VMOK BØRNEFONDS UDDELINGER 2018

VMOK Børnefond modtog 47 ansøgninger til den årlige uddelingsrunde og formåede at imødekomme 22 af de ansøgte projekter med hel eller delvis støtte – et sammenlagt beløb på 666.160 kr.

Det er med stolthed og glæde at fondens bestyrelse kan præsentere dette års udvalgte ansøgere og projekter:

(næste ansøgningsfrist: 31. oktober 2019)

 

Mentorbarn, Vejle

En organisation, der arbejder for at bringe mentorfamilier og børnehjemsbørn sammen i frivillige, men forpligtende fællesskaber, hvor børnene får mulighed for at blive en del af en families helt almindelige hverdag.

75.000 kr. i støtte til kontinuerlig opkvalificering i form af supervision og uddannelse af frivillige mentorfamilier.

”Barnet får med en mentorfamilie mulighed for at opbygge stabile og nære relationer til ressourcestærke, velfungerende voksne uden, at der er økonomiske forhold involveret i relationen. Ved at give børnehjemsbørn mulighed for at skabe relationer til en familie uden for børnehjemmet, kan vi styrke børnenes vilkår, forbedre deres opvækst og klæde dem på til fremtiden.”

www.mentorbarn.dk

 

Bryd Tavsheden, København

En rådgivningsforening, som hjælper voldsudsatte børn og unge til at sætte ord på volden, bryde tavsheden, og dermed at tage skridt til at søge hjælp og komme fri af volden.

65.000 kr. i støtte til ’Forandringssamtaler i Basen’, der tilbyder professionel rådgivning til voldsudsatte børn og unge i form af samtaleforløb med psykolog, psykoterapeut eller socialrådgiver.

Formålet er at hjælpe barnet og den unge til at perspektivere og reflektere over deres handlemuligheder med henblik på at modvirke, at volden bliver definerende for dem.

”Børne- og kærestevold er så tabubelagt, at det for mange børn og unge er svært at tale om. Når de kontakter os, er det som oftest første gang de italesætter deres oplevelse med vold. Det er derfor utrolig vigtigt, at vi møder dem med varme, åbenhed og forståelse, og at vi giver dem den rette vejledning til videre håndtering af deres situation.”

Bryd Tavsheden har modtaget støtte fra VMOK Fonden i 2017

www.brydtavsheden.dk

 

BogSpiloppen, Viby

En nyetableret, frivillig forening, der har til formål at styrke børns faglige og sociale kompetencer via bøger og højtlæsning i daginstitutioner.

50.000 kr. i støtte til BogSpiloppens arbejde i det første år.

Den primære målgruppe er udsatte børn fra 2 til 6 år i 25 forskellige daginstitutioner i Aarhus kommune. Al forskning viser at bøger og højtlæsning er yderst vigtigt for en god skolegang og senere selvforsørgelse, men mange forældre har ikke ressourcerne til det og personalet i institutionerne har ikke tid i det omfang det er nødvendigt.

”BogSpiloppen er en glad og tillidsfuld person, der har store briller, en kæmpe hat og kommer rullende med en farvestrålende kuffert fyldt med bøger, spil, stressbolde, klistermærker, laminerede billeder og bogstaver.”

www.facebook.com/bogspiloppen

 

Frelsens Hær, København

Arbejder hovedsageligt med projekter af humanitær og social karakter, startede i Danmark i 1887 og har i dag 23 lokalafdelinger i Danmark og Grønland.

50.000 kr.  i støtte til ”Mor-barn-lejr”, der tilbydes i skolernes sommerferie, vinterferie og efterårsferie.

Lejrene er for enlige mødre og deres børn, som ofte står uden for fællesskabet i deres hverdag. Mange af familierne lever i Udkantsdanmark, hvor der er et fattigt udbud af sociale og kulturelle tilbud. Udover arbejdsløshed kæmper deltagerne for en stor dels vedkommende med andre økonomiske, sociale, og/eller psykiske problemer, og det går ud over deres børns livskvalitet.

