomme og dilemmaer i mødet mellem unge med dansk og anden etnisk baggrund i og uden for uddannelsen. Under forestillingen bliver kommentarer og input fra publikum skrevet ned og der bliver taget fotos, som lægges ud på de sociale medier, så debatten kan fortsætte efter forestillingen. Det forventes at 650-750 unge i alderen 14-25 år vil få gavn af teaterforestillingen, heraf ca. 2/3 fra ”ghetto”-lignende områder i Århus og omegn.

www.d-factor.dk

* Beløbet udbetales når og hvis, der forelægges dokumentation for fuld finansiering af projektet.