VMOK FONDENS UDDELINGER 2015

I 2015 modtog Verena Merz & Otto Kjærgaards Børnefond 49 ansøgninger. Fondens bestyrelse formåede at imødekomme 20 af ansøgningerne med hel eller delvis støtte til de ansøgte projekter, et totalbeløb på 750.000 kr. Det er med stolthed at VMOK Fondens bestyrelse hermed præsenterer de udvalgte ansøgere og projekter:

FISKEN – Værested og Fritidsjobformidling, København

Grundlagt i 1984, ikke-kommunal, baseret på frivillig arbejdskraft. For børn og unge, 13–19 år, som får mulighed for at deltage gratis i idræts- og kulturelle tilbud. FISKEN søger at bygge bro mellem de unge og samfundet, der lægges stor vægt på lektiehjælp og i særdeleshed fritidsjobformidling.

200.000 kr til FISKENS Fritidsjobbere. Joblæring, brobygning og inklusion på Vesterbro.

Joblæring for 13-15 årige som står i udsatte positioner, en ungdomsgruppe som er overset i Københavns kommunes ungdoms- og beskæftigelsesindsats. Opsøgende netværksarbejde, jobforberedende forløb, sparring med de unge, oplæg og undervisning i fritidsjob på Københavnske skoler. Tilskud til refusion af løn. Materialer og foldere, artikler og dokumentation. http://www.fisken.org / http://www.fritidsjobformidlingen.dk

Huset Zornig, Rødovre

Stiftet 2013. Specialisere sig indenfor området for socialt udsatte. Livseksperter og professionelle udvikler i samarbejde viden og metoder, der hjælper mennesker og familier til at forløse deres potentiale. Nytænkning indenfor socialpolitik, rådgivning for myndigheder, institutioner og virksomheder. Udbyder kurser og foredrag.

50.000 kr til Projekt Krænkede Børn II – De Uopdagede Børn.

En opfølgning på Projekt Krænkede Børn I, støttet af VMOK Fonden (2014), hvor man foretog en kvalitativ undersøgelse af mennesker, der er blevet sexuelt krænkede som børn og som har været i kontakt med myndighederne. En rapport skal formulere en række anbefalinger, som skal styrke mulighederne for at hjælpe børn, som har været udsat for sexuelle krænkelser.

I forbindelse med ovennævnte projekt fandt man frem til, at der var mange uopdagede tilfælde, hvor det krænkede barn ikke har været i dialog med myndighederne og ikke har modtaget hjælp. En ny række interviews skal kortlægge forløb af krænkelser, årsag til at barnet ikke fortalte det til voksne, og de nu voksne børns livsforløb, trivsel, tilknytning til arbejdsmarked og eventuelle senfølger. Denne undersøgelse skal hjælpe til bedre redskaber til voksne for at kunne identificere børn, der bliver sexuelt krænkede, mere af-tabuisering, større offentlig bevågenhed og debat, bedre støtteforløb, når de krænkede børn er identificerede. En endelig rapport skal resultere i handlingsorienteret viden til de danske myndigheder, fagprofessionelle og befolkningen generelt. http://www.husetzornig.dk

Foreningen Grønlandske Børn, København / Esbjerg

Stiftet 1924. Gennemfører aktiviteter, der styrker grønlandske børn og unges resourcer og kompetencer med særligt fokus på sårbare børn og unge. Gennemfører projekter både i Grønland og Danmark.

50.000 kr til ’Greenlandic Youth Task Force 2016’ – Social integration af grønlandske børn og unge i Danmark.

Et formidlingsprogram, under navnet ’De Usynlige Børn’, har til formål at øge inklusionen af grønlandske børn og unge, som ofte er sårbare grundet en barsk opvækst og vilkår i det danske samfund, hvor det er svært at få plads som grønlænder. De bliver ofte overset eller misforstået og forsvinder som individer. Youth Task Force er en essentiel del af ’De Usynlige Børn’. Her skal 15 grønlandske unge klædes solidt på til at kunne fortælle deres historier og give deres mening til kende for at nuancere danskernes billede af grønlændere. Projektet involverer træning i historiefortælling, argumentation, debat, meningsdannelse og kreative kampagnemetoder. Igennem 10 temadage på lærer- og pædagogseminarer skal 2-3.000 studerende få indblik i målgruppen. Derudover gøres fagfolk, politikere og den almindelige dansker opmærksomme på målgruppen og de fordomme de bliver mødt af. Herigennem opnås et øget fokus på grønlandske børn og unges typiske udfordringer og der skabes muligheder for et ordentligt voksenliv med samme muligheder som andre danskere. http://www.fgb.dk

Home-Start Familiekontakt Aarhus

En organisation, del af Home-Start Danmark, som er en afdeling af Home-Start International, grundlagt i 1973. Opstartet i Århus i 2009. Frivillige ’Familievenner’ støtter familier med børn gennem besøg i hjemmet.

50.000 kr til aktiviteter for familier, opkvalificering af frivillige og formidling.