”Børnene melder afbud til fødselsdage, går ikke til fodbold og bliver hjemme fra skoleudflugter. Ferier er noget de hører om fra kammeraterne, mens deres egen ferie foregår i ensomhed. Vores lejre gør op med ensomheden og tilbyder børnene fællesskab og glæde i sommerferien. Det gør børnene stærkere og de udvikler sig i selskab med ressourcestærke voksne og ligesindede børn.”

www.frelsenshaer.dk/hjaelp/lejre-og-udflugter

 

Mercy Ships Danmark

En international humanitær organisation, der tilbyder gratis, livsforvandlende lægehjælp til mennesker, der grundet fattigdom ikke har mulighed for at ændre på deres situation. Hospitalsskibet ankom i slutningen af august til Conakry i Guinea, hvor der arbejdes frem til sommeren 2019.

50.000 kr. i støtte til Mercy Vision Fund, der sætter fokus på børn og familier med øjenlidelser,bekæmper og forebygger blindhed.

I Guinea-sæsonen anslås det, at man kan operere omkring 50 børn. Med uddannelse af lokalt sundhedsfagligt personale samt indkøb af nyt udstyr vil mange flere børn og voksne på sigt kunne modtage lægehjælp – også efter hospitalsskibet har forladt havnen.

”Når en mor får en øjenoperation og kan arbejde igen, behøver børnene ikke længere at forsørge familien, men kan vende tilbage til skolen igen. Den afledte effekt af de enkelte operationer har derfor vidtrækkende konsekvenser, både for patienten, familierne og samfundet som helhed.”

Mercy Ships har modtaget støtte fra VMOK Fonden i 2016 og 2017

www.mercyships.dk

 

Frelsens Hær, Esbjerg

Har eksisteret i Esbjerg i 125 år, hjælper særligt udsatte børnefamilier i forbindelse med julen. Antallet af ansøgere har været støt stigende de senere år.

31.250 kr. i støtte til julegaver og juleslik i forbindelse med ’Julehjælp til børnefamilier 2018’.

I særlig grad tilgodeses familier med børn i alderen 0 – 12 år. I 2018 satses der på, at hjælpe 250-300 familier. Der kan ansøges om julehjælp på nettet i hele november måned. Udover gaver får familierne, alt efter størrelse, madvarer for 800,- 1.000,- eller 1.200 kr.

”Projektet handler om at forsøde julen hos udsatte familier, at børnene får en god og hyggelig juleoplevelse, der tilnærmelsesvis ligner den jul, som deres kammerater har. Vi ønsker at hjælpe så mange som overhovedet muligt.”

www.fhjulehjælp.dk.

 

Frelsens Hær, Esbjerg

Har arbejdet i byen i 125 år, og oplever, at der stadig er et stort behov for hjælp og omsorg i Esbjerg.

29.550 kr. i støtte til Børne lejr 2019, som hovedsageligt er for børn fra udsatte familier i Esbjerg og omegn, der ellers ikke kommer på sommerferie.

Aldersgruppen er fra syv til 13 år. Forventet antal deltagere: 30-35, gerne flere. Projektet har kørt i en del år og har til formål, at give børnene en god sommerferieoplevelse. For mange af dem er det den eneste sommerferie de får.

”På Børnelejren skaber børnene nye kontakter, og får nye kammerater. Børnene får brugt energi igennem de forskellige aktiviteter og lært hvordan man socialt agerer i et fællesskab.”

www.fhlejr.dk

 

Football for a New Tomorrow (FANT), Sierra Leone

En humanitær organisation, stiftet i 2012, der gennem oprettelse og drift af idrætsforeninger i det tidligere borgerkrigsramte Sierra Leone, skaber udvikling og forandring for børn og unge.

30.000 kr. i støtte til projekt ’Back to School’ –at genetablere 100 drenge og 100 piger i den Sierra Leonske skole.

Det prioriteres at udvælge drenge og pigeri alderen 10 – 15 år, som har været udenfor skolesystemet i et halvt til to år. Der arbejdes i partnerskab med 10 skoler i 10 respektive lokalsamfund.

”Når et barn dropper ud af skolen som 10-årig, står det med utrolig dårlige kort på hånden i forhold til at slippe ud af fattigdom og sikre sig selv et godt liv. Projektets betydning for børnenes videre liv vil være enormt og kan ændre deres forudsætninger for et godt liv for altid.”

FANT har modtaget støtte fra VMOK Fonden i 2015

www.fant.dk

 

Fonden Børnehjælpsdagen, København

En humanitær organisation, stiftet i 1904, der arbejder med at ruste anbragte børn og udsatte unge i Danmark til voksenlivet, så de har bedre mulighed for at få en uddannelse og blive selvforsørgende.

