VMOK BØRNEFONDS UDDELINGER 2020

Til den årlige uddelingsrunde modtog fonden 55 ansøgninger og formåede at imødekomme 26 af de ansøgte projekter med hel eller delvis støtte – et sammenlagt beløb på 683.765 kr.

Næste ansøgningsfrist er den 31. oktober 2021.

Det er med stolthed og glæde at fondens bestyrelse kan præsentere dette års udvalgte ansøgere og projekter:

ADHD Foreningen, Odense

En landsdækkende, frivillig organisation med 12 lokalforeninger og ca. 6.300 medlemmer, der repræsenterer og arbejder for alle med ADHD. Foreningen har eksisteret over 30 år.

10.000 kr. i støtte til ADHD-foreningens familielejr 2021. 

Lejren er for udsatte børn med ADHD og deres familier, fortrinsvis enlige forsørgere med et eller flere børn med ADHD i alderen 6 – 12 år samt eventuelle søskende uden ADHD. En familielejr er et pusterum med positive ferieoplevelser i en sammenhæng, der er indrettet til netop at rumme mennesker med ADHD. Udover familiehygge og netværksdannelse med ligesindede er lejren en mulighed for at udbygge både de voksnes og børnenes viden om ADHD.

ADHD Foreningen har tidligere modtaget støtte til familielejre i 2015, 2016, 2017 og 2018

www.adhd.dk/adhd-foreningensfamilielejre

Den boligsociale helhedsplan i Værebro Park, Bagsværd

En helhedsplan, der understøtter skabelsen af inkluderende fælleskaber for udsatte beboere, som mangler netværk. Helhedsplanen er et samarbejde mellem lokale daginstitutioner, skole og bibliotek og bygger på, at alle børn og unge skal have mulighed for at komme i job og uddannelse i fremtiden.

10.000 kr. i støtte til Værebro Parks familieoplevelsesklub.

Klubben er for udsatte familier med børn, hvor man mødes med andre familier en gang om måneden. Viden og læring leges ind gennem spændende aktiviteter og skaber positive oplevelser i et fælleskab, som på sigt skal være med til at øge trivslen i familierne.

Børn og unges mærkesager, Horsens

En almennyttig forening, der har eksisteret i fire år og som ønsker at gøre en forskel for udsatte og sårbare børn og unge.

10.000 kr. i støtte til non/konfirmationsmenuer til udsatte familier i hele Danmark.

Frivillige tilbereder og pakker en tre-retters konfirmationsmenu til 100 – 115 familier. Maden og måltidet ses som et socialt omdrejningspunkt, der er medskabende til at fremme den almene livskvalitet for udsatte børn og unge. Visionen er at skabe oplevelser og lyspunkter for børnene og deres familier, at kombinere medborgerskab og frivillighed med konkrete opgaver og at arbejde i øjenhøjde, gensidighed og fælles handling.

www.bum-org.dk

Frelsens Hær, Esbjerg

Har arbejdet i byen i 125 år og oplever, at der stadig er et stort behov for hjælp og omsorg i Esbjerg.

31.500 kr. i støtte til julehjælp til udsatte børnefamilier.

Projektet handler om at forsøde julen hos udsatte familier, at børnene får en god og hyggelig juleoplevelse, der tilnærmelsesvis ligner den jul, som deres kammerater har. 

Frelsens Hær, Esbjerg har tidligere modtaget støtte til julehjælp i 2018.

www.fhjulehjælp.dk.

Forælder Fonden, København

Grundtanken er social-konservativ med princip om hjælp-til-selvhjælp, og at frivillige yder støtte til kriseramte familier. Fonden er til for enlige forsørgere og deres børn og hjælper med praktiske, juridiske, menneskelige og økonomiske problemer. Fonden har 42 ’førstehjælpslejligheder’, tre kollegier, personlig rådgivning og andre funktioner, som enlige forældre ikke kan få andre steder.