Målgruppen er pressede familier med børn under syv år. De kan være i midlertidig krise på grund af tvillingefødsler, fødselsdepression, være unge forældre, de kan være alene, fysisk eller psykisk syge, handicap hos barn eller forældre, ramt af skilsmisse, dødsfald, vold eller misbrugsproblemer. Evaluering viser, at Home-Start forebygger depressioner, omsorgssvigt og ensomhed og er dermed med til at give børnefamilier en sundere og tryggere hverdag. http://www.home-start.dk

BBU – Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund, Danmark / Honduras

En non-profit, kristen organisation, grundlagt 1998, som sigter efter at koordinere, styrke og udvikle børne- og ungdomsarbejde i 35 lokale børne- og ungdomsklubber, søndagsskoler, mødesteder og gospelkor med tilknytning til Baptistkirken i Danmark.

50.000 kr til Youth Community & Transition Project, børnehjemmet Emmanuel, Honduras.

Målgruppen er 200 unge fra børnehjemmet Emmanuel, 13-24 år, som ikke kommer ud i det honduranske samfund og som har dårlig eller ingen kontakt til familien. Derfor er det vanskeligt når de skal flytte fra børnehjemmet og re-integreres i samfundet, og mange ender i prostitution eller bandekriminalitet. Youth Community & Transition Project underviser de unge mens de er på børnehjemmet, i personlig dannelse og kompetenceudvikling og hjælper, i samarbejde med honduranske lærer og vejledere, med at lave målrettede handlingsplaner for fremtiden. Målet er at kapacitetsopbygge børn og unge til at tage ansvar for deres eget liv og gøre dem i stand til at være en positiv forandring for det honduranske samfund. http://www.ycpemmanuel.weebly.com / http://www.bbunews.dk

Trampolinhuset, Asyl Dialog Tanken, København

Selvorganiseret, brugerdrevet, non-profit mødested for asylansøgere og danske borgere baseret på gensidig respekt. Etableret i 2010. Formålet er at bryde asylansøgeres isolation og bibringe dem de fornødne redskaber til at forbedre deres sociale og juridiske situation samt at informere den danske offentlighed om asylansøgeres vilkår i Danmark.

40.000 kr til ’Unge Håb – Nye Venner og Færdigheder’.

Samarbejde mellem Trampolinhuset og Dansk Røde Kors. Projektets formål er at medvirke til skabelse af det bedst mulige sociale fundament hos unge uledsagede asylansøgere til brug i deres stræben efter et bedre liv gennem igangsættelse af målrettede sportsaktiviteter. 40 – 50 unge uledsagede asylansøgere får mulighed for at deltage i svømmeundervisning med socialt samvær og netværks/teambuilding- og informationsworkshops sammen med dansk ungdom. Svømmekomponenten udgør en konkret brugbar, fysisk aktivitet hvor fremskridt kan måles, og opbygger samtidig en fællesskabsfølelse blandt de deltagende, som kan bruges i opbygningen af de unge asylansøgeres første fremadrettede netværk i Danmark. Det forventes at projektet vil forbedre de unges muligheder for at imødegå de mange sociale og læringsmæssige udfordringer, som de vil møde i Danmark. http://www.trampolinehouse.dk

Børn og Unge i Sorg på Fyn, Odense

Samtalegrupper for børn og unge i sorg startede i 2006. For børn i alderen 10 – 16 år, som har mistet et nærtstående familiemedlem.

40.000 kr til samtaleforløb, supervision og telefonrådgivning.

Formålet er at støtte børn og unge til at få bearbejdet og reduceret de belastninger som sorgen kan afstedkomme. Sikre at børn og unge får god støtte til trivsel og sund udvikling. Tidlig og forebyggende indsats, så der ikke udvikles kompliceret sorg eller egentlig psykopatologiske problemer og mistrivsel fremover i livet. http://www.bornogsorgfyn.dk

Opholdsstedet Birkemosegård, Næstved

En selvejende institution med fondsstatus. Opholdssted for seks børn og unge, som er omsorgssvigtede med psyko/sociale problemer i bred forstand. Værdigrundlaget er at bibringe børnene og de unge et positivt livssyn gennem gensidig respekt og dialog, og styrke den enkeltes selvværd, selvindsigt, sociale adfærd og forståelse.

35.000 kr til ’Samvær & Samarbejde’ – en rejse til Skåne.

Da der er en aldersspredning fra 9 til 16 år er der ikke altid den store forståelse mellem børnene. Så de skal ud og rejse sammen, ud i naturen, lave bålmad, klatre, fiske, på udflugter og lære at samarbejde, have bedre samvær og empati for hinanden. http://www.opholdsstedet-birkemosegaard.dk

Foreningen Football for A New Tomorrow (FANT), København / Sierra Leone

Stiftet i 2012, over 1000 betalende medlemmer hvoraf mere end 75 deltager aktivt som frivillige i Danmark. FANT har 11 idrætsforeninger i Sierra Leone og yder løntilskud til 40 ansatte, har 150 frivillige trænere samt 8000 børn og unge, som deltager i idrætsaktiviteter i Sierra Leone.

30.000 kr til ’A New Tomorrow’ – en lysere fremtid for fem teenage prostituerede piger i Sierra Leone.