30.000 kr. i støtte til køb af konfirmationsgaver til anbragte unge.

Det forventes at 100 – 150 unge anbragte vil få gavn af donationen i 2019. Plejefamilier og børnehjem over hele landet kan ansøge om konfirmationsgaver. Den unge får tilsendt et link og kan selv vælge imellem tre slags gaver. Sammen med gaven modtager de et personligt kort med underskrifter af Børnehjælpsdagens ambassadører.

”Mange af de anbragte konfirmander går i almindelige folkeskoler og sammenligner sig automatisk med andre børn – hvoraf nogle modtager kæmpe summer i gave til deres konfirmationer. Denne skævvridning kan være med til yderligere at stigmatisere de unge anbragte og mindske deres selvværd. Vi oplever fra de mange tilbagemeldinger, at gaven gør en kæmpe forskel. Det er en gave, som de ikke forventer – og dermed er det et ekstra positivt overraskelsesmoment, at de bliver anerkendt fra en vinkel, som de ikke regnede med.”’

Børnehjælpsdagenhar modtaget støtte fra VMOK Fonden i 2015 og 2016

www.bhd.dk

 

Filipino Street Kids, Cebu City

En forening som har til formål at hjælpe socialt udsatte børn og deres familier igennem opsøgende gadearbejde i et af de fattigste områder i Cebu City, Filippinerne. Foreningen har nyligt åbnet et drop-in center med plads til 50 børn i alderen tre til 16 år.

25.000 kr. i støtte til at opfylde basale behov: mad, rent drikkevand, medicin, skoleomkostninger, tandbørstningsprojekt og generel sundhed.

”Vi kender til mange af disse familiers leveforhold og hvor hård en kamp de kæmper for overlevelse. Et generelt, stort problem er, at børnene i en meget tidlig alder er nødsaget til at arbejde hårdt for at kunne tjene penge til familierne. De må droppe ud af skolen og for mange er det svært at komme tilbage senere i livet. Det er derfor vigtig, at fokusere på hele familien og ikke kun det enkelte barn, dermed er der størst mulighed for at bryde den negative sociale arv.”

www.filipinostreetkids.dk

 

Headspace, Billund

Startede i 2015 og er en del af Det sociale netværk. Der er nu 18 headspace centre fordelt over Danmark, som rådgiver børn og unge om det de har på hjerte.

25.000 kr. i støtte til netværksarbejde for socialt udsatte og ensomme unge.

Afholdelse af ugentlige ’netværkseftermiddage’ og ’spis sammen arrangementer’ hver 14. dag. Målgruppen er unge 15-25-årige, der ikke kan frekventere andre tilbud.

”Vi ønsker at bidrage til, at der skabes en tryg mulighed for de unge, som vi møder i headspace, så de kan få lejlighed til at lære at danne relationer og måske opnå bekendtskaber, der også kan anvendes uden for headspace regi. Vi ønsker at etablere et uformelt forum hvor der kan snakkes og dannes relationer, og hvor der kan læres at begå sig i rum hvor der er flere tilstede og samtidig have det rart med det.”

www.headspacebillund.dk

 

Foreningen FISKEN, København

Grundlagt i 1984, somet værested for børn og unge på Vesterbro. FISKEN er et holdepunkt og frirum for unge i udsatte positioner. Arbejdet sigter på at bygge bro mellem de unge og det danske samfund. Der kommer ca. 500 unikke unge om året og tilbuddene omfatter fritidsjobformidling, frivillig mentor til unge 18 – 24-årige samt hjælp til opholdstilladelse og statsborgerskab.

24.800 kr. i støtte til en weekendtur til Aarhus i foråret 2019 for ti unge piger med anden etnisk baggrund og i udsatte positioner.

”Pigerne har sjældent muligheden for at forlade deres lokalområde og en weekendtur til Aarhus er derfor et brændende ønske. De er selv aktive deltagere i tilrettelæggelsen af turen. Med turen ønsker vi at bidrage til, at de unge får positive oplevelser gennem kulturelle- og historiske aktiviteter. For størstedelen af pigerne, har udflugter og museumsbesøg ikke været en del af deres opvækst. Det vil derfor være en ny måde for dem at tilegne sig viden om kultur og historie.”