25.000 kr. i støtte til ’Børnepuljen’.

De enlige forældres anspændte økonomi betyder, at børnene ofte oplever tydelige afsavn i forhold til deres kammerater. Formålet med Børnepuljen er at yde store og små tilskud til eksempelvis elektronik, vintertøj eller julegaver. Socialfaglige ansatte samt frivillige i kontakt med familierne kan indstille børn til puljen.

Forælder fonden har tidligere modtaget støtte til Børnepuljen i 2019.

www.foraelderfonden.dk

Fonden Børnehjælpsdagen, København

En humanitær organisation, stiftet i 1904, der arbejder med at ruste anbragte børn og udsatte unge i Danmark til voksenlivet, så de har bedre mulighed for at få en uddannelse og blive selvforsørgende.

25.000 kr. i støtte til sommerfester for anbragte børn og deres plejefamilier. 

Børnehjælpsdagens sommerfester er en årlig tradition, som børnene og deres plejefamilier ser frem til. Traditioner er vigtige for anbragte børn. Der inviteres 1.200 – 1.300 plejebørn, som får lov at invitere deres plejefamilier og plejesøskende med, i alt ca. 4.400 mennesker. Sommerfesteren afholdes i hele landet.

Børnehjælpsdagen har modtaget støtte til sommerfester i 2015, 2016 og 2018.

www.bhd.dk

Læs for Livet, København

Foreningen, stiftet i 2012, indsamler bøger fra private, forlag, anmeldere, forfattere og mange andre, og donerer skræddersyede biblioteker på mellem 400 og 1000 bøger til børnehjem, døgninstitutioner, opvækstinstitutioner, krisecentre og ungdomspensioner, som arbejder med udsatte børn og unge. Bogudvalget gennemtænkes fagligt for variation i genrer og sværhedsgrader og tager udgangspunkt i børnene og de unges egne ønsker. Formålet er at skabe social forandring og at give anbragte børn og unge gode oplevelser og muligheder for bedre liv igennem adgang til appellerende litteratur og gode læseoplevelser.

36.000 kr. i støtte til projekt ’Julebogsdag’. 

Sammen med en gruppe anbragte unge pakker Læs for Livets frivillige julepakker med julebøger og julehygge til ca. 240 udsatte børn og unge på 20 forskellige institutioner i Danmark. 

Læs for livet har tidligere modtaget støtte til ’Julebogsdag’ i 2018

www.laesforlivet.dk

Flyv, Charlottenlund

En nystartet forening, baseret på frivilligt arbejde, der arbejder for at bidrage til gode oplevelser for børn anbragt på børnehjem. Børnene udfylder ønskesedler sammen med de voksne på børnehjemmet, så det sikres, at børnene får de oplevelser, som har værdi for dem. 

25.000 kr. i støtte til ’Flyvende fredag’ på opholdsstedet Paideia: koncert, workshop om modedesign, sushi og softice.

Over 2.200 børn bor på børnehjem i Danmark, primært som en konsekvens af forældrenes alkoholmisbrug, afhængighed af stoffer, alvorlige sindslidelser eller som følge af adfærdsproblemer i skolen. Den psykiske mistrivsel blandt anbragte unge er dobbelt så stor som for unge generelt. Tendensen er, at børnene sjældent kommer hjem. Flyvende fredag vil give børnene en god oplevelse, der kan styrke fællesskabet og give dem en følelse af, at deres ønsker bliver hørt.

www.projektflyv.dk

Treenighedskirken, Esbjerg

Har gennem flere år haft et samarbejde med Foreningen Grønlandske Børn i Esbjerg og har lavet flere tilbagevendende arrangementer, eksempelvis ture til Legoland, Street Food, filmaftener og julefest.

10.000 kr. i støtte til køb af julegaver til 50 børn i udsatte grønlandske familier.