Pigerne er i alderen 14-18 år, de har levet en forfærdelig tilværelse og har ingen kontakt til forældre. De har måttet klare sig selv siden 10-års alderen og er efterfølgende endt i prostitution. Projektet skal hjælpe dem ud af prostitution samt inkludere dem i sunde fællesskaber gennem allerede etablerede idrætsforeninger. Støtten går til bolig til pigerne, løntilskud til rollemodeller, uddannelsesforløb, medicin og behandling af sygdomme. Projektet arbejder for at give disse fem piger en ny chance i livet. http://www.fant.dk

Awa Aid, Haderslev / Gambia

Siden har 1988 har Gudrun Awa Jørsing støttet Gambias eneste døveskole ’St John’s School for the Deaf’ igennem indsamling af 4 millioner kroner, som er brugt til udbygning af skolen, videreuddannelse af lærere og indkøb af materialer til skolen. Desuden har hun sendt 41 containere med skolemøbler, skolematerialer, cykler og andet. I dag er der 279 elever og 39 lærere på skolen.

30.000 kr til containerforsendelse i foråret 2015.

http://www.stjohns.dk

Mercy Ships Danmark / Madagaskar

Mercy Ships er en international hjælpeorganisation, grundlagt i Schweiz i 1978, som mobiliserer mennesker og resourcer på verdensplan og yder gratis lægehjælp til verdens fattigste, fortrinsvis i Afrika, gennem sundhedsydelser, livsforvandlende operationer og opbygning af lokale faciliteter. Der arbejdes ud fra hospitalsskibet ’M/S Africa Mercy’. Alle besætningsmedlemmer samt læger, sygeplejersker, tandlæger og lærer arbejder gratis. Besætningen tæller over 400 frivillige fra mange lande og kulturer.

28.000 kr til operation af børn med medfødte eller erhvervede invaliderrende skader.

Støtten går udelukkende til udstyr og vil komme 10-20 børn og deres familier til gode. Operationer skaber ikke blot en gevinst for børnene men er direkte livsforvandlende idet de og deres familier får helt andre fremtidsmuligheder når børnenes handicap ikke udvikler sig til at blive livstruende eller til at forårsage social udstødning. http://www.mercyships.dk

Den Folkeoplysende Forening Livsbanen, Brønshøj

Stiftet i 2011. Har indrettet musikværksteder og lydstudier i Husum, Sydhavnen, Amager og Nørrebro. Afholder feriecamps, aftenhold for unge mænd og designworkshops for piger og deres mødre. Livsbanens vision er, via kreative og fysiske aktiviteter, at give unge i udsatte byområder succesoplevelser, som giver dem troen på, at de også kan få succes på andre områder i livet.

25.000 kr til indkøb af keyboards og software.

Livsbanen har i deres studier i fire bydele tilsammen 70-80 børn og unge, som kommer fra sårbare familier. Krigstraumer, vold, misbrug og skilsmisser præger deres hverdag. Livsbanen giver dem rollemodeller, stabilitet og tryghed. De voksne møder dem i øjenhøjde omkring aktiviteter, der ligger inden for deres eget interessefelt. De udvikler sig fagligt, socialt, lærer at hjælpe hinanden og have en berrettigelse samt at begå sig i fællesskaber og i det offentlige rum. http://www.livsbanen.dk

Foreningen Børnelejren på Langeland

En velgørende, non-profit forening, som afholder gratis lejre for dårligt stillede børn. Børnelejrene bliver afholdt på foreningens bondegård, Søgård Hovedgård, som ligger i naturskønne omgivelser på sydspidsen af Langeland. Samtlige omkostninger til alle børns transport og ophold på lejren bliver finansieret af foreningen, og der opkræves ikke brugerbetaling af børnenes forældre.

20.000 kr til lejr for Miniinstitutionerne i Århus, Risskov.

35 børn fra forskellige kulturer med sociale og emotionelle vanskeligheder og forskellige typer af udviklingsforstyrrelser. De kommer fra resourcefattige familier og har traumatiske oplevelser. Opholdet på Søgård Hovedgård er ment som en opmuntring for børn, der kunne trænge til et lyspunkt i tilværelsen, og skulle gerne hjælpe dem til at få det overskud, de skal bruge for at komme videre i deres dagligdag. http://www.lejren.dk

Krisecenter Odense

Et midlertidigt bosted for voldsramte kvinder og deres børn. Der er plads til 15 kvinder med deres børn. På årsbasis modtager krisecentret ca 150 kvinder og ligeså mange børn i alderen 0 til 17 år.

20.000 kr til indkøb af iPads.

Børnene kan ikke forlade det sikrede krisecenter i den periode de er indskrevet der. Derfor er der fokus på at skabe de bedste rammer under forholdene. Mange er kommet afsted hurtigt hjemmefra og har ikke fået deres ting med. iPads er en vigtig del af børn og unges liv i dag og de lidt større børn vil kunne opretholde kontakt til deres netværk. Derudover foregår meget læring gennem iPads.

Børns Udvikling og Uddannelse i Kenya

BUUKenya, stiftet i 2014. Foreningens indsats er fokuseret på Marvel Junior Academy. Den første opgave handler om færdiggørelse af udvidelse af en skolebygning.

20.000 kr til støbning af overetage på skolebygning.

Skolen er nu en ’nursery school’ (børnehaveklasse). Når den nye skolebygning står færdig, vil undervisningstilbuddet udvides til at inkludere ’primary school’ (1. – 8. Klasse) og antallet af børn på skolen vil blive omkring 150 imod 75 nu. Der findes et velfungerende samarbejde blandt skolens lærere og lærerne udmærker sig ved at være meget engagerede i lokalsamfundet, hvor de arbejder for at sikre acceptable vilkår for de svageste og fattigste familier. http://www.buukenya.com

Mama Nalongo’s Orphanage – Bukoto, Kampala, Uganda

En ung skolelærer har taget sig af 7 forældreløse børn, 5-15 år, som blev efterladt da deres ’plejemor’, en ældre dame, døde i 2009.