FISKEN har modtaget støtte fra VMOK Fonden i 2014

www.fisken.org

 

Børnelejren på Langeland

Foreningen, stiftet i 2002, har et eneste formål: at afholde finansierede lejre for dårligt

stillede børn og unge fra hele landet på gården, Søgård Hovedgård, der ligger i naturskønne omgivelser på sydspidsen af Langeland.

24.000 kr. i støtte til lejrophold for 24 unge (12 – 17-årige) med forskellige diagnoser, så som angst, OCD, autisme og epilepsi, fra Amagerskolen, Specialcenter Syd i Skjern.

Mange af eleverne kommer fra hjem, hvor der ikke er overskud, hverken økonomisk eller personligt, til at tage på udflugter og ferier.

”Mange af dem knytter bånd og venskaber under opholdet. Ligeledes betyder det noget for det sociale liv og sammenhold i klassen, at de har fælles oplevelser at kunne referere til. Formålet er også at give børnene mulighed for at indgå i sociale relationer i nye sammenhænge.”

Børnelejren på Langeland har modtaget støtte fra VMOK Fonden i 2012, 2015, 2016 og 2017

www.lejren.dk

 

AIDS-Fondet, København

Danmarks førende vidensorganisation indenfor hiv/aids-området. Arbejder både nationalt og internationalt. I Danmark har de fokus på forebyggelse gennem test og oplysning, rådgivning for mennesker, der lever med hiv, og på at mindske stigma og nedbryde fordomme om sygdommen og de mennesker der lever med den.

20.000 kr. i støtte til projekt ’Ungegruppen’, et terapeutisk gruppeforløb for unge over 15 år, som lever med hiv.

Et gruppeforløb med plads til 15 unge, der alle, i større eller mindre grad, er udfordret af sociale, psykiske eller seksuelle problemstillinger som følge af at leve med hiv. Formålet med gruppen er, at etablere bæredygtige netværk, give den enkelte unge mulighed for personlig psykisk udvikling, redskaber til at takle udfordringer og leve et sundt liv med hiv, og at give dem øget viden om hiv og vigtigheden af at de fastholder deres behandling.

”For mange af de unge er gruppen det eneste sted, hvor de er åbne omkring deres sygdom. Gruppen fungerer som et trygt rum, hvor deltagerne kan dele bekymringer men, hvor fokus også rækker ud i fremtiden.”

www.aidsfondet.dk

 

Læs for Livet, København

Foreningen, stiftet i 2012, indsamler gode bøger fra private, forlag, anmeldere, forfattere og mange andre, og donerer skræddersyede biblioteker på mellem 400 og 1000 bøger til børnehjem, døgninstitutioner, opvækstinstitutioner, kvindekrisecentre og ungdomspensioner, som arbejder med udsatte børn og unge. Bogudvalget gennemtænkes fagligt for variation i genrer og sværhedsgrader og tager udgangspunkt i børnene og de unges egne ønsker.

20.000 kr. i støtte til projekt ’Julebogsdag’.

Formålet er at skabe social forandring og at give anbragte børn unge gode oplevelser og muligheder for bedre liv igennem adgang til appellerende litteratur og gode læseoplevelser. Sammen med en gruppe anbragte unge pakker Læs for Livets frivillige julepakker med julebøger og julehygge til ca 240 udsatte børn og unge på 20 forskellige institutioner i Danmark.

”Litteratur giver ord til livet og følelserne. At have ord til sit indre liv og til at benævne verden, giver styrke og stemme og større forståelse for sig selv og andre.”

www.laesforlivet.dk

 

Pigeliv, Vollsmose

Frivillig forening, stiftet i 2010, der driver et værested for unge piger. Pigerne er typisk vokset op i socialt belastede familier, hvor der ikke altid er plads til at være teenager. De oplever typisk kompleksiteten i at finde sig selv imellem to kulturer, hjemme og i samfundet omkring dem. Pigeliv tilbyder aktiviteter i et positivt fællesskab, der styrker pigernes sociale færdigheder, handlekompetence og identitetsdannelse.

20.000 kr. i støtte til at udvikle Pigeliv i 2019, bl.a. ved at lave flere aktiviteter udenfor huset.