På grund af corona-situationen er årets julefest aflyst. I stedet hjælper Treenighedskirken familierne med at søge om ’julekurve’ i lokale loger og indkøber gaver, som bliver bragt ud til børnene. 

Treenighedskirken har tidligere modtaget støtte til arrangement med FGB i 2018.

www.fgb.dk

GAME Denmark, København

En non-profit organisation, som siden 2002 har arbejdet for at udbrede gadeidræt og gadekultur med målet om at skabe varige sociale forandringer for børn og unge i udsatte boligområder. Unge frivillige ’Playmakere’ uddannes til at drive gadeidrætsaktiviteter for en yngre målgruppe af 8-16 årige, som eksponeres for rollemodeller og inkluderes i et aktivt fællesskab.

43.265 kr. i støtte til GAME Community: uddannelse og støtte af frivillige Playmakere.

GAME har over en længere periode rettet fokus på at inddrage idrætsuvante piger bl. a. ved at tilbyde en ny multisport-aktivitet, bygget på udviklede metoder for involvering af piger i idrætsfællesskabet. Den overordnede målsætning for 2021 er at tilbyde aktiviteter i 30 boligområder på tværs af 5 regioner med mere end 65 aktiviteter fordelt på forskellige boligområder og 200 unikke deltagende børn.

www.gamedenmark.org

FitforKids, København

En frivillig social forening, der siden 2007 har arbejdet med at udvikle og tilbyde et gratis børnevægttabsprogram målrettet socialt udsatte børn og deres familier. Programmet er forskningsbaseret og videnskabeligt dokumenteret og består af fem dele: kostvejledning, træning, forældre-coaching, motivationsprogram og sociale events. Hermed hjælper FitforKids overvægtige og inaktive børn og deres familier med at få et sundere liv, mere energi og bedre trivsel.

25.000 kr. i støtte til træningstøj og sko til børn fra ressourcesvage familier.

Størstedelen af børnene i FitforKids kommer fra socialt udsatte familier, der ikke har råd eller overskud til at give barnet bl. a. træningsudstyr. Det betyder, at nogle af børnene kommer til træning i bare tæer og cowboybukser.

BROEN, Guldborgsund

Stiftet i 2011, er en frivillig forening under BROEN Danmark, som har til formål at hjælpe socialt truede børn og unge i Guldborgsund kommune. Via aktivering i lokale foreninger, sports- og idrætsklubber skabes en hverdag, der er præget af livskvalitet, trivsel og tryghed. 

30.000 kr. i støtte til deltagelse i fritidsaktiviteter for udsatte børn.

BROEN, Guldborgsund støtter ca. 350 udsatte børn og unge således, at de kan deltage i en fritidsaktivitet. I gennemsnit koster det 3000 kr. at støtte et barn i et år. Arbejdet består i at koordinere processen omkring det enkelte barn og varetage praktiske gøremål, som at skaffe midler til kontingent og indkøbe udstyr sammen med børnene.

BROEN, Guldborgsund har tidligere modtaget støtte til samme formål i 2017.

www.broen-danmark.dk/guldborgsund

BROEN, Høje Taastrup

Foreningen hjælper børn og unge fra socialt udsatte familier til at deltage i idræts- og fritidsaktiviteter i tæt samarbejde med kommunen og lokale foreninger.

30.000 kr. i støtte til betaling af kontingent og udstyr til udsatte børn.

BROEN bygger bro for det udsatte barn til de gode fællesskaber i foreningerne sammen med andre børn og unge og voksne rollemodeller. Det fremmer barnets trivsel i hverdagen og modvirker negativ social arv. BROEN tilstræber, at så mange børn som muligt kommer ud i aktive fællesskaber og derefter tager sig en positiv rolle i samfundet.