18.500 kr til skolepenge, medicinalforsikring og skolematerialer.

Hjælp til at sikre børnenes uddannelse og fremtid.

Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904

Landsdækkende, upolitisk og selvejende hjælpeorganisation, som siden år 2000 har haft særligt fokus på de 13.000 anbragte børn og unge i Danmark, der bor på døgninstitution, opholdssted eller hos en plejefamilie.

15.000 kr til sommerfester for anbragte børn og deres plejefamilier.

Børnhjælpsdagen afholder fire sommerfester i 2015 og inviterer mellem 700 og 800 plejebørn samt deres plejefamilier, i alt ca 2.400 personer. Hensigten med sommerfesterne er at skabe varige netværk og venskaber mellem børn og unge i plejefamilier, at mindske følelsen af ensomhed, at give plejebarnet mulighed for at føle, at de også bidrager positivt til familien og at bidrage til en stabil og nær relation mellem plejebarn og plejefamilie ved at give dem en fælles god oplevelse. http://www.bhd.dk

Dansk Folkehjælp Rebild Afd

En forening under Dansk Folkehjælp, har afholdt sommerlejre for socialt udsatte børn i alderen 4 – 15 år siden 1957. Modtager børn fra hele landet igennem kontakt til kommunerne.

11.000 kr til sommerlejr i 2015.

Der kommer 40 – 50 børn i sommerlejren. 25 – 30 frivillige sørger for at give børnene en god og lærerrig uge hvor de laver aktiviteter med fokus på sociale egenskaber.

ADHD Foreningen, Odense

En landsdækkende, frivillig organisation, der har eksisteret i over 30 år og har til formål at skabe forståelse for og faktisk forbedring af forholdene for børn, unge og voksne med ADHD. Der findes 12 lokalforeninger, som tæller ca 7.000 medlemmer.

10.000 kr til familielejre i 2015.

Deltagerne vil fortrinsvis være enlige forsørgere med et eller flere børn med ADHD i alderen 6-12 år samt eventuelle søskende uden ADHD. Formålet med lejren er at give børn og familier en positiv ferieoplevelse, hvor selve lejren er bygget op så mennesker med ADHD kan deltage. Der ønskes at styrke netværk og at give redskaber til at tackle ADHD i hverdagen. http://www.adhd.dk

Statsfængslet Renbæk

Statsfængslets børneansvarlige står for at lave arrangementer for børn af de indsatte i fængslet. De indsatte har tilsammen ca 80 børn. Den indsattes kontakt til børn og familie under afsoning er vigtig både for børnene, den indsatte og for andre pårørende. Der laves årlige jule-, fastelavns- og påskearrangementer. Med fængslets nybyggede kirke er der opstået en mulighed for at lave andre større arrangementer for de indsattes børn.

7.500 kr til hyre af tryllekunstner.

Ved dette arrangement er det et ønske at give børnene en ekstraordinær oplevelse på deres besøg i fængslet. http://www.statsfængslet-renbæk.dk

VMOK FONDENS næste ansøgningsfrist er den 31. oktober 2016

VMOK BØRNEFOND – Bevillinger 2014

Headspace Esbjerg +

Headspace er et nyt initiativ under foreningen Det Sociale Netværk. I september 2013 er headspace åbnet i seks byer i Danmark. Det er et tilbud til om hjælp til unge, som har problemer og brug for nogen at tale med – uden forhåndsbetingelser, ventetid og på de unges præmisser. Grundideen er, at få fat i de unge så tidligt som muligt – før problemerne blliver kroniske og det store samfundsapparat skal sættes ind.

En del af de unge i målgruppen står udenfor uddannelse og arbejdsmarked. Denne gruppe får ikke fodfæste på arbejdsmarkedet gennem sædvanlige kanaler. En gruppe virksomheder i Esbjerg har fostret ideen om, at koble headspace-centret med en praktisk joblæringsmulighed i en virksomhed. Det sociale netværk har tilsluttet sig ideen: Et nyt center i Esbjerg med mulighed for at placere sårbare unge i en praktisk ”joblæringsperiode” i lokale virksomheder vil være en unik nydannelse.

Støtte til headspace Esbjerg + i en projektperiode på 2 år.

www.headspace.dk

 

 

Gekko Medieproduktioner, København

En kulturforening og et tværfagligt team med ekspertise indenfor filmproduktion, kommunikation og kulturformidling med et socialt sigte. Har eksisteret siden 1992.

Støtte til ”Døgninstitutioner i Udvikling” – undervisningsmateriale i tilknytning til en film om børn på døgninstitution. Materialet er til efteruddannelse af personale på institutioner og til pædagogseminarer.

* Klausul: støtten udbetales når/hvis ansøger finder medfinansiering.

www.gekkomedieproduktioner.dk

 

 

Danmissions Center for børnearbejdere, Tiruvanamalai Indien

Danmission er en selvstændig organisation forankret i folkekirken, der arbejder for at styrke den globale kirke, skabe fred og forståelse gennem dialog og bekæmpelse af fattigdom for mennesker i Afrika, Asien og Mellemøsten.