Formålet er at styrke pigernes sammenhold og skabe stærkere relationer, både til de frivillige og til de andre unge. Aktiviteterne planlægges og udføres med involvering af pigerne, på baggrund af deres egne ønsker.

”Udflugter væk fra de vante rammer giver pigerne mulighed for at styrke deres opfattelse af sig selv samt indsigt i, hvad verden omkring dem har af muligheder. Udflugterne udfordrer pigernes måde at begå sig i et fællesskab på og deres måde at forholde sig til rammerne i samfundet.”

Pigeliv har modtaget støtte fra VMOK Fonden i 2012, 2016 og 2017

www.pigeliv.net

 

Børns Udvikling og Uddannelse i Kenya (BUUKenya)

Stiftet i 2014 med formålet at støtte lokale ildsjæle i deres arbejde med børn og unge. En af samarbejdspartnerne er Marvel Junior Academy, der har udviklet sig til en moderne skole med ny skolebygning, klassesæt af gratis lærebøger, IT-undervisning og tilbud indenfor sport og drama, alt sammen varetaget af dygtige lærere, der arbejder hårdt og med godt humør.

17.200 kr. i støtte til undervisningsforløb med safari og lejrskole i 2019.

Formålet er at øge elevernes forståelse og interesse for Kenyas dyreliv og at inspirere dem til potentielle fremtidsmuligheder indenfor studier i natur og biologi, ranger-uddannelse, dyrlæge, dyrepasning og turisme.

”Vi håber, at eleverne gennem en safarioplevelse får en livslang forståelse for, hvorfor Kenyas sparsomme resurser bruges på beskyttelse af nationalparker, at disse parker indeholder en værdifuld arv og måske endda løsninger på bekæmpelse af ørkenudbredelse.”

BUUKenyahar modtaget støtte fra VMOK Fonden i 2015, 2016 og 2017

www.buukenya.com

 

Folkekirkens Hus, Esbjerg

Huset, beliggende i centrum af Esbjerg, er ejet af menighedsrådene i Skads provsti. I 2018 startede de et projekt, der har til formål at yde diakonalt arbejde og imødekomme manglen på et sted for udsatte, sårbare og hjemløse unge i alderen 15-30 år. Der tilbydes bl.a. gratis morgenmad, bad, tøjvask samt mulighed for at smøre madpakker. Om eftermiddagen er der åben cafe for unge, der er i skole eller aktivering om formiddagen, men som er sårbare og udsatte på anden vis. Her er det bl.a. muligt at få hjælp til lektier, være kreativ sammen med andre og deltage i spisefællesskab. Der er tilknyttet en socialpræst, en ungdomsgadepræst samt en kirke- og kulturmedarbejder. Resten drives af frivillige, pensionister såvel som gymnasieelever og universitetsstuderende.

15.000 kr. i støtte til indkøb af materialer til kreativ udfoldelse med særlig fokus på de stille piger.

”Det betyder meget for de unge, at der faktisk er nogen, der gerne vil være sammen med dem uden, at de bliver betalt for det.”

www.folkekirkenshus-esbjerg.dk

 

Mødrehjælpen, Esbjerg

En Landsdækkende organisation, stiftet i 1930’erne, der bl.a. var med til at etablere socialrådgiveruddannelsen. Foreningen rådgiver og støtter gravide og udsatte, sårbare børnefamilier. Mødrehjælpen er etableret i lokalforeninger landet over.

10.000 kr. i støtte til ’Rullende kagemand’.

Formålet at give alle børn mulighed for at fejre deres fødselsdag, på samme måde som kammeraterne i skolen eller børnehaven. Tilbuddet kører hele året, til dato har behovet været stigende. Målgruppen er udsatte og sårbare familier med børn i aldersgruppen 3 – 14 år. Frivillige køber ind til fødselsdagsfest, leverer hos familier i Esbjerg og omegn, og hjælper til hvis de vurderer, at det er nødvendigt.

”Det er altid svært at holde fødselsdag, hvor får man lige overskuddet til at invitere og planlægge dagen? Det får man forhåbentlig, når vi kommer med alt det praktiske, så har man ikke det at tænke på.”

Mødrehjælpen, Esbjerg har modtaget støtte fra VMOK Fonden i 2015

www.moedrehjaelpen.dk/esbjerg

 

ADHD Foreningen, Odense

En landsdækkende, frivillig organisation med 12 lokalforeninger og ca. 6.300 medlemmer, der repræsenterer og arbejder for alle med ADHD. Foreningen har eksisteret over 30 år.