BROEN, Høje Taastrup har tidligere modtaget støtte til samme formål i 2019.

www.broen-danmark.d  k/hoejetaastrup/

Pårørende Netværket – Misbrugsportalen, Bagsværd

Organisationen yder støtte og rådgivning til mennesker, som er berørt af misbrug og afhængighed. Tilbyder omfattende telefonisk rådgivning og samtaleforløb til pårørende af misbrugsramte – med særligt fokus på de mest udsatte: børnene og de unge.

30.000 kr. i støtte til virtuelle netværksmøder, temaoplæg og gruppeforløb.

Det ’virtuelle pårørendefællesskab’ forventes at nå ud til cirka 200 mennesker i udsatte familier, hvoraf halvdelen er børn under 18 år. Projektets sigte er at hjælpe målgruppen igennem nogle af de markante udfordringer, som den sociale distancering i forbindelse med Covid-19 har medført.

www.misbrugsramte-familier.dk

Ungdommens Røde Kors, København

Danmarks største humanitære ungdomsorganisation hjælper ca. 15.000 børn og unge gennem lokale indsatser i hele Danmark. Flere tusinde unge arbejder frivilligt for at gøre noget ved de sociale udfordringer, der findes for børn og unge i samfundet.

6.000 kr. i støtte til Netværk for studerende fanger.

Netværket for studerende fanger er et studietilbud til indsatte unge. En ung frivillig kommer med ind bag murene to gange om ugen for at hjælpe med studierne.

www.urk.dk

Bryd Tavsheden, København

Et rådgivningstilbud for børn og unge, som er udsat for fysisk eller psykisk vold. Arbejdet er bygget op om tre fokusområder: forebyggende, oplysende og rådgivende. Samtaler hjælper børn og unge med at sætte ord på volden. Samtaler kan enten være personlige i ’Basen,’ som åbnede i København i 2013, eller pr. telefon, facetime eller skype. 

35.000 kr. i støtte til rådgivningsarbejde samt kvalitetssikring og markedsføring.

Hvis man har været udsat for vold, og man ikke får bearbejdet overgrebene, har man større risiko for at få fysiske, psykiske og sociale vanskeligheder fremover. Samtalerne hjælper de unge til at perspektivere og reflektere over egne valgmuligheder med henblik på at modvirke, at volden bliver definerende for den unge.

Bryd tavsheden har tidligere modtaget støtte til ’Forandringssamtaler’ i 2017, 2018 og 2019.

www.brydtavsheden.dk

Folkekirkens Hus, Esbjerg

Huset, beliggende i centrum af Esbjerg, har til formål at yde diakonalt arbejde for sårbare og hjemløse unge i alderen 15-30 år. Der tilbydes gratis morgenmad, bad, tøjvask og mulighed for at smøre madpakker. Om eftermiddagen er der åben cafe med lektiehjælp, kreativt- og spisefællesskab. Huset har tilknyttet en socialpræst, en ungdomsgadepræst samt en kirke- og kulturmedarbejder. Resten drives af frivillige, pensionister såvel som gymnasieelever og universitetsstuderende.

37.500 kr. i støtte til indretning af kælderrum. 

Når der er mange brugere i huset, vender nogle af de unge med angstproblematikker om i døren, da de ikke kan overskue for mange mennesker i samme rum. Med indretning af tre kælderrum skabes der flere muligheder for at fordele de unge i huset, så der er plads til dem, der ikke kan være i en større forsamling.

Folkekirkens Hus har tidligere modtaget støtte til ’Åben cafe for sårbare unge’ i 2018.

http://www.folkekirkenshus-esbjerg.dk

WeShelter, Valby

En fond stiftet i 1893, som står bag væresteder og herberger, arbejder med frivillige og taler udsattes sag. Frivilligindsatsen arbejder for at involvere civilsamfundet i det sociale arbejde blandt udsatte grupper på både herberg, væresteder og i samarbejde med kommunale og private aktører.

30.000 kr. i støtte til møbelhjælp til unge hjemløse, som står til at flytte i egen bolig.