Støtte til Danmissions projekt, som tilbyder bedre vilkår for børnearbejdere igennem uddannelse, støtte og omsorg på rehabiliteringscentret i Tiruvanamalai. Desuden udføres opsøgende arbejde og kontakt til forældre, skoler og arbejdsgivere, fortalervirksomhed overfor myndigheder og oplysningskampagner.

www.danmission.dk

 

 

Miniklubben, Nørregades Fritidscenter, Esbjerg

En lille gruppe for børn i alderen 9-15 år, som går i specialklasse og kommer fra ressourcesvage familier, har ’adopteret’ en ’Bedstemor’ fra Strandby Plejehjem. Hermed får børnene en relation til et ældre menneske og lærer om medborgerskab og at kunne tage ansvar.

Støtte til en tre-dages koloni med Miniklubbens børn og deres bedstemor i København.

 

Hanstholm Asylcenters Venner

Hanstholm Asylcenter, åbnet i 2009, huser ca 320 aylansøgere fra knap 20 forskellige lande i alderen 0 til 70 år. Hanstholm Asylcenters Venner blev stiftet i 2011 af en gruppe lokale borgere. Foreningen har til formål at tage initiativ til aktiviteter til gavn for for beboerne på Hanstholm Asylcenter.

Støtte til medlemskab i en surfklub i Klitmøller for børn og og unge fra asylcentret, så de kan lære at surfe og blive integreret i et miljø, som er vant til at håndtere mange nationaliteter.

* Klausul: støtten udbetales når/hvis ansøger finder medfinansiering.

www.facebook.com/HavHanstholmAsylcenterVenner

 

 

Aabenraa Krisecenter

En privat, selvejende forening, som har til formål at hjælpe kvinder og deres børn, der har været udsat for fysisk og psykisk vold.

Støtte til ”Startpakker” til kvinder med børn, der flytter fra krisecenteret til egen, ny bolig for at starte en ny tilværelse uden vold.

www.aabenraakrisecenter.dk

 

 

Cirkus og Teatergruppen Fugl Føniks, Esbjerg

Har eksisteret i tre et halvt år og har til huse i en nedlagt købmandsforretning. Har fem aktive grupper.

Støtte til ”Økonomibuffer” til at gøre børn af svage familier kontingentfrie og til at tage børn af mindrebemidlede familier med på ture, træf og lign.

www.fuglføniks.dk

 

 

Huset Zornig, København

Stiftet i 2013. Specialiserer sig indenfor området for socialt udsatte. Gennem en blanding af livseksperter og professionelle fagfolk udvikles viden og metoder, der hjælper socialt udsatte mennesker og familier til at forløse deres potentiale i et produktivt dagligdags- og arbjedsliv.

Støtte til en kvalitativ undersøgelse af mennesker, der er blevet seksuelt krænkede som børn, for at afdække positive og negative forløb med henblik på at skabe en viden, der muliggør en styrket indsats over for seksuelt krænkede børn fremover.

* Klausul: støtten udbetales når/hvis ansøger finder medfinansiering.

www.husetzornig.dk

 

 

Støtteforeningen for Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter, Esbjerg

Støtte til 2 stk iPads, puslebord og legeplads samt billetter til Esbjerg svømmestadion.

 

 

 

Den Folkeoplysende Forening Livsbanen, Brønshøj

Stiftet i 2011. Har indrettet musikværksteder og lydstudier i Husum, Sydhavnen og på Amager. Står desuden for feriecamps i alle skoleferier, fodbold for unge mænd og designworkshops for piger og deres mødre.

Visionen er: via kreative og fysiske aktiviteter, at give unge i udsatte byområder oplevede succeser, som giver dem troen på, at de også kan få succes på andre områder i livet… at skabe et attraktivt fagligt og socialt fælleskab… at alle involverede har en berettigelse og er en del af fælleskabet.

Støtte til forplejning i dagligdagen og ved events; transport og entrébilletter på ture/ekskursioner; lommepenge til rollemodeller.

www.livsbanen.dk

 

 

Foreningen International Kontakt, Odense

Stiftet i 1982, samarbejder med civilsamfundsgrupper og NGO’er i Vestafrika om at skabe de bedst mulige betingelser for mennesker og miljø.

Støtte til en ovn til en skolekantine i Pah, Mali, hvor over 150 børn dagligt får mad.

www.iknet.dk

 

 

Trampolinhuset, Asyl Dialog Tanken, København NV

Etableret i 2010 med et mål om at skabe et meningsfuldt mødested for asylansøgere og danske borgere baseret på gensidig respekt, nærdemokrati, vidensudveksling og opbygning af venskaber og netværk.

Støtte til ”Unge håb – Nye minder”, videreudvikling af en klub for unge asylansøgere fra asylcentrene, som har et stort behov for at have deres eget frirum.

www.trampolinehouse.dk

 

 

Samtalegrupper for unge, Odense

Har eksisteret i 14 år og er en selvejende institution, som lejer lokaler i Ungdomshuset i Odense. Modtog Børnesagsprisen 2007 for nytænkning og godt socialpædagogisk initiativ.  Har ca 20 frivillige, uddannede eller studerende til socialrådgiver, lærer, pædagog, psykolog ergo/fysioterapeut m.m.