10.000 kr. i støtte til ADHD-foreningens familielejr 2019.

Lejren er for udsatte børn med ADHD og deres familier, fortrinsvis enlige forsørgere med et eller flere børn med ADHD i alderen 6 – 12 år samt eventuelle søskende uden ADHD.

”En familielejr giver et lille pusterum med positive ferieoplevelser i en sammenhæng, der er indrettet til netop at rumme mennesker med ADHD. Ud over familiehygge og netværksdannelse med ligesindede, er lejren en mulighed for, at udbygge både de voksnes og børnenes viden om ADHD.”

ADHD Foreningen har modtaget støtte fra VMOK Fonden i 2015, 2016 og 2017

www.adhd.dk

 

Awa Aid / St. John’s School for the Deaf, Gambia

Gambias eneste døveskole modtager støtte fra foreningen Awa Aid, drevet af Gudrun Awa Jørsing, som over en periode på 30 år, har samlet omkring 4.750.000 kr. til døveskolen og sendt 46 containere afsted med alskens udstyr, skolematerialer og hjælpemidler til skolen.

10.000 kr. i støtte til indkøb af menstruationsbind til pigerne på døveskolen.

”Når pigerne får deres menstruation bliver deres skolemøbler og tøj smurt ind i blod. Drengene mobber dem, og de løber grædende hjem og bliver dér indtil deres menstruation er forbi. De går derfor glip af megen undervisning i løbet af et år. Det beløb, I donerer, vil omgående blive brugt til at købe bind for.”

Awa Aid har modtaget støtte fra VMOK Fonden i 2012, 2014 og 2015

www.stjohns.dk

 

Renbæk fængsel, Skærbæk

Har i 2018 genåbnet en afdeling og er blevet opnomineret med 51 pladser, så de er gået fra 139 til 190 indsatte. Antallet af børn af indsatte er steget fra 90 til 110. Fængselsbetjent Jan Kræfting er den eneste børneansvarlige i Renbæk og laver forskellige arrangementer for de indsattes børn. Der er i kriminalforsorgen ikke sat penge af til disse arrangementer.

6.360 kr. i støtte til seks flaskepantcontainere.

”Foran alle 6 afdelinger skal der opstilles en container hvor de indsatte, der gerne vil donere deres pant til indsattes børn, kan aflevere flaskerne. Så får jeg, som børneansvarlig, panten udbetalt ved Super Brugsen i Skærbæk. For disse penge kan vi lave mange forskellige børnearrangementer hele året igennem.”

Renbæk fængsel har modtaget støtte fra VMOK Fonden i 2015, 2016 og 2017

www.renbæk-fængsel.dk

 

Parasport, Frederiksberg

 KLAUSUL: støtten udbetales når og hvis Parasport finder medfinansiering til det ansøgte projekt.

Parasport er en åben folkeoplysende idrætsforening, stiftet i 1993, hvis vigtigste opgave er, at kunne tilbyde specialtilrettelagte idrætsaktiviteter – som ikke umiddelbart kan rummes i almenidrætten – der henvender sig til udøvere med tunge handicaps.

28.000 kr. i støtte til projekt ’Nye veje ind i idrætsfællesskaber for børn mellem tre og ni år’ – tidlig, målrettet og koordineret rekrutteringsindsats i forhold til børn med et handicap.

Det forventes, at mellem 75-100 børn i førskolealderen vil deltage i rekrutteringsaktiviteterne på seks daginstitutioner i løbet af projektperioden frem til medio 2020.

”Børn og unge med handicap kommer ikke af sig selv i idrætsforeningerne. Deres tidlige idrætserfaringer har, for langt de flestes vedkommende, været negative; de er blevet valgt som de sidste, har haft plads på bænken og er blevet hånet eller mobbet, når de er faldet ved siden af. De har en grundlæggende følelse af ikke at være velkomne, hvilket har en selvforstærkende virkning i forhold til de udfordringer de i forvejen slås med i deres hverdag.”

www.parasportfrederiksberg.dk

 

OBS! Fondens næste ansøgningsfrist er den 31. oktober 2019, med uddeling medio november 2019. Skriv til merzkjaergaard@gmail.com for at rekvirere ansøgningsskema.