Frivillige indsamler og klargør brugte møbler og tøj til uddeling. Overgangen fra herberg til egen bolig kan være forbundet med udfordringer for de mange med få ressourcer. Møbler er vigtige for en god start i egen bolig. Møbler skaber hjem. Det er ikke nok blot at få et tag over hovedet. Boligen skal være et hjem for fremtiden.

www.weshelter.dk

Settlementet på Vesterbro, København

En frivilligdrevet organisation med 110 års erfaring i at hjælpe socialt udsatte. Via retshjælp og gældsrådgivning hjælpes mennesker ud af gæld og fattigdom. Mentorstøtte og skræddersyede praktikker i socialøkonomiske butikker sikrer socialt udsatte adgang til arbejdsmarkedet.

30.000 kr. i støtte til at forbedre børns vilkår i socialt udsatte familier.

Målgruppen er børnefamilier og enlige mødre, der står med en uoverskuelig gæld. Mange er ramt af andre problemer som fysisk eller psykisk sygdom, et liv på kontanthjælp eller pludselig social deroute. Mange har et sparsomt netværk, manglende uddannelse og nogle har misbrugsproblemer og lever i social isolation. Rådgiverne hjælper med alt fra huslejerestance og manglende forsørgelse til sundhedsbehandling og skilsmissesager.

www.settlementet.dk

Foreningen 5 Skoler, Tyrkiet

Stiftet i 2019, har bygget fem skoler for syriske børn i en flygtningelejr i Tyrkiet tæt på grænsen til Syrien. Børn, der før sad alene i kolde telte eller stod og stirrede ud over markerne, hvor deres forælde arbejder, er nu glade, nysgerrige og ivrige skolebørn. 5 Skoler har fem lønnede skolelærere og en projektleder, der driver skolerne.

50.000 kr. i støtte til ’Værdige hygiejneforhold’: oplysning om hygiejne, fordeling af hygiejne- og forebyggelsespakker samt opførelse af fem toiletter med håndvaske.

Dårlig hygiejne gør sig gældende for en stor del af 5 Skolers elever. De lugter, er beskidte, deres hår er filtret, og deres tænder viser tydeligt, at de aldrig bliver børstet. Projektet vil medvirke til bedre hygiejne, færre tandproblemer og et generelt øget selvværd. På længere sigt kan viden om bedre hygiejne redde liv og forebygge infektioner og sygdom. Undervisning i personlig hygiejne foregår ved 5 Skolers egen læge, som rådgiver, følger op og kvalitetssikrer, når han er på besøg i lejrene med jævne mellemrum.

www.5skoler.nu

Football for a New Tomorrow (FANT), Sierra Leone

En humanitær organisation, stiftet i 2012, der gennem oprettelse og drift af idrætsforeninger i det tidligere borgerkrigsramte Sierra Leone, skaber udvikling og forandring for børn og unge. Rollemodeller inspirerer og støtter børnene i hverdagen og skoler dem igennem foreningernes demokratiske principper. Desuden uddannes børnene i menneskerettigheder, heriblandt pigers rettigheder.

30.000 kr. i støtte til opførelse af seks nye håndboldklubber. 

Håndboldklubberne skal drives af kvinder både for at skabe jobs og rollemodeller, som vil kunne ændre unge pigers liv. FANTs mangeårige erfaring har vist, at det ofte er en udfordring at engagere pigerne i idrætsklubberne. En af FANTs trænere startede et håndboldhold, hvilket viste sig at være et godt værktøj til at aktivere piger. Håndboldklubberne vil skabe et forum, hvor kvinderne får en stemme i lokalsamfundet. Derudover uddannes kvinderne i at tage ejer- og lederskab og være rollemodeller for de unge piger i deres lokalsamfund.

FANT har tidligere modtaget støtte til ’A New Tomorrow’ i 2015 og ’Back to School’ i 2018.

www.fant.dk

Our Kenyan Children, Kenya

En forening hvis formål er at yde støtte til Global Hope Rescue and Rehabilitation Centre, et hjem for gadebørn i Ngong samt andre børne- og ungdomshjem i Kenya. 