Støtte til supervision af frivillige.

www.samtalegrupper-odense.dk

 

 

BROEN, Esbjerg

Oprettet i 2013, en frivillig forening, som hjælper børn og unge til at have en aktiv tilværelse i lokale fritidstilbud igennem økonomisk støtte til kontingent og udstyr. Broens fokus er på udsatte børn og unge i alderen 6-17 år, hvor familien ikke har økonomiske ressourcertil, at børnene kan deltage i fritidsaktiviteter.

Støtte til dækning af udstyr, kontingenter, stævneafgifter og transport.

www.broen-danmark.dk

 

 

DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur, København

Har siden 1982 arbejdet for en verden uden tortur og organiseret vold; er en selvejende, uafhængig menneskerettighedsorganisation og nationalt specialecenter for behandling af svært traumatiserede flygtninge i Danmark. Udmærker sig ved at have rehabilitering, forskning og internationalt udviklingsarbejde under ét tag. DIGNITY er repræsenteret i over 20 lande.

Støtte til et tre-årigt projekt, som tilbyder direkte behandling til voldsramte og omsorgssvigtede børn af torturofre.

www.dignityinstitute.dk

 

 

Awa Aid, Haderslev

Gudrun Awa Jørsing har siden 1988 hjulpet Gambias eneste døveskole, ’St John’s School for the Deaf’ og har indtil nu skaffet over 3 ¾ million dkr til skolen. Har siden 2000 sendt 39 containere til skolen i samarbejde med medlemmer af Lions klubber på Djursland.

Støtte til at sende container med skolemøbler til døveskolen.

www.stjohns.dk

 

 

Værestederne Amarngivat, Tasiilaq, Østgrønland

Østgrønland er et socialt hårdt belastet område. Amarngivat startede som et nødherberg i en lejlighed i Tasiilaq i maj 1991. Efterfølgende er projektet blevet udviklet til en selvstændig institution med mange funktioner. Formålet er at drive et værested for alle børn i alderen 5-14 år, at skabe trygge rammer og styrke børnenes udviklingsmuligheder, bedre deres livskvalitet og dermed styrke deres selvtillid og selvværd.

Støtte til sommerrejse for børn med specielle behov og tung livsbagage; to uger i Østrig og én uge på Island.

www.amarngivat.gl

 

 

Mama Nalongo’s Orphanage, Kampala, Uganda

En skolelærer begyndte i 2009 at hjælpe fem børn i et børnehjem, som var efterladt af en afdød, gammel dame. I 2012 kom yderligere 2 børn til børnehjemmet.

Støtte til at betale skolepenge, medicinudgifter og skolematerialer til syv børn.

 

 

Børn, Unge & Sorg – Rådgivnings og Forskningscenter, København

Har eksisteret siden 2000; en humanitær specialist organisation med en mission om at bidrage til et godt liv for børn og unge på trods af alvorlig fysisk sygdom eller død blandt forældre eller søskende.

Støtte til terapeutiske behandlingsforløb til børn og unge med kompliceret sorg hvis mor, far eller søskende er alvorligt syge eller døde.

www.bornungesorg.dk

 

 

Danish Doc Production Aps, Birkerød

Et filmproduktionsselskab, startet i 2003, der har til formål at udvikle, finansiere og producere dokumentarfilm. Emnerne findes inden for sociale, humanistiske og antropologiske områder.

Støtte til delvis finansiering af efterarbejde på filmmateriale samt distribution af filmen ”Sårbare Sjæle”, en dokumentarfilm med portrætter af unge, som lever med medfødte alkoholskader. Filmen skal blandt andet bruges til TV-visning i Danmark og Grønland.

www.danishdoc.dk

 

 

Mentornetværk i Esbjerg og Varde

En frivillig forening, der matcher invandrer/flygtninge med frivillige mentorer, som er aktive på arbejdsmarkedet eller som på anden vis er solidt forankret i det danske samfund. Foreningens formål er at skabe gode muligheder for integration, inklusion og kulturel mangfoldighed i Esbjerg, Fanø og Varde kommuner.

Støtte til videreudvikling af to lokale rollemodellerkorps: unge-rollemodellerkorps og forældre-rollemodellerkorps, som har til formål at få flere unge i uddannelse.

www.mentoresbjerg.dk

 

 

Mica Aps, Gentofte

Har igennem de sidste 10 år specialiseret sig i undervisnings- og kommunikationsopgaver med social kerne og med børn og unge som primær målgruppe. Selskabet har samarbejdet med en lang række ministerier, organisationer og fonde om udvikling af film- og undervisningsmaterialer til brug for social forståelse specielt i danske skoler.

Støtte til ”Træneren – Sig fra!”, et gratis landsdækkende undervisnings- og forebyggelsesprojekt, der sætter fokus på det tabubelagte emne: seksuelle overgreb mod børn og unge begået af tillidspersoner.

* Klausul: støtten udbetales når/hvis ansøger finder medfinansiering.

www.micaaps.dk

 

 

 

 

Verena Merz & Otto Kjærgaards Børnefond – Bevillinger 2013

Aibidji Humanitarian co-operation for people in East Europe

Organisationen er oprettet i 2000 og yder hjælp til børn på børnehjem i Armenien. Har desuden indkøbt ’Regnbuehuset’, et hus til 10-12 armenske piger, som ikke længere kan bo på børnehjem.

Støtte til uddannelseshjælp: studiematerialer, bøger, computere og beklædning til pigerne, som bor i ’Regnbuehuset’.

www.aibidji.dk

Danners Krisecenter, København

En privat organisation, der arbejder for at stoppe vold mod kvinder og børn, nedbryder myter med fakta og forebygger, at volden finder sted. Hjælper kvinder og børn til en mere sikker tilværelse uden vold.

Støtte til aktiviteter, herunder transport, entrébilletter, forplejning, for børn i alderen 0-18, under deres ophold på Danners Krisecenter.

www.danner.dk

Dream Factory Zambia

En NGO hvis vision er at højne levestandarden for det zambiske folk. Dream Factory står for et kristent, holistisk og frihedsorienteret fokus, der skaber fundament for folks fremtidsdrømme, ved at udruste dem til at være kreative, visionære og ansvarlige.

Støtte til projektet ’Adopt a club’. Projektets formål er, at skabe et stærkt fundament for udsatte unges udvikllingsmuligheder, skabe et struktureret klubmiljø, samt at uddanne lokale trænere/ledere og opnå nye medlemmer. Støtte til trænerkursus, indkøb af fodboldudstyr, transport og administration.

www.dreamfactory.org

Trivselshuset, Viby

Et beboerhus for børn, unge og voksne i det udsatte boligområde Bispehaven.

Støtte til ’Bjørnebandelejr’, et ferietilbud til 40 børn i alderen 5-15 år, herunder leje af bolig, transport og aktiviteter.

www.bispehaven.dk

Familieambulatoriet Region Syddanmark

Et tværfagligt tilbud i svangreomsorgen til sårbare og udsatte gravide, som selv eller hvis partner har et forbrug af vanedannende medicin, alkohol og/eller rusmidler. Efter barnets fødsel følges det til skolealderen med børnelægeundersøgelser og børnepsykologiske test. Oprettet for satspuljemidler, 2012. Satelitter i Odense, Kolding, Sønderborg og Esbjerg.

Støtte til indkøb af prævention (det er af afgørende betydning for ro i familien, at moderen ikke bliver for tidligt eller uønsket gravid), samt støtte til transport og forplejning til børn og omsorgspersoner ved opfølgende undersøgelser og børnepsykologiske tests på sygehus.

Børnenes Rejsebureau, Brøndby Strand

Frivillig forening, som arrangerer fire dagsturer årligt og en koloni i skolernes sommerferie. En mulighed for ferie, oplevelser og netværksdannelse, som familierne ellers ikke vil have mulighed for.

Støtte til sommerkoloni for socialt og økonomisk udsatte børnefamilier i Brøndby Strand.

Dansk Blindesamfund

Foreningen har eksisteret siden 1911 og er opbygget og ledet af personer, der er blinde eller stærkt svagtsynede. Foreningens formål er, at sikre blinde og stærkt svagtsynede personers interesser og dermed skabe ligestilling med andre grupper i samfundet.

Støtte til ’Aktiv Familieferie’, herunder udgifter til aktiviteter, for børnefamilier med synshandicappede forældre, som giver børn og deres forældre mulighed for at holde ferie sammen uden at tage hensyn til synshandicappet.

www.blind.dk

Orøstrand Skole- og Behandlingshjem

En døgninstitution for børn og unge i alderen 6–23 år, som har været udsat for omsorgssvigt og i en stor del af deres børneliv har behov for at bo udenfor hjemmet. Institutionen har eksisteret siden 1901.

Støtte til indkøb af lædersymaskine til egen produktion af rollespilsrekvisitter.

www.oroestrand.dk

Huset Zornig

Stiftet i januar 2013 af tidligere formand for Børnerådet, Lisbeth Zornig Andersen. Huset Zornig udvikler viden og metoder, der hjælper udsatte mennesker til at forløse deres potentiale i et produktivt arbejdsliv.

Støtte til trivselsundersøgelse af forældre med børn anbragt udenfor hjemmet –  en kvalitativ undersøgelse, som har til formål at skabe et billede af, hvordan familierne trives i almindelighed, og hvilke indsatser der fra de sociale myndigheder har været gjort og gøres med henblik på at forbedre forholdene i hjemmene, såfremt anbringelsen af børnene har at gøre med belastende forhold her.

www.husetzornig.dk

Børns Voksenvenner, Esbjerg

En lokal forening under Børns Voksen Venner – et landsdækkende netværk af frivillige voksne med tid og overskud til at engagere sig i børn, der kun har en spinkel kontakt til voksne.

Støtte til ansættelse af en 30-timers medarbejder, der skal skabe venskaber mellem nydanske børn med et spinkelt voksennetværk og resourcestærke, danske voksenvenner.

Klausul: støtten udbetales når/hvis ansøger har fundet medfinansiering.

www.voksenven.dk

Amarngivat, Tasiilaq, Østgrønland

Østgrønland er et socialt hårdt belastet område. Amarngivat startede som et nødherberg i en lejlighed i Tasiilaq i maj 1991. Efterfølgende er projektet blevet udviklet til en selvsændig institution med mange funktioner. Formålet er at drive et værested for alle børn i alderen 5-14 år, at skabe trygge rammer og styrke børnenes udviklingsmuligheder, bedre deres livskvalitet og dermed styrke deres selvtillid og selvværd.