26.500 kr. i støtte til reparation af 30 køjesenge og indkøb af 60 madrasser.

120 tidligere gadebørn sover fire i hver køjeseng under miserable forhold. Sengene er nedslidte og skal renoveres. Nogle senge har ingen madrasser, så børnene sover direkte på metalfjedrene, andre ligger på gulvet. Med projektet bliver der ikke flere sengepladser, men sovefaciliteterne bliver kraftigt forbedret. Arbejdet udføres af lokale håndværkere, og madrasserne indkøbes i Kenya.

www.ourkenyanchildren.org

Tanzibarn, Tanzania

Fungerer som støtteforening for tre udviklingsprojekter, der hjælper udsatte børn og deres familier i byen Usa River med henblik på at skabe økonomisk bæredygtighed hos de dårligst stillede.

18.000 kr. i støtte til seksualundervisning og ’family planning.’

Projektet er rettet specifikt mod socialt dårligt stillede piger i alderen 12-18 år. Omkostningerne ved at få et barn i en tidlig alder kan være helt uoverskuelige. Pigerne bliver smidt ud af deres uddannelser, får svært ved at få job og bolig, og ofte bliver de set ilde på af det omgivende samfund. Projektets formål er, via aktiviteter og seminarer, at oplyse unge piger omkring forebyggelse af graviditet.

www.tanzibarn.dk

Børns udvikling og uddannelse i Kenya (BUUKenya)

Støtter lokale ildsjæle i deres arbejde med børn og unge i Kenya igennem samarbejde med Marvel Junior Academy, hvor BUUKenya har sørget for en ny skolebygning og indkøbt klassesæt med lærebøger, så de fattige familier ikke skal kæmpe med udgifter til bøger.

25.000 kr. i støtte til køb af klassesæt af lærebøger til Marvel Junior Academy.

BUUKenya har tidligere doneret skolebøger, som nu er nedslidte og trænger til udskiftning. Marvel Junior Academy arbejder for at give lige muligheder til alle børn uanset baggrund. Skolen har derfor klassesæt til udlån. Tilbuddet øger muligheden for, at fattige familier kan have deres børn på skolen, hvor der leveres god og kærlig undervisning i små klasser, fremfor i det offentlige skolesystem, hvor en lærer kan have ansvaret for 80-100 børn.

BUUKenya har tidligere modtaget støtte til Udvidelse af skolen, 2015 – indkøb af lærebøger, 2016 – undervisningsforløb med safari, 2017, 2018 og 2019.

www.buukenya.com

Ubumi Prisons Initiative, Zambia

En dansk NGO, som i 14 år har arbejdet med menneskerettigheder, sundhed, ernæring og uddannelse i Zambias fængsler. Ubumi arbejder i 11 fængsler, som dækker ca. 7.400 indsatte. Gennem uddannelse og inddragelse af frivillige indsatte arbejdes der for at gøre de indsatte i stand til at bidrage positivt til eget og andres liv. Ubumi arbejder i krydsfeltet mellem udvikling og nødhjælp og skaber mere værdige forhold for fængslede og deres børn.

30.000 kr. i støtte til fødevarehjælp, forbedret hygiejne og børnesundhed.

Der er som udgangspunkt intet fokus på børns, unges og gravides specifikke behov ift. ernæring og omsorg i Zambias fængsler. Ubumi Prisons Initiative hjælper små og store børn, gravide kvinder og alvorligt syge i Zambias fængsler med mad, sundhed og uddannelse. Formålet er at bidrage til en markant forbedring af generel sundhed og levevilkår for ca. 12 små børn på 0-4 år, som er med mor i fængsel, ca. 70 store drenge i alderen 12-19 år samt ca. 10 gravide indsatte i Chipata fængslet. 

www.ubumi.dk