Støtte til transportudgifter i forbindelse med en sommertur til Danmark for ni børn i alderen 10-13 år, så de får et pusterum fra deres store problemer hjemme i familierne og får gode oplevelser, som kan bringe dem glæde.

www.amarngivat.gl

 

Verena Merz & Otto Kjærgaards Børnefond – Bevillinger 2012

OmSorgsgruppen, Nordre Skole i Bramming. 

En gruppe for børn og unge, som har mistet forældre eller søskende.

Støtte til ekskursioner, transport, mad, drikke, blomster, mindebøger og andre materialer.

www.ugeavisen.dk/bramming/omsorgsgruppe-b%C3%B8rn-og-unge

Projekt Plan B, Valby

En privat socialfaglig organisation, der arbejder med utilpassede og kriminelle unge, som ikke kan rummes indenfor det etablerede system.

Støtte til Aktivitetspulje, som anvendes i arbejdet med de unge og deres familier med henblik på at give dem aktivitetsoplevelser væk fra et ofte vanskeligt hverdagsliv.

www.projektplanb.dk

Himmelblå, Esbjerg

Et mødested for anbragte og tidligere anbragte unge. Himmelblå støtter og rådgiver de unge i forhold til deres voksenliv, ensomhed, social integration, uddannelse og job. Tilbuddet er opstartet med satspuljer fra Socialministeriet og har midler til og med april 2012.

Støtte til forlængelse af tilbuddets eksistens samtidig med, at Himmelblås leder søger støtte fra kommune, stat og andre fonde, og der etableres en bestyrelse så tilbuddet kan fortsætte som en forening.

Himmelblå, Esbjerg

Støtte til ekstra løntimer så der kan være to på arbejde i forbindelse med det sociale arbejde med målgruppen.

www.dr.dk/P4/Esbjerg/Nyheder/Esbjerg/2011/06/14/064611.htm

Foreningen Børnelejren, Søgård Hovedgård, Langeland

Støtte til afholdelse af lejr for omsorgssvigtede og seksuelt misbrugte børn og unge fra Børne- og Familiehjemmet Bakkevej fra Hornsyld.

www.lejren.dk

Red Barnet Familieoplevelsesklub, Sønderborg

Formålet er at skabe mulighed for at udsatte børn og familier kan få gratis adgang til kulturelle, sportslige og naturmæssige oplevelser.

Støtte til at dække aktiviteter i første kvartal 2013.

www.redbarnet.dk/S%C3%B8nderborg-Lokalforening.aspx?ID=510

Juletræsforeningen for socialt udsatte børn, Esbjerg

Støtte til juletræsfest for 150-200 børn, som ellers ikke får lov til at opleve glæden ved julen.

www.julemandenfraesbjerg.dk

Awa Aid Development Project, Haderslev

Søger på vegne af St John’s School for the Deaf, Gambia, Vest Afrika.

Støtte til køb og installation af ny vandpumpe til 226 elever og 39 lærere på døveskolen.

www.stjohns.dk

Støtteforeningen for Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter, Esbjerg

Støtte til istandsættelse af legeplads, symaskine, computer, klapvogn, fjernsyn.

www.krisecenter.esbjergkommune.dk

Patrizia Madsen, SSP & Forebyggelse, Esbjerg Kommune

Børns Liv – Fælles Ansvar er en handleguide, som skal hjælpe frontpersonale i offentlige og private institutioner til at foretage en helhedsorienteret og tidlig indsats omkring børn i mistrivsel.

Støtte til trykning og udgivelse af færdigudarbejdet handleguide.

http://ssp.esbjergkommune.dk/Forside.aspx

Pigeliv, Vollsmose

Pigeliv er en frivillig forening for etniske minoritetspiger i alderen 14-20 år fra Vollsmose og omegn.

Støtte til frivillig pleje, materialer, aktiviteter og administration.

www.pigeliv.net

Mentornetværk, Esbjerg/Varde

Støtte til udvikling af to lokale rollemodellerkorps og forældrerollemodellerkorps, som har til formål at få flere unge i uddannelse.

www.mentoresbjerg.dk

Klausul: støtten udbetales når/hvis ansøger har fundet medfinansiering.

Opholdssted Birkemosegård, Næstved

For 6 børn og unge, som er omsorgssvigtede med psyko- og sociale problemer.

Støtte til projektrejse til Tyrkiet.

www.opholdsstedet-birkemosegaard.dk

Klausul: støtten udbetales når/hvis ansøger har fundet medfinansiering.

VMOK Børnefond – Bevillinger 2012

 

Himmelblå, Esbjerg

Et mødested for anbragte og tidligere anbragte unge. Himmelblå støtter og rådgiver de unge i forhold til deres voksenliv, ensomhed, social integration, uddannelse og job. Tilbuddet er opstartet med satspuljer fra Socialministeriet og har midler til og med april 2012.

Støtte til forlængelse af tilbuddets eksistens samtidig med, at Himmelblås leder søger støtte fra kommune, stat og andre fonde, og der etableres en bestyrelse så tilbuddet kan fortsætte som en forening.

Himmelblå, Esbjerg

Støtte til ekstra løntimer så der kan være to på arbejde i forbindelse med det sociale arbejde med målgruppen.

www.dr.dk/P4/Esbjerg/Nyheder/Esbjerg/2011/06/14/064611.